Rattonykterhet mm - Riksdagens öppna data

advertisement
Motion till riksdagen
1989/90:Ju223
av Claes Roxbergh m.fl. (mp)
Rattonykterhet m.m.
Hemställan
Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:T221 hemställs
l. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i mo­
tionen anförts om nödvändigheten av skärpt hastighetsövervakning,
2. att riksdagen beslutar att straffbarhetsgränsen för rattonykterhet
skall vara O. l %c alkoholhalt i blodet.
Stockholm den 19 januari 1990
Claes Roxbergh (mp)
Inger Schörling (mp)
Carl Frick (mp)
Kjell Dahlström (mp)
Eva Goes (mp)
Kent Lundgren (mp)
Lars Norberg (mp)
Roy Ottosson (m)
4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards