Informationsträff för kultursektorn om EU

advertisement
Informationsträff för kultursektorn om EU-programmen
Kreativa Europa, Erasmus+ och Europa för medborgarna
Kulturrådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inbjuder till gemensam
informationsträff 3 september om EU-programmen Kreativa Europa, Erasmus+ och
Europa för medborgarna.
Vill din organisation veta mer om vilka möjligheter som finns för kulturorganisationer att
samarbeta på europeisk nivå? Har din organisation kulturverksamhet för unga som ni vill utöka
med ett internationellt projekt? Har du idéer för internationella kulturprojekt där unga får uttrycka
sina tankar och drömmar genom kultur?
Under dagen ges information om de olika stöd som finns för kulturorganisationer inom de tre
EU-programmen och inspirerande projektexempel.
Målgrupp: Organisationer inom kultursektorn, inte minst ni som arbetar, eller är intresserade av,
att arbeta med någon typ av ungdomsverksamhet.
Datum och tid: Den 3 september, kl. 13.00–16.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65 i Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här senast den 20 augusti
Preliminärt program
12.45 Registrering och kaffe
13.00 Europahuset hälsar välkomna
13.05-13.15 Stockholms stads kulturförvaltning
13.15-14.00 Erasmus+ Ung och Aktiv
Vendela Engblom, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
14.00-14.30 Kreativa Europa
Elin Rosenström, Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur
14.30-14.45 Europa för medborgarna
Emmy Bornemark, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
14.45 Fika
15.00-16.00 Projektpanel
Svenska medverkande berättar om sina projekt och erfarenheter
Välkomna!
Erasmus + Ung och Aktiv är EU:s program för ungdomssektorn 2014-2020
Erasmus+ stöder internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Informationsträffen har fokus på ungdomsdelen av programmet, Erasmus+ Ung och Aktiv. Där stöds projekt
som arbetar med demokrati och deltagande i samhället, ungas anställningsbarhet, lärande och
kompetenser. Deltagarna ska kunna upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader,
lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.
Aktiviteterna ska främja solidaritet mellan ungdomar och mellan de som jobbar med unga och öka
känslan av samhörighet över gränser. Principer och praxis för icke-formellt lärande – det lärande
som sker utanför klassrummet genom andra metoder än föreläsningar – ska genomsyra samtliga
aktiviteter inom projekten. Att använda kultur som verktyg ligger nära till hands.
Målgruppen för Erasmus+ Ung och Aktiv inbegriper kommunal verksamhet, ideella organisationer,
informella grupper av ungdomar, stiftelser, regioner, myndigheter, muséer, bibliotek och företag.
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014-2020
Programmet stöder projekt som ger aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjligheter
att samarbeta internationellt och att nå ut till en europeisk publik.
Programmets övergripande mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga
mångfald och främja Europas kulturarv. Programmet ska också stärka de europeiska kulturella och
kreativa sektorernas konkurrenskraft.
Informationsträffen har fokus på delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa. Det vänder sig
till kultursektorn i vid bemärkelse − musik, scenkonst, bild- och formkonst, design, konsthantverk,
arkitektur, litteratur, tidskrifter, radio, arkiv, bibliotek, museer, kulturarv och kulturmiljö. Stöd kan
sökas av organisationer verksamma i de kulturella och kreativa sektorerna, exempelvis offentliga
eller privata institutioner, fristående organisationer, grupper, föreningar, kommuner, regioner,
myndigheter eller privata företag.
Europa för medborgarna är EU:s program för projekt om demokratisk delaktighet
och europeisk hågkomst 2014-2020
Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare.
Programmet ska också stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska
visa den mångfald som finns i EU. Organisationer kan få bidrag för att diskutera och komma med
förslag i politiska processer. Det är också möjligt att få bidrag för projekt som utvecklar idéer kring
samhällsengagemang, interkulturellt lärande, solidaritet och frivilligarbete på europeisk nivå.
Programdelen Europeisk hågkomst syftar till att reflektera om de grundläggande värden som finns
i Europa, till exempel demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Projekten ska handla om hur
Europas historia kan användas för att lära av erfarenheter och blicka framåt i en demokratisk anda.
Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och
andra aktörer.
Download