Sammanträde i Programberedningen för vårdval Datum

advertisement
1 (4)
Programberedning 7Vårdval
PROTOKOLL
2017-06-15
4/2017
§§ 25-31
Sammanträde i Programberedningen för vårdval
Datum
Torsdag 15 juni 2017
Tid
15.35–16.10
Plats
Danderyds sjukhus, hus 13, plan 3
Ledamöter (M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(KD)
(S)
(S)
(MP)
Olle Reichenberg
Madeleine Sjöhage
Christina Enocson-Mårtensson
Lotta Lindblad Söderman
Inger Akalla
Linus Rehn
Hanna Svensson
Estanislao Mboro
Yvonne Andersson
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ersättare
Anna Bredin
Tjänstgörande
(M)
(§ 25-29)
Övriga
Julia Forssmed, Jenny Norell, Anna Odenhagen (§ 25-28),
Birgitta Rosengren (§ 25-28) och Kitty Kook Wennberg
Justeras
Olle Reichenberg (M)
Vid protokollet
Julia Forssmed
Christina Enocson-Mårtensson (S)
2 (4)
Programberedning 7Vårdval
§ 25
PROTOKOLL
2017-06-15
Val av justerare
Olle Reichenberg (M) och Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att justera
protokollet.
§ 26
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 27
Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 11 maj läggs till
handlingarna.
§ 28 Förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet klinisk fysiologi
HSN 2016-4591
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) för vårdvalsområdet klinisk fysiologi.
Förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med den 1 januari år 2018.
Anna Odenhagen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om ärendet
och svarar på frågor. Presentationen läggs på läsplattan.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2017-05-11
Förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet klinisk fysiologi, bilaga
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att
godkänna förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet klinisk fysiologi, att
gälla från och med den 1 januari 2018
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna direktavtal med
Karolinska Universitetssjukhuset, organisationsnummer 232100-0016,
om fortsatt verksamhet inom klinisk fysiologi, för perioden 1 januari 2018
till och med 31 december 2021
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna direktavtal med
Danderyds sjukhus AB, organisationsnummer 556575-6169, om fortsatt
verksamhet inom klinisk fysiologi, för perioden 1 januari 2018 till och med
31 december 2021
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna direktavtal med
Södersjukhuset AB, organisationsnummer 556595-7403, om fortsatt
verksamhet inom klinisk fysiologi, för perioden 1 januari 2018 till och med
31 december 2021
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna direktavtal med
Tiohundra AB, organisationsnummer 556595-7395, och
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, om fortsatt
4/2017
§§ 25-31
3 (4)
Programberedning 7Vårdval
PROTOKOLL
2017-06-15
verksamhet inom klinisk fysiologi, för perioden 1 januari 2018 till och med
31 december 2021
Deltar ej i beslut
Christina Enocson-Mårtensson (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i
beslutet.
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
§ 29
Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
intensivträning för personer med rörelsenedsättning
HSN 2016-3341
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till reviderat förfrågningsunderlag enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för vårdvalsområdet intensivträning för
personer med rörelsenedsättning. Det nya förfrågningsunderlaget föreslås gälla
från den 1 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2017-05-10
Förfrågningsunderlag för vårdvalsområde Intensivträning för personer med
rörelsenedsättning, bilaga
Beslut
Programberedningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att
godkänna reviderat förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
intensivträning för personer med rörelsenedsättning att gälla från och
med den 1 oktober 2017.
Deltar ej i beslut
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
§ 30
Förvaltningen informerar
Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
följande:
• Landstingsfullmäktige har beslutat att avbryta införandet av vårdval
reumatologi som var planerat till januari 2018. Förvaltningen
återkommer med mer information.
• Det pågår ett intensivt arbete med planering inför sommaren.
o På akutsjukhusen bedöms det behövas fler platser än förra året
medan de geriatriska platserna behöver vara ungefär samma som
förra året. Det finns svårigheter att rekrytera tillräckligt många
sjuksköterskor.
o Antalet inskrivna i ASIH fortsätter att öka.
o Husläkarmottagningarna håller öppet hela sommaren.
o Det ges ett extra tillskott till vården för blivande mammor innan
och under förlossning under sommaren.
4/2017
§§ 25-31
4 (4)
Programberedning 7Vårdval
PROTOKOLL
2017-06-15
•
Närakut Haga har öppnat som den första av de tio nya närakuterna. Den
är belägen vid KS Solna. Från start tar den endast emot vuxna patienter
men från och med 2018 kommer den även att ta emot barn.
•
Arbete pågår med att komma tillrätta med de långa väntetiderna inom
barnsjukvården på KS. Bland annat ska vissa operationer läggas ut på
andra vårdgivare.
§ 31
Övriga frågor
Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande, önskar en trevlig sommar
och avslutar sammanträdet.
2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson tackar ordförande och
önskar en trevlig sommar.
4/2017
§§ 25-31
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards