Utbildningsmodul 3: utbyte av läkemedel på apotek

advertisement
Utbyte av läkemedel på apotek
- kundsituationer
Modul 3
Maj 2010
Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler
- Utbyte av läkemedel på apotek – regler och samband
- Utbyte av läkemedel på apotek – de olika aktörernas roller
Nyttan med den omreglerade
apoteksmarknaden
p
Hur påverkar omregleringen:
- kunden
- mitt apotek
- samhället
- mig själv
… i praktiken?
Hur bemöter du positiva Paul?
Bra att jag inte
b h
behöver
b
betala
l mer
än nödvändigt för
mina läkemedel.
läkemedel Men
hur vet du vilket
läkemedel som du
ska byta till?
Hur får min
läkare veta vad du
byter till?
Hur bemöter du tveksamma
Tyra?
y
Är detta verkligen
samma medicin
som jjag
g fick förra
gången? Asken ser
inte likadan ut.
Hur kommer det
sig att doktorn
inte kan skriva ut
den billigaste
medicinen på en
gång?
Hur bemöter du negativa Noa?
Det här är inte det
läkemedel som min
g
läkare sa att jjag
behöver.
Kan du garantera
att jag
j få
får samma
effekt?
Va, varför ska du
lura på mig
billigt skräp?
Jag vill ha
originalet
originalet.
Självklart är det
bättre än en
kopia.
Hur bemöter du negative Nils?
Jag säger
J
ä
alltid
lltid ja
j till
de läkemedel som
apoteket föreslår
och jag får olika
varje gång.
Hur ska jag kunna
hålla reda på dem
alla?
ll ?
Varför
V
fö ska
k jag
j
plötsligt betala för
min medicin? Jag
har ju kommit upp
i maximalt
högkostnadsskydd.
Förskriven
Fö
ki
vara ä
är en annan ä
än periodens
i d
vara, kunden accepterar utbyte
Lisa har ett recept utfärdat på Renitec. Det
f
framgår
å vid
id expeditionen
di i
att d
det ä
är Enalapril
E l il
KRKA som är periodens vara. Lisa verkar
positiv
iti till utbyte
tb t men undrar
d
samtidigt
tidi t om d
dett
spelar så stor roll.
Vilken dialog har du med Lisa när du erbjuder
periodens vara?
Vad säger du till Lisa för att förklara hur de
olika valen påverkar henne ekonomiskt?
Förskriven
Fö
ki
vara ä
är en annan ä
än periodens
i d
vara, kunden godtar inte utbyte
Lars har ett recept på Cozaar. Han vill ha det
läk
läkemedel
d l som står
å på
å receptet och
h iinget annat.
Det visar sig att Cozaar finns i lager.
Vad
V
d innebär
i
bä det
d t för
fö L
Lars??
Vad hade Lars fått betala om han väljer något
annat än periodens vara och Cozaar?
Hur kommunicerar du med Lars runt detta?
2010-xx-xx
Apoteket
A
t k t har
h lager
l
av både
båd periodens
i d
vara och föregående periods vara
Ni har föregående periods vara kvar i lager . Ni
h ä
har
även kö
köpt iin motsvarande
d vara fö
för
innevarande period.
Vad
V
d innebär
i
bä d
dett fö
för er att
tt h
ha båd
både periodens
i d
vara och föregående periods vara?
Vad innebär det för kunden att ni har denna
lagersituation?
2010-xx-xx
Kunden
K
d vill
ill varken
k h
ha fö
förskriven
ki
vara eller
ll
periodens vara
Du gör i ordning det läkemedel som kunden vill
h När
ha.
Nä kunden
k d får
få klart
kl för
fö sig
i att h
hon ska
k
betala hela kostnaden själv, undrar hon hur det
k hänga
kan
hä
ih
ihop.
- Omfattas inte mitt läkemedel av
högkostnadsskyddet, undrar hon.
Hur bemöter du kunden i denna diskussion?
Hur hanterar jag situationen?
Kan man g
göra avsteg
g från reglerna?
g
Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Diskutera och
motivera.
Instämmer inte alls
ll – instämmer delvis
d l - instämmer helt
h l
A.Periodens vara är en refillförpackning, men kunden behöver en
vara med
d pump fför att kunna
k
tillgodogöra
ill d
sig
i lläkemedlet.
k
dl Du
expedierar varan med pump med subvention.
B. Du upptäcker
ä k att periodens
i d
vara ä
är en dosförpackning
d fö
k i som
saknar bipackssedel. Eftersom den är periodens vara expedierar
jag den.
Hur hanterar jag situationen?
Regler
g vs Etik och moral
Hur väl instämmer jag i nedanstående påståenden?
Diskutera och motivera.
motivera
Instämmer inte alls – instämmer delvis - instämmer
helt
Det läkemedel som doktorn förskrivit ingår inte i
högkostnadsskyddet, t ex Efexor.
Eftersom det finns flera andra utbytbara som gör det,
antar du helt enkelt att doktorn missat detta, du byter
till ett som ingår.
Mer information
Information om reglerna för det generiska utbytet
www.tlv.se/apotekspersonal
www.tlv.se/utbyte
l
/ b
Där finns länkar och annan information som är utvald
för personal på apotek
Utbildning regler för utbyte av läkemedel på apotek
Det här utbildningsmaterialet vänder sig till personal på apotek och som möter apotekskunder
Det här utbildningsmaterialet vänder sig till personal på apotek och som möter apotekskunder.
Materialet omfattar tre delar:
Teori: Utbyte av läkemedel på apotek ‐ regler och samband Teori: Utbyte av läkemedel på apotek ‐ aktörernas roller
Praktikfall för diskussion: Utbyte av läkemedel på apotek ‐ kundsituationer Samtliga delar innehåller PowerPoint‐bilder som ger mötesledaren och mötesdeltagarna en g
guidning genom materialet. I anteckningssidorna finns talmanus och vägledning för diskussioner. gg
g
g
g
Förslag på upplägg
Utbildningsmaterialet syftar till att ge mötesledaren tillräckligt stöd för att kunna genomföra utbildningen med sina kollegor/medarbetare eller motsvarande. Teoridelarna lämpar sig även för egen inläsning, medan övningsmaterialet med fördel diskuteras i grupp.
I övningsdelen finns frågor att diskutera kring. En del av frågorna är avsedda att stimulera till reflektion och samtal. Till dem finns inget givet svar. Andra frågor är ”kunskapsfrågor” med svar som är nedtecknade på anteckningssidan.
p
g
Materialet omfattar tre delar. Varje del kan ta omkring 30 minuter att gå igenom. Handledaren avgör hur utbildningen ska läggas upp; om allt ska presenteras och gås igenom på en gång eller om det ska delas upp på flera tillfällen.
Teoriavsnittet bör alltid kompletteras med övningar. I övningsdelen får deltagarna möjlighet att själva agera, träna och förbereda sig inför kommande kundsituationer samt att reflektera över sitt agerande.
g
1
Uppslag för diskussion och samtal
Diskutera innebörden och resultatet av "den omreglerande apoteksmarknaden". Påverkas kund, mitt apotek etcetera i hög eller låg grad av aspekterna nedan?
• Valfrihet
• Medicinsk påverkan
• Ekonomisk påverkan
• Lagar, föreskrifter etcetera
• Nya krav och förväntningar på service och tillgänglighet
• Informationsbehov
Ytterligare ett diskussionsuppslag är om regeringens mål med omregleringen kommer att uppnås:
”Ökad tillgänglighet och service på apotek utan att kostnaderna stiger för patient och samhälle”
2
Uppslag för diskussion och samtal En av frågorna nedan är avsedda att stimulera till reflektion och samtal. Till den finns inget givet svar. De två andra frågorna är ”kunskapsfrågor” med svar som är presenterat i anslutning till frågan.
Diskutera gärna följande
• Behöver läkaren veta vilket läkemedel apoteket byter till?
• Hur kan läkaren få information om vilka läkemedel som är utbytbara?
Svar: Se Läkemedelverkets utbytbarhetslista www.lakemedelsverket.se
• Hur får apoteken veta vilken vara som är periodens vara?
Svar: En källa till information är www.tlv.se/databas
3
Uppslag för diskussion och samtal Diskutera gärna följande
• Hur rutinerna för utbyte ser ut idag och om de kommer att behöva förändras med anledning av de nya reglerna.
• Hur vi på vårt apotek arbetar med medicinsk säkerhet för det generiska utbytet.
• Vilket informationsansvar läkare respektive apotekspersonal har.
4
Uppslag för diskussion och samtal Den första frågan är en ”kunskapsfråga” med svar som är presenterat i anslutning till frågan. Den andra frågan är avsedd att stimulera till reflektion och samtal. Till den finns inget givet svar.
Diskutera gärna följande
• Vad som krävs för att läkemedel ska tas upp på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista Svar: På Läkemedelsverkets hemsida finns information om kriterierna: www.lakemedelsverket.se >Hälso‐ och sjukvård > Förskrivning >Utbytbara läkemedel
Till höger finns en menypunkt som heter ”Kriterier för utbytbarhet”.
• På vilket sätt kan man som apotekspersonal enkelt och med trovärdighet förklara på vilka grunder utbyte av läkemedel sker
5
Uppslag för diskussion och samtal En av frågorna nedan är avsedd att stimulera till reflektion och samtal. Till den finns inget givet svar. De andra frågorna är ”kunskapsfrågor” med svar som är presenterat i anslutning till frågan. Diskutera gärna följande
• Vad kan man som apotekspersonal rekommendera kunden för hjälpmedel så att han känner sig trygg med sin behandling?
Svar: Exempelvis en dosett
• Vilken information finns på förpackningen som kan hjälpa kunder som känner osäkerhet inför det generiska utbytet?
Svar: Bland annat substansnamn och styrka
• Vad betyder ”periodens vara” för kunden?
• Vad betyder det att kunden väljer något annat än ”periodens vara”?
Svar: Ett annat val än ”periodens vara” innebär att kunden måste betala en del eller hela kostnaden för läkemedlet.
6
Uppslag för diskussion och samtal En av frågorna nedan är avsedd att stimulera till reflektion och samtal. Till den finns inget givet svar. De andra frågorna är ”kunskapsfrågor” med svar som är presenterat i anslutning till frågan.
Diskutera gärna följande
• Hur formulerar du som apotekspersonal på ett enkelt sätt erbjudandet om periodens vara?
• I vilka två fall måste Lisa betala extra?
Svar: Om hon väljer det läkemedel som står på receptet (Renitec) måste hon betala mellanskillnaden mellan det förskrivna varan och periodens vara (Enalapril KRKA). Om hon vill ha ett alternativ som varken är periodens vara eller det som står på receptet måste hon betala hela kostnaden själv.
• Hur mycket av kostnaden för läkemedlet omfattas av högkostnadsskyddet om Lisa väljer något annat än Enalapril KRKA (periodens vara)? Svar: Om Lisa väljer Renitec omfattas endast kostnaden motsvarande Enalapril KRKA av högkostnadsskyddet. Om Lisa i stället väljer en annan produkt omfattas kostnaden inte av högkostnadsskyddet.
7
Uppslag för diskussion och samtal Diskutera gärna följande
• Hur förklarar du som apotekspersonal att Lars måste betala mellanskillnaden mellan AUP för periodens vara och AUP för Cozaar?
• Hur förklarar du att kostnaden inte alls omfattas av högkostnadsskyddet om Lars väljer en annan vara än periodens vara och det som står på receptet?
8
Uppslag för diskussion och samtal Frågorna nedan är ”kunskapsfrågor” med svar som är presenterat i anslutning till frågan. å
d
”k k f å ” d
l
ll f å
Diskutera gärna följande
• Vilka utbytesalternativ har apoteken under de 15 första dagarna i en prisperiod?
Svar: De första 15 dagarna i en prisperiod kan apoteken välja mellan att expediera föregående periods vara eller innevarande periods vara. j g
f dag 15 om ni har lager av föregående periods vara kvar i lager?
g
g
g
p
g
• Vad har ni för möjligheter efter
Svar: Att expediera varan till det pris den köptes in för föregående period (AIP).
• Vilken produkt erbjuder ni kunden dag 15 om ni har både periodens vara och föregående periods vara i lager? Vilka priser gäller?
Svar: Ni kan erbjuda antingen föregående periods vara till det pris som gällde under föregående period eller periodens vara till aktuellt pris. • Vilken produkt erbjuder ni kunden dag 16 om ni har både periodens vara och föregående Vilken produkt erbjuder ni kunden dag 16 om ni har både periodens vara och föregående
periods vara i lager? Vilka priser gäller?
Svar: Ni kan erbjuda föregående periods vara till föregående periods AIP. Kunden kan alltid erbjudas periodens vara till aktuellt pris. Vägledning
Se bild 12, rubrik Stabilare och lägre läkemedelspriser, i Modul 1: Utbyte av läkemedel på apotek – regler och samband
9
Uppslag för diskussion och samtal Diskutera gärna följande
• Varför omfattas inte kundens val av högkostnadsskyddet?
Svar: Enligt reglerna för det generiska utbytet ingår inte kundens val i högkostnadsskyddet. Den bakomliggande orsaken till detta är att öka konkurrensen mellan företag att få leverera periodens vara till hela svenska marknaden vilket förväntas leda till låga priser på utbytbara läkemedel.
• Vilka alternativ kan kunden välja mellan för att kostnaden för läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet? Svar: Kunden har två alternativ. Kunden kan välja periodens vara: hela kostnaden omfattas av högkostnadsskyddet.
Kunden kan också välja det läkemedel som står på receptet: kostnaden som motsvarar periodens vara omfattas av högkostnadsskyddet. Mellanskillnaden mellan förskriven vara och periodens vara omfattas däremot inte.
10
A. Farmaceuten gör en bedömning av kundens behov och situation
En kund som får ett läkemedel för första gången ska alltid få det hjälpmedel som behövs för att tillgodogöra sig läkemedlet – även om det är en refillförpackning som är periodens vara. Ett exempel på ett sådant hjälpmedel kan vara en inhalator, pump eller en spruta. Kostnaden för läkemedlet och hjälpmedlet omfattas då av högkostnadsskyddet. Om kunden expedierades nödvändigt hjälpmedel vid förra expeditionen och trots det behöver ett nytt bör farmaceuten, utifrån kunddialogen, avgöra om det ska vara pristillägg eller inte. B. Farmaceuten måste följa regelverket
Grundregeln är att apotekspersonal på ett öppenvårdsapotek ska expediera förpackningar med bipacksedel till sina kunder. Om det är en dosförpackning som är periodens vara ska kunden i stället erbjudas den billigaste förpackning (som inte är en dosförpackning) som apoteket kan expediera. Hela kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.
11
Patientsäkerheten är viktigast
Enligt lagen om läkemedelsförmåner är detta att likställa med en ordination vilket endast förskrivaren ska utföra. Ett korrekt förfarande är att apoteket i denna situation ska kontakta förskrivaren för ett nytt recept såvida inte förskrivaren ger apoteket sitt medgivande till att ordinationen ändras.
Vad kan vi på apotek göra för att följa lagen – även i situationer då vi upplever att lagen är fyrkantig?
Hur löser vi situationen om läkaren inte är anträffbar? Vilka scenarios finns och vilka blir följderna; för kunden? för apoteket? för samhället?
12
13
Download