Bestämmelser och rutiner på området

advertisement
Kommunerna i Kronobergs län
Landstinget Kronoberg
Avsnitt
Handlingsplan för identitetsmärkning vid
behov av planerad eller akut sjukvård
inom landstinget för personer med
kommunal hälso- och sjukvård
Framtagen av:
Michael Andersson, Landstinget Kronoberg
Rosa Morales, Ljungby kommun
Elaine Karlsson, Älmhults kommun
Agneta Tjällskog, Älmhults kommun
Godkänd och fastställd av:
Carina Yngvesson, Växjö kommun
Styrbjörn Östberg, Landstinget Kronoberg
Diarienummer
Sida
1 (2)
Utgåva
2
Ersätter
2004-03-02
Fastställd
2012-11-28
Giltig från och
med
2012-11-28
Bakgrund
En person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för kan ha behov av hälso- och
sjukvårdinsatser inom den slutna vården. När en person inom kommunal hälso- och sjukvård
drabbas av sjukdom eller sjukdomssymtom, som inte kan behandlas inom ramen för den
öppna vårdens resurser, hänvisas densamme till sluten vård oftast via sjukhusets
akutmottagning.
Det finns ingen skyldighet enligt lag för sjuksköterskan i kommunen att ansvara för att en
person som är i behov av landstingets sjukvård ska kunna identifiera sig. Det underlättar
dock för mottagande enhet om den som söker sjukvård kan identifiera sig.
Det är av största vikt att personal på sjukhusen kan identifiera personer som har kommunala
hälso- och sjukvårdsinsatser på ett säkert sätt. Av säkerhetsskäl är det angeläget att
landsting och kommuner i samråd, fastställer sådana rutiner att det är möjligt för var och en
som söker sjukvård att kunna legitimera sig.
Bestämmelser och rutiner på området
Socialstyrelsens allmänna råd om identitetskontroll med mera av patienter i hälso- och
sjukvården- SOSFS 1992:2
Rutiner för identitetskontroll av patienter 2010-02-23 – Landstinget Kronoberg
Identifiering vid behov av vård inom landstinget
När en person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för, hastigt insjuknar och
bedöms vara i behov av sluten vård ska denne kunna styrka sin identitet.
1) Med godkänd fotolegitimation (körkort, id-kort, pass).
När den enskilde inte kan styrka sin identitet med godkänd fotolegitimation bör denne
kunna identifiera sig på något av följande sätt:
2) Medföljande närstående/personal som kan styrka sin och personens identitet
3) Identitetsband som fixeras på den enskildes handled
Sjuksköterska som bedömer att en person ska åka till sjukhus ansvarar för att denne förses
med identitetsband och ska personligen, så långt det är möjligt, utföra uppgiften. Annan
personal kan på sjuksköterskans uppdrag förse den enskilde med identitetsband. Denne
ansvarar då för att personens personuppgifter är korrekta. Om sjuksköterskan inte kan förse
den enskilde med identitetsband och inte heller anser sig kunna överlåta uppgiften åt annan
personal får personen åka till sjukhus utan identitetsband.
Uppgifter som ska finnas på identitetsband
- Den enskildes personnummer, samtliga tio siffror
- Den enskildes efternamn och tilltalsnamn
- Initialer på den som fyllt i identitetsbandet
- Datum då uppgifter på identitetsbandet fyllts i
Den person vars initialer står på identitetsbandet ansvarar för att uppgifterna är korrekta.
Om inte den enskilde själv kan kontrollera uppgifterna ska kontroll göras mot legitimation
eller annan handling där identitet säkerställts.
Rekvisition av identitetsband – se lokala rutiner.
När en person med demenssjukdom eller med andra svårigheter att uppge sin identitet blir
utskriven från sjukhus och ska ha fortsatta insatser av kommunen ska identitetsbandet sitta
kvar tills den enskilde tas emot i sitt hem av kommunens personal.
Dokumentation
Den som förser en person med identitetsband ska dokumentera det i patientjournal. I de fall
en sjuksköterska har gett annan personal i uppdrag att förse en person med identitetsband
ska sjuksköterskan dokumentera namn på den som fått uppdraget i patientjournalen.
Download