Asien: Bördig jord för investerare

advertisement
HALVÅRSUTSIKT 2015
Asien: Bördig jord för investerare
De makroekonomiska förutsättningarna och viljan till reformer inom de
stora ekonomierna, inklusive Kina och Indien, stärker börsresultaten i
Asien. Lättnaderna i penningpolitiken kan komma att skapa ett
skyddsnät under Kinas ekonomiska tillväxt, som stannat av något på
senare tid. Dessutom finns fortfarande möjlighet till vidare värdeökning
på aktiemarknaden. Trots stigande värderingar finns utvalda möjligheter
över hela kontinenten när ekonomierna övergår till mer hållbara
tillväxtmodeller som bygger på inhemsk efterfrågan.
POSITIV PROGNOS FÖR RESTEN AV ÅRET
De makroekonomiska förutsättningarna i Asien är fortsatt sunda: de ekonomiska
tillväxtnivåerna är höga, den konsumerande medelklassen växer snabbt och politiken är
reforminriktad. Marknadsprognoserna bygger på ytterligare framsteg inom dessa
avgörande tillväxtområden i ekonomier som Kina, Indien och Indonesen, något som vi
tror kommer att förverkligas. Detta behöver inte nödvändigtvis ske genom stora och
banbrytande beslut. I stället väntar vi oss små kliv inom de befintliga programmen, vilket
säkerställer fortsatta framsteg och en bred acceptans för de förändringar detta medför
Det övergripande temat för reformprogrammen är en ombalansering av ekonomin, från
exportberoende tillväxt till en inhemsk konsumtionsmodell som utgör en mer stabil grund
för långsiktig ekonomisk tillväxt.
PENNINGÅTGÄRDER STÄRKER DEN KINESISKA TILLVÄXTEN
Ekonomiska data från Kina innebar en besvikelse under första halvåret, eftersom
tillväxten i den största ekonomin i regionen minskade markant. Detta är dock troligtvis
endast tillfälligt. Olika ekonomiska stimulansåtgärder har redan genomförts, och
ytterligare politiska åtgärder väntar sannolikt under halvåret i form av ytterligare
sänkningar av utlåningsräntan och bankernas reservkrav. De aktuella nivåerna för både
utlåningsräntan och kraven på reserver lämnar fortfarande gott om utrymme för
lättnader. Vi förväntar oss att ekonomin ska börja reagera på dessa åtgärder under
andra halvåret, vilket bör vara positivt för både företagens intäkter och börsresultaten.
FORTSATT DYNAMIK PÅ KINAS AKTIEMARKNAD
Medan vissa sektorer i Kina och även Korea är mycket högt värderade, finns det andra
sektorer som ignoreras av de inhemska investerarna och framstår som billiga. Detta
innebär att det är en utmaning för fondförvaltarna att uppnå kortsiktiga resultat, men det
ger möjligheter till resultat som överstiger index på lång sikt. Investerarna kommer att
behöva tålamod och disciplin under återstoden av året.
Kinas A-aktier på onshoremarknaden gick exceptionellt bra i början av 2015 när de
uppdämda inhemska besparingarna fick utlopp på nyöppnade marknader, till exempel
via börsanslutningen mellan Shanghai och Hong Kong (som lanserades i november
2014 och innebar att investerare på respektive marknad kunde handla på den andra
marknaden). Med hänsyn till att USA-listade ADR (American Depositary Receipt) ingår i
det inhemska MSCI China-jämförelseindexet, den stora instängda likviditeten i Kina och
myndigheternas politiska insatser, verkar stödet för börsen i Kina vara starkt under hela
2015.
UTVALDA MÖJLIGHETER I ANDRA REFORMERADE EKONOMIER
Jämfört med inflationen är räntorna fortfarande relativt höga i en rad länder (till exempel
Korea, Indien och Australien), vilket ger ytterligare utrymme för finansiella stödåtgärder. I
Indien har marknaderna gått bättre än i USA efter valet av premiärminister Narendra
Modi, en reform- och marknadsvänlig ledare med starkt mandat. Marknaderna i
Filippinerna har också reagerat positivt på de pågående strukturella reformerna, och de
höga PE-talen får värderingarna för båda dessa länder att verka lite ansträngda. Därför
krävs en extremt omsorgsfull investeringsstrateg.
MATTHEW SUTHERLAND är chef för
Asienfonder vid Fidelity Worldwide
Investment i Hong Kong
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en investering kan både minska och öka, och det kan
hända att man inte får tillbaka sitt investerade belopp. Valutaförändringar kan påverka värdet på investeringen. Vi
rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar på små marknader
samt tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Investeringar bör göras på grundval av
det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och informationsbroschyren, tillsammans med den senaste
årsredovisningen och de senaste halvårsrapporterna, vilka kan erhållas kostnadsfritt från våra distributörer och vårt
europeiska servicecenter i Luxemburg.
Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från
Fidelitys organisation. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, per¬soner i Storbritannien eller
USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget
sådant godkännande krävs. FIL Limited och dess dotterbolag utgör tillsammans det globala investeringsföretag som vanligen kallas
Fidelity Worldwide Investment. Med bolagsanalytiker avses partners, analytiker samt lands- och sektorsansvariga som behåller
forskningsansvar, samt tekniska och kvantitativa analytiker som ingår i forskningsgrupperna. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment,
Fidelity Worldwide Investment logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. Fidelity tillhandahåller endast
information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter.
Investerare bör vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan
kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för
eget bruk som investeringsförvaltare samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den för sina egna syften.
Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren.
Fidelity Funds (FF) är ett öppet investmentbolag etablerat i Luxemburg med olika andelsklasser. Vårt europeiska servicecenter: FIL
(Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i
Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). CL15071105
Download