Presupposition

advertisement
Presupposition
• gemensam kunskap som inte behöver påstås eller
förklaras
• förutsatt information - bakgrundsantaganden
• konventionaliserade bärare av implicit mening inbyggda i språkliga uttryck och struktur
• utgör (tillsammans med det som påstås &
omvärldskunskap) grunden för de slutsatser som
dras
• semantik eller pragmatik?
Historik
Frege (1848-1925)
1892
 refererande och temporala satser bär presuppositioner
genom att de refererar till något
 en mening och dess negation bär samma presupposition
 för att en sats ska vara sann eller falsk så måste dess
presupposition vara sann
”Kungen av Frankrike är vis” sann eller falsk?
Historik
Russell (1872-1970)
1905
Hur - varför kan en sats vara meningsfull om den
inte har någon referent?
Theory of descriptions (om påståenden)
”Kungen av Frankrike är vis”
Kungen av Frankrike finns och det finns ingen annan som
är kungen av Frankrike och han är vis - falsk
Historik
Russels förklaringar klarade av vagheter
scope-ambiguities såsom
”Kungen av Frankrike är inte vis”
• Förutsätter att det finns en kung och påstår att han inte är
vis
• Förnekar att det är sant att det finns en kung av Frankrike
och att han är vis - ”Kungen av Frankrike är inte vis för det
finns ingen sådan person”
Historik
”Kungen av Frankrike är inte vis”
Vagheter i negationer kan förklaras utifrån vad som negeras
 wide scope:
det finns ingen kung, han kan därför inte vara vis
 narrow scope:
negerar att det som sägs om kungen inte är sant
Historik
Strawson (1950)
 Satser är inte sanna eller falska - yttranden är
sanna eller falska
 Det är yttranden som har presupposition
 Sanningsvärden beror på yttrandetid (t ex)
”Det finns en Kung av Frankrike” är en förutsättning för
att ”Kungen av Frankrike” ska vara sann eller falsk
Denna relation bär en presupposition
 Från semantik mot pragmatik!
Negationstest
Presuppositionen gäller för en mening och för dess
negation!
Negationen förändrar ett yttrandes logiska följd
men inte dess presupposition!
A >> B
B |— A
B |— ~A
A presupponerar B
B följer av A
B följer av negationen av A
Presuppositioner kvarstår vid negation
Constancy under negation!
1. (A) ”Karin lyckades simma tio meter”
|—Karin simmade tio meter
>> Karin försökte simma tio meter
2. (~A) ”Karin lyckades inte simma tio meter”
|—Karin simmade inte tio meter
>> Karin försökte simma tio meter
När vi negerar 1 för att få 2 så är den logiska följden av 1
inte samma som den logiska följden av 2. Negationen
ändrar meningens logiska följd men presuppositionen
bevaras!
Vad framkallar presuppositioner?
”triggers”
Ord och konstruktioner!
 Kvantifikatorer
 Bestämda NP
 Faktiva verb + adjektiv
 Implikativa verb
 Tillståndsförändring
(alla, båda, några…)
(hunden, bordet...)
(insåg, ångrade,
konstigt…)
(glömma, lyckas…)
(sluta, fortsätta…)
Forts. presuppositionsframkallare
 Iterativer
(igen, återvände,
upprepa…)
 Syntaktiska konstruktioner
Informationsstruktur
Icke-restriktiva relativsatser: ”Frege, som levde 1842 till
1925, var/var inte en utmärkt kock”
 Temporala bisatser
(medan, innan…)
Men...
Negationstestet räcker inte!
Presuppositioner:
är upphävbara i vissa kontexter
påverkas också av struktur
Defeasibility
Presuppositioner kan försvinna i vissa
kontexter
 ”språkliga” och diskursbaserade
 där motsatta antaganden görs
Presuppositioner är känsliga för
bakgrundsantaganden och omvärldskunskap!
Forts. Defeasibility
Presuppositioner i meningar som innehåller verbet
veta påverkas t ex av om subjektet är första, andra
eller tredje person
”Lisa vet inte att Kalle kom”
>> Kalle kom (komplementet förutsätts vara sant)
”Jag vet inte att Kalle kom”
>> ???? Kalle kom ????
Forts. Defeasibility
”Kalle grät innan han skrivit klart sin uppsats”
>> Kalle har skrivit klart sin uppsats
”Kalle dog innan han skrivit klart sin uppsats”
>> Kalle har INTE skrivit klart sin uppsats
Om alla vet vad som gäller så kan en presupposition förvinna
”Hon behöver i alla fall inte ångra att hon vann en massa
pengar”
Projektionsproblemet
Det har visat sig vara oerhört svårt att formulera en teori
som förutsäger hur presuppositioner fungerar i komplexa
meningar
Freges idé håller ej!
Plugs and Holes
 Presuppositioner överlever i språkliga kontexter
där den logiska följden inte gör det
Presuppositioner försvinner i andra kontexter där
man förväntar sig att de ska finnas kvar och där
den logiska följden gör det
Presuppositioner överlever
1. Negationer
”Fiskaren fångade/fångade inte två fiskar”
>> Det finns en fiskare
Men presuppositioner överlever också i t ex modal kontext
2. ”Det är möjligt att fiskaren fångade två fiskar”
”Fiskaren borde ha fångat två fiskar”
Projektionen är att presuppositionen från en bisats
projiceras för att täcka hela satsen
Man kan förneka en presupposition!
”Kalle ångrar inte att han skrev en värdelös
avhandling för han skrev ingen alls”
 presuppositionen försvinner
”Kalle ångrar inte att han skrev en värdelös
avhandling för egentligen ångrar han att han
skrev en värdelös avhandling”
 kontradiktion ”självmotsägelse”
Ännu en komplex struktur...
”Om Ulrika åker hem, så kommer hon att ångra att
hon gör det”
>> Ulrika åker hem
Eftersom presuppositionen uttrycks i första satsen
så försvinner presuppositionen för hela meningen
Semantiska presuppositioner
överlever negationer
Men hur förklarar man detta:
”Ulrika ångrar inte att hon inte klarade
tentan, för hon klarade den”
Motsägelse
Presupponerar semantiskt ”Ulrika klarade inte tentan”
men implicerar att presuppositionen är falsk
Semantiska teorier håller inte eftersom presuppositioner
inte är stabila utan varierar med kontext - yttrandens
betydelser är inte stabila!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards