Extraction och kemisk modifiering av hemicellulosa

advertisement
Projektexamenskod: KBTX10-16-04
Avdelningen för Kemi och biokemi
Institutionen för Kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola
Extraction och kemisk modifiering av
hemicellulosa
Bakgrund
Vi lever i en tid då nya material har fått allt större betydelse. Orsakerna till detta är bland
annat samhällets ökande medvetenhet om att ett ökad inslag av biobaserat material i samhälle
är mer långlivat än ett samhälle enbart baserat på material från fossila källor. En annan orsak
är att det på grund av regulatoriska krav blir allt svårare att introducera nya
högkostnadskemikalier som exempelvis läkemedel. För att nya material ska kunna skapas
krävs det att råvarorna för dessa material finns i stora kvantiteter och till ett rimligt pris. Inom
läkemedelsindustrin är en väg framåt att skapa nya formuleringar för redan godkända
substanser. Hemicellulosa är en tänkbar råvara för såväl nya material som filmbildare i
läkemedelstabletter. Den produceras det tonnvis av i växter och träd men den stora
utmaningen är att framställa hemicellulosa i kilomängder.
Samtidigt som det inte finns material i tillräckliga mängder så är det svårt att utveckla kemisk
modifiering och material. Området blir lite som en hönan och ägget paradoxen med skillnaden
att ingen av dem finns.
Problembeskrivning
Extrahera fram hemicellulosa från lämplig råvara samt undersöka dess kemiska reaktivitet
Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll
1.
2.
3.
4.
5.
Extrahera hemicellulosa från lämplig råvara
Karakterisera hemicellulosan
Kemiskt modifiera framtagen hemicellulosa
Tillverka filmer och studera frisättning av aktiv substans
Litteraturstudie
Speciella förkunskapskrav:
Organisk kemi och intresse av analytisk samt läkemedelsformuleringar
Möjlig målgrupp:
K, Bt och Kf
Gruppstorlek:
4-6 studenter
Förslagsställare/kontaktperson:/alt. handledare och examinator
Gunnar Westman, Organisk kemi, Annette Larsson, Farmaceutisk teknologi
Download