Naturstig = upplevelsestig - Nationellt resurscentrum för biologi och

Naturstig = upplevelsestig
E
n naturstig i närheten av skolan kan användas
för att väcka nyfikenhet och inbjuder till upplevelser. Anpassa den till vad som just då finns
att upptäcka – innehållet kommer därför att
variera beroende på årstid och på vilket sätt stigen ska
användas i undervisningen.
På det här uppslaget presenteras ett exempel på naturstig som visar på variationen i blommornas bygg­nad.
Låt naturstigen passera genom miljöer där det finns olika
slag av blommande växter. Uppgiften kan vara att söka
efter exempel på växter som hör till olika familjer eller
till Linnés klasser och sedan beskriva och rita hur blommorna ser ut. En lupp och anteckningsmaterial behövs.
Exempel på andra teman för en naturstig med fokus
på växter kan vara att studera olika slags träd och buskar,
att identifiera arter som är anpassade till olika miljöer
eller att leta efter arter som har en praktisk användning.
Idéer till upplägg av en naturstig kan hämtas från andra
avsnitt i detta häfte.
Nedan visas ett exempel på naturstig med några
vårväxter och tanken är att visa på hur blommornas
byggnad varierar. En god idé är att samla in växterna,
scanna eller pressa för att använda i redovisningar eller
till skolans egen samling av växter. Se till att inte plocka
fridlysta eller sällsynta växter.
Hasselns blommor är enkönade, men
med både han- och honblommor på
samma individ. De stora, röda märkesflikarna gör honblommorna synliga.
Hos maskros och hästhov sitter
blommorna många tillsammans
samlade i en korg.
34
linnélektioner
•
idéhäfte 5 – i linnés spår
•
www.bioresurs.uu.se
© 2007 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet.
Får kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.
Vårlöken har sex
kalkblad (kronblad och foderblad är lika) och
sex ståndare.
När Carl var liten läste hans farmor för
honom om medicinalväxter. Bland annat
kunde man lära sig att ju närmare himlen
örterna hade växt desto mer kraft hade de.
Med det i bakhuvudet gav sig Carl iväg
mot Taxås, det högsta berget i närheten
av Stenbrohult. Två nätter var han borta
innan man hittade honom långt bort i
skogen på Taxås.
Sälgen har han- och
honblommor på
skilda individer.
Ståndarna gör att
samlingen av hanblommor liknar en
liten gul borste.
Titta på hur gullvivans blommor ser
ut inuti! Hälften av gullviveplantorna har långa ståndare och kort
stift och hälften korta ståndare och
långt stift.
Blommorna hos vitsippa och blåsippa har många ståndare
som omger en samling av pistiller.
© 2007 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet.
Får kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.
linnélektioner
•
idéhäfte 5 – i linnés spår
•
www.bioresurs.uu.se
35