Tennislyftet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Inledning, Ledarskap
Mål
Valberedning
Styrelsearbete – processinventering
Ungdomsstyrelse, framtidens ledare
Samarbete i pooler
Ekonomiska problemområden
Utveckling av Tennisskola
Utveckling av Tävlingsspelare (Mål,
Hur gör man, Verktyg)
Hur behålla elever i Tennisskolan,
Play and Stay
Kravanalys
Utvecklingstrappan
Utbildningsläge och behov –
inlämnas före 1 dec
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Samverkan med skola. Tennisprofil.
NIU
Handbok ”Att söka fondmedel,
stipendier och bidrag”
Att bygga hall
Enkät – inlämnas före 15 april
Medlemsutveckling
Bildspel
1. TENNISLYFTET
Utbildning i klubbutveckling - innehåll
3.
Valberedning
4.
Styrelsens huvud- o
delprocesser,
ansvar
och aktiviteter
2.
Tennis Öst Mål
1.
Ledarskapet
Styrelse o
funktionärer
Valberedning, styrelse,
chefstränare
0.
Beskrivning av
innehållet
5.
Samarbete i
pooler
7.
Ekonomiska problemområden
6.
Ungdomsstyrelse,
framtidens ledare
Tränare
18.
Medlemsutveckling
16.
Att bygga
hall
START
MÅL
17. Enkät
15 april
9.
Utveckling av
Tävlingsspelare
10.
Hur behålla
TS-elever
14.
Idrottsklasser o
skolprojekt
15.
Handbok ”Att söka
fondmedel, stipendier
och bidrag
8.
Utveckling av
Tennisskola
13.
Utbläge och
behov. 1 dec
11.
Kravanalys
12.
Utvecklingstrappan
Uppslag 1. Ledarskapet
Valberedningen
Uppgift – samråd med styrelsen under hösten, klargör behoven/kraven
Tidsplan
Intervjuer
Feedback – följ upp

Styrelsen
Kompetens, engagemang och tid. ”Liten men tydlig, avgränsad uppgift”
Styrande dokument, arbetsprocesser Klubb, Sport, Tävling
Stöd tränare mfl.

Chefstränaren
Heltid: 20-30 tim på bana
Leda och samordna, rekrytera och behålla
Utveckla tävlingsspelare
Utbilda hjälptränare för gemensamma mål, teknik, taktik, fys mm

Uppslag 2. Tennis Öst Mål och Riktlinjer 2016-2017
Klubbutveckling



Vision och strategi
Mål (utb, medlemsutv, hall- och banutv, adm, ek och styrdokument)
Aktiviteter
Sport



Vision och strategi
Mål (1. Elever i TS, 2. Antal licensierade spelare)
Aktiviteter
Tävling



Vision och Strategi
Mål (antal deltagare/tävling, spridning, olika kategorier)
Aktiviteter - tävlingskalender
Ledning


Vision och strategi
Mål (Operativt fungerande över hela regionen)
2.1 Klubbens mål



Vilka krav ställs på målformuleringar generellt ?
Hur resonerar klubben i dessa avseenden ? Vilka områden är viktiga ?
På vilket sätt styr styrelsen verksamheten ?
Kvantitativa mål





Antal medlemmar
Antal elever i tennisskolan
Antal lic spelare 13-18 år
Antal deltagare i tävlingar
Antal % i vinst i förhållande till omsättningen
Kvalitativa mål
Uppslag 3. Valberedning
Arbetsplan











Analys av uppgift – lyssna av nuvarande ledamöter mm, inhämta fakta
Införskaffa befattningsbeskrivningar
Tidplan – från val till kommande Årsmöte
Möte med styrelse
Utarbeta rekryteringspolicy
Genomför intervjuer och inhämta kompletterande underlag
Värdera intervjuer i förhållande till befattningsbeskrivningarna
Ev komplettera med nya intervjuer
Utarbeta valberedningens förslag
Informera styrelsen emellanåt
Efter val - följ upp resultatet
Uppslag 4. Utveckla styrelsearbetet gm processarbete
4.1 Klubb










Valberedning
Styrelse
Ungdomsstyrelse
Ekonomiadministration
Ban- och hallanläggning
Bidrag
Fonder/stipendier
Sponsring
Medlemsvård
Egen utbildning inom resp område
Fortsättning uppslag 4
4.2 Sport












Tennisskola inomhus, utomhus
Tränar-, domar-, och tävlingsledarutbildning
Utveckling av tränare i det dagliga arbetet
Spelarutveckling, uppföljning av tävlingsspelare
Egen utbildning i teknik, taktik, fysisk träning, mental träning mm
Utvecklingstrappa, kravprofil
Läger, Utbyten, Sommarkurser
Föräldrautbildning
Utbildning av gymnastiklärare
Genomförande av Mini, Midi och Maxi (Play and Stay)
Projekt i skolan
Integrationsprojekt
Fortsättning uppslag 4
4.3 Tävling






Klubbtävlingar
Nationella tävlingar
Utbyten
Serietävlan (Östligan, Östserien)
Övriga (SM, RM, F 12, Pirres Pokal, SEB NG Cup)
Egen utbildning
Uppslag 5. Samarbete i pooler




Syfte
Vilka klubbar kan vara intresserade ?
Inom vilka områden då det gäller
- Klubb – jfr processbeskrivningen
- Sport – jfr processbeskrivningen
- Tävling – jfr processbeskrivningen
Formulera en överenskommelse
Drivande ?
Örebro TK, TK Hobby, SPTK/Strängnäs TK, Åby TK/Norrköpings TK, Linköpings
TK/TK SAAB, Mjölby TK, Visby TK
Uppslag 6. Ungdomsstyrelse/unga ledare

Mentor/eldsjäl. Ge beslutsrätt. Sök bidrag
Engagera intresserade tennisungdomar 12-18 år
Gärna 2-3 st/skola och från olika klasser
Utgå från vad ungdomarna själva är intresserade av att utveckla

Bilda arbetsgrupper



- utveckla hallen (träningsrum), klubbrum
- tjejgrupper i tennisskolan
- rekrytering i skolan, hjälptränare (sommarjobb)
- sköta kiosken på sommaren (sommarjobb)
- festarrangemang


Ge utbildning ”Unga ledare”, Föreningskunskap, Plattformen mm.
Teambuilding som leds av mentor och chefstränare.
Uppslag 7 Ekonomiska frågor
Ekonomiska mål
Ekonomisystem
Ekonomistyrning och genomförande



På vilket sätt styr du budgetarbetet mm
Budgetansvar – resultatenheter?
Budgetarbete – hur genomförs det
Kvartalsrapporter, analys, åtgärder
Årsredovisning, kommande mål mm
Uppslag 8. Utveckling av Tennisskola
Chefstränarens roll
rekrytera elever
organisera, leda, finansiera, administrera och utveckla tennisskolan
50-65% av tiden på banan (av en heltid)
leda och utveckla hjälptränarna samt tävlingsspelarna

Vad behöver han stöd med ?
rekrytering ? Vilka hjälper till ? Med vad ?
projekt med/i skolan
administration

Utbildning
kompletterande tränarutbildning – budgetera en skiva/år
ledarskapsutbildning – budgetera en skiva/år

forts uppslag 8 Tennisskolans ekonomi
Intäkter
Kostnader
Timkost/
bana
Bankost
Tränkost/
tim
+/-
Träntim
Tot
tränkost
Totalkostnad
Grupp
Elev
Avgift
Intäkt
Bantim
Lör
11-12
21
1000
21200
65
100
6500
800
13
10400
16900
4300
Lör
12-13
16
1000
16000
52
100
5200
700
13
9100
14300
1700
Lör
13-14
12
1400
16800
52
100
5200
700
13
7800
13000
3800
Mån
17-18
6
1800
10800
26
100
2600
400
13
5200
7800
3000
Uppslag 9 Tävlingsverksamhet, mål, hur göra, hur
utveckla tävlingsspelare
Mål
Kvantitativa. Antal lic 13-18 år/antal elever i TS= x %
Kvalitativa
Övriga mål (Inställning, Samarbetsförmåga, Mognad, Utveckl-potential
inom taktik, teknik, fysik samt mentalt.

Utvecklingsplan
Syfte
Allmänna data
Träningens inriktning i tidsperioder/faser
Tävlingar- plan och resultat
Utbildning
Analys – styrka och svagheter.
Sammanfattning – fortsatt inriktning

forts uppslag 9 Utvecklingssamtal

Syfte
Spelarens mål på kort och lång sikt

Hur nå dit ? Diskutera a) träning b) Tävling c) Utbildning d) Styrka och

svagheter e) Vilket stöd krävs av klubben, tränare, föräldrar och
träningskamrater

Vad tycker du som tränare a) Inställning b) samarbetsförmåga c) Mognad
d) Utvecklingspotential inom taktik, teknik, fysik och mentalt





Det här kom vi överens om. Vem ansvarar för Vad och När.
Informera berörda
Rulla utvecklingsplanen
Kontrakt/överenskommelse
Information
Uppslag 10 Behålla elever – Play and Stay




Antal nyrekryterade – antal som slutat ?
När slutar tennisskolelever ?
Varför slutar de ?
Vilka åtgärder vidtar klubben ?
Play and Stay
I paketet ingår bl.a.
 Mini-, midi- och maxitennisbollar
 Minitennisnät
 Träningstips och pedagogiska hjälpmedel
 Trycksaker och presentationsmaterial
 Ett endagars seminarium i er region (max 5 deltagare/klubb)
Uppslag 11-12
Uppslag 11 Utvecklingstrappan

Visar SvTF presenterade Utvecklingstrappa
Uppslag 12 Kravprofil

Visar SvTF kravprofil
Uppslag 13 Utbildningsläge och behov
Ledarutbildning Tävling






Matchskola - klubben
Matchledarutbildning - klubben
Grundkurs för Tävlingsledare - regionen
Förbundsfunktionärkurser (för domare- och tävlingsledare)
Elitfunktionär (domare och tävlingsledare)
Internationell funktionär
Tränarutbildning




Plattformen
TGU 1
TGU 2
TGU 3
Uppslag 14. Idrottsklasser, projekt i skolan
Idrottsklasser



Högstadie – Tennisprofil
Gymnasium - Tennisprofil
Nationell Idrottsutbildning (NIU)
Se olika avtalskonstruktioner
Projekt i skolan



Ansökan kommun alt länsidrotten
Friluftsdagar
Särskilda projekt
- tennis
- tillsammans med andra aktiviteter
Uppslag 15. Handbok ”Att söka fondmedel,
stipendier och bidrag
Innehåller en förteckning
- fonder
- stipendier
- bidrag
Ändamål
Sista ansökningsdag i ordning jan-dec
Hänvisningar www, tfn mm
Kontakt
Uppslag 16. Att bygga hall
Innehåller







Planering
Kontakter kommun mfl
Finansieringskalkyl
Beslut
Organisation
Byggprocess (genomförande)
Kontroller/besiktning
Uppslag 17 Enkät - inlämnas före 15 april
Omfattar













1. Klubbutveckling
1.1 Medlemmar
1.2 Ekonomi
1.3 Tennisanläggningarna
2. Sport
2.1 Tennisskola och tränare
3. Tävling
4. Ledning
4.1 Vision
4.2 Möjligheter och hot
4.3 Styrande dokument
4.4 Samarbeten
4.5 Önskemål på stöd från förbundet
Medlemsutveckling





I årets enkät framkom målsättning att öka medlemsantalet med i
snitt 10 %.
Detta måste innebära tydliga och kraftfulla klubbåtgärder. Plan, Mål,
vem gör vad, när, hur. Uppföljning!
Klubbkonferensen 2015 lämnade förslag.
Uppslag 18 redovisar en sammanställning över åtgärder som
klubbarna kan använda för att förverkliga sina mål.
Tennis Öst räknar med att ca 7300 medlemmar ökar till 8000 senast
under 2018.
Övriga frågor/diskussion










Vår styrelse och ansvarsfördelning
Behov av nyrekrytering
Verksamhetsansvarig
Enkät
Utbildning
Spelarutveckling, avgifter, utökning av tjänst
Tävlingar, Masters, Mini, Midi Maxi och IF Tour
Adressregister
Hemsida www.tennisost.se
Övriga frågor