SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN
MED FÖRDELAR FÖR MEDBORGARNA
DE VIKTIGASTE RESULTATEN 2007–2013
Regional- och
stadspolitik
346,5 MILJARDER EURO
har investerats under 2007–2013
Investeringarna bidrar till att
minska skillnaderna
mellan regioner
H
främja en balanserad
och hållbar utveckling
öka den ekonomiska,
sociala och territoriella
sammanhållningen
I en oberoende expertutvärdering för 2007–2013
konstaterades följande:
Sammanhållningspolitiken har gett resultat – i varje region
och i samtliga EU-länder.
Investeringarna har gjort stor skillnad
under den finansiella
och ekonomiska
krisen, när den
offentliga
finansieringen var
begränsad
även för små och
medelstora företag
när privat
finansiering var
svåråtkomlig
€
för att skapa
arbetstillfällen, bemöta
regionala skillnader
och höja BNP
Positiva effekter på makroekonomisk nivå
1 euro i sammanhållningspolitiska investeringar under 2007–2013
medför en ökning av BNP på 2,74 euro fram till år 2023
1 euro
€€€
€
2,74 euro
Uppskattad avkastning på nästan
1 biljon euro
346,5 MILJARDER EURO
i ökad BNP fram till år 2023
har investerats under 2007–2013
Bestående effekter i samtliga
medlemsstater:
över 4 %
1 miljon jobb
har skapats i Europa
~
i Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland
Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien, Ungern
1/3
av nettojobbskapandet under den
perioden
Viktigt stöd till offentliga investeringar
30 %
20 %
10 %
0%
FINANSIERING FRÅN
SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN I % AV
STATENS KAPITALINVESTERINGAR UNDER
2007–2013
EU 28 = 6,5 % I GENOMSNITT
7,1
7
4,4
3,9
2,5
1,7
1,1
1,1
1
0,8
0,7
0,7
0,4
0,4
0,2
40 %
42,5
40,9
39,4
38,7
34,3
27,5
25,1
24,5
18,9
50 %
HU
LT
SK
LV
MT
PL
EE
BG
CZ
PT
RO
SI
EL
CY
ES
IT
HR
DE
FI
FR
BE
UK
SE
AT
IE
NL
DK
LU
60 %
57,1
52,1
52,1
50,5
Sammanhållningspolitiken stod för upp till 57 % av de statliga kapitalinvesteringarna i
vissa länder
Bättre tillvaro för medborgarna
Företagsstöd
Har hjälpt många små företag att överleva den
ekonomiska krisen, med stöd till
• 121 400 nystartade företag
• och uppskattningsvis totalt 400 000 små och
medelstora företag
Transport
Har avhjälpt flaskhalsar i trafiken, minskat
restiderna och stöttat utvecklingen av en
hållbar kollektivtrafik
€
€
Bättre tillvaro för medborgarna
Skydd av miljön
Minskad förbrukning av fossila bränslen har
hjälpt till att bekämpa den globala
uppvärmningen och sänkt energikostnaderna
Livskvalitet
6 miljoner människor har fått
ny/förbättrad tillgång till rent
dricksvatten
7 miljoner personer har
anslutits till
nya/uppgraderade
avloppsreningsverk
Områden för förbättring har identifierats:
Vissa program hade inte tillräckligt
fokus på de resultat som skulle
uppnås.
Programmen för 2014–2020 är
mer resultatinriktade
så att skattebetalarnas pengar
används effektivt.
Områden för förbättring har identifierats:
Investeringar koncentrerade på huvudområden
som är viktiga för medborgarnas tillvaro.
Vid ansökan om EU-bidrag till projekt måste man
förklara tydligt och rakt på sak hur man tänker
nå sina mål.
Starkare övervakning gör att framstegen mot
målen kan följas upp, och genom
utvärderingar bedöms programmens effekter.
Läs mer:
http://europa.eu/!pj83Bu
@EU_Regional
EUinmyregion