ANS morfologi - pharmguse.net

advertisement
1
Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet
Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning
TENTAMENSSKRIVNING
DELKURS 3: AUTONOMA NERVSYSTEMET, CIRKULATIONSSYSTEMET,
URINVÄGARNA OCH RESPIRATIONSSYSTEMET (10 P)
TENTAMEN II: Måndag 1 augusti 2005, kl 09.00-15.00
Tentamen består av 3 delar (Histologi, Fysiologi och
Farmakologi) omfattande totalt 34 frågor. Skriv ditt kodnummer
överst på varje blad.
Sammanlagd maxpoäng är 72 poäng.
Gränser för GK är ca. 65%, och för VGK ca. 85% av maxpoängen.
ANS morfologi
MN
1. Vilka kranialnerver förmedlar parasympatisk innervation till: (2 p)
a) m. sphincter pupillae
b) glandula submandibularis
c) glandula parotis
d) m. ciliaris
ANS fysiologi
CM
2. Det autonoma nervsystemet kan både öka och minska aktiviteten hos ett organ eller
organsystem. Hur sker detta? (2 p)
3. Vilken roll spelar hypothalamus i ANS? (2 p)
ANS farmakologi
GT
4. Fenylefrin, som är en alfa1-adrenoceptoragonist, förekommer i näsdroppar och
administreras på indikationen nästäppa. Vilken är verkningsmekanismen bakom den
slemhinneavsvällande effekten, samt vilka biverkningar skulle kunna uppkomma vid höga
systemkoncentrationer av näsdropparna. (2 p)
2
Hjärt/Kärl/morfologi
MN
5. Vad är epikardiet? Vad finns subepikardiellt? (2 p)
Histopatologi
CÖ
6. Vad finns det för komponenter i ett atheromatöst plack? (2 p)
Hjärt fysiologi
HS
7. Vilka elektrofysiologiska egenskaper utmärker hjärtats retledningssystem?
Vilken är mekanismen bakom cellernas egenaktivitet (spontana depolarisation)? (2 p)
8. Hur ser sambandet mellan fyllnadstryck och slagvolym ut (rita en enkel figur). Vad brukar
man kalla det där sambandet? (2 p)
Hjärt fysiologi
HS
9. Vid mycket höga hjärtfrekvenser får man en låg hjärtminutvolym, trots att hjärtat slår
väldigt fort. Vad beror detta på? Hur tror du man behandlar? (2 p)
Cirkulations fysiologi
OL
10. Hur påverkas cirkulationsapparaten av en stimulering av baroreceptorerna? (2 p)
11. Vilka hormoner påverkar de prekapillära resistenskärlen? (2 p)
Cirkulations fysiologi
OL
12. Vid muskelarbete ökar genomblödningen i den arbetande muskulaturen. Vilka kemiska
förändringar i muskeln åstadkommer denna vasodilatation? (2 p)
Hjärt/kärl patofysiologi
LMG
13. Nämn minst fyra väldokumenterade riskfaktorer till åderförkalkning. (2 p)
Njur/morf
MN
14. Vilka njurcelltyper ligger närmast följande kärlsegment: (2 p)
a) glomerulus
b) vasa recta
3
Vilken endoteltyp finns i dessa kärl?
Histopat
AB
15.a) Vad är hydronefros? (0,5p)
15.b) Varför uppstår det? Ge ett exempel. (0,5p)
15.c) Nämn en glomerulär njursjukdom. (1p)
Njur/fys
JN/GG
16. Vilka huvudsakliga funktionella egenskaper skiljer den nedåtgående från den
uppåtstigande tunna delen av Henles loop? (Beskriv kortfattat dessa egenskaper för respektive
del). (2 p)
17. Hur stor andel av hjärtminut-volymen utgör njurens blodflöde? Hur mycket primärurin
bildas normalt hos en frisk vuxen per dygn? (2 p)
Njur/fys
JN/GG
18. Ungefär vid vilken grad av njurfunktionsnedsättning måste aktiv uremivård påbörjas?
Vilka typer av aktiv uremivård finns? (2 p)
Farmakologi
Hjärtarrytmier/angina pectoris
LS
19. Vilken är den huvudsakliga effekten som antiarytmika av typen kaliumkanalsblockerare
(Klass III) har på hjärtats aktionspotential samt vad leder det till för antiarrytmisk effekt? (2 p)
20. Ange det viktigaste skälet till varför man skall vara försiktig med att samtidigt
administrera betareceptorblockerare och kalciumkanalblockerare vid hjärtarytmi? (2 p)
Koagulationssystemet och antikoagulantia
DG
21. Heparansulfat är viktigt i regleringen av koagulationsprocessen. Var finns enzymet och
vilken reaktion katalyserar den? (2 p)
22. Hur verkar warfarin och vilka biverkningar har läkemedlet? (2 p)
Hjärtsvikt
GT
23. Varför förskrives betablockare vid behandling av kronisk hjärtsvikt? (2 p)
4
Diuretika
GT
24. Vilka olika sorters diuretika kan förskrivas vid kronisk hjärtsvikt och varför tas respektive
grupp i bruk? (2 p)
Hypertoni
KA
25. Vilka medel är förstahandspreparat vid behandling av primär, okomplicerad hypertoni?
Varför? (2 p)
26. Förklara verkningsmekansimen för tiazider vid behandling av högt blodtryck. Nämn även
två biverkningar. (2 p)
Respiration/morf
MN
27. Vad kännetecknar det respiratoriska epitelet? I vilka delar av andningsvägarna finns denna
typ av epitel? (2 p)
Histopat
CÖ
28. Hur ser ett epiteloidcellsgranulom ut ljusmikroskopiskt? När kan de uppträda? (2 p)
Resp/fys
LGP/BG
29. Beskriv Bohr- respektive Haldane-effekten, samt hur de samverkar i en muskel under
arbete. (2 p)
30. På vad sätt förändras andningsvolymen när vi förflyttar oss från havsytan till ca 1000
meters höjd? (2 p)
Resp/farm
LM
31. Vilka strategier används för att få god lokal effekt, och låg systemisk effekt av de
glukokortikoider som används vid behandling av astma? (2 p)
32. Vid behandling av KOL används liknande läkemedel som vid behandling av astma, men
med sämre effekt. Vad beror detta på? (2 p)
Patientfall/integration
TJ
33. Du får in en man på akutmottagningen som klagar på smärtor i bröstet och att det är tungt
att andas. Efter din första undersökning av patienten samt ett EKG bedömer du att patienten
5
drabbts av en hjärtinfarkt motsvarande vänster kammares framvägg samt lungödem. Du
behandlar patienten akut med bl.a ett morfin-preparat, extra syrgas, furosemid (ett sk. loopdiuretika) , ett nitroglycerin preparat, acetylsalicylsyra och beta-receptor blockerare. Redogör
kortfattat för:
a. Mekanismer för utveckling av lungödem efter hjärtinfarkt (1p)
b. Vilket koronarkärl som sannolikt är påverkat (1 p)
c. Verkningsmekanismen för loop diuretika (furosemid) (1 p)
d. Orsaken till varför denna patient troligen har ett sänkt partialtryck av syrgas
(PO2) i blodet (1 p)
e. Hur hjärtats kontraktilitet och frekvens påverkas av en beta-receptor blockerare
(1 p)
f. Syftet med att ge acetylsalicylsyra till denna patient (1 p)
Hist
LA
34. Vänligen markera i nedanstående bild:
a .) Bowmans kapsel
b.) Kapillär
c.) Tubuli
(2 p)
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards