111122 Miljöforum norr

advertisement
111122 Miljöforum
norr
1 (9)
Diarienummer
Datum
Inledningsanförande vid Länsstyrelsens konferens Miljöforum Norr 2011
tisdagen den 22 november 2011 på Hotell Nordkalotten i Luleå.
____________________________________________
Konferensdeltagare!
Mina Damer och Herrar!
Norrbotten har en stark position som det Attraktiva länet!
En del av detta kan förklaras med våra stora naturresurser, en storslagen
natur och de stora investeringarna.
Med epitetet ”Attraktivt län” följer också att vi har ett ansvar att förvalta
dessa resurser för kommande generationer. Det är ett stort och viktigt
ansvar!
Norrbottens län ska vara en drivande kraft inom miljöarbetet.
Vårt läge, vår geografiska storlek och våra naturtillgångar ger oss
möjligheter att påverka framtiden. Vi ska skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle där miljö- och klimatfrågorna får en framskjuten plats.
Sverige är nu ordförandeland i Arktiska rådet mellan 2011 och 2013.
LANDSHÖVDING
Per-Ola Eriksson
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX
E-POST
971 86 LULEÅ
Stationsgatan 5
0920-960 05
0920-961 79
[email protected]
111122 Miljöforum
norr
2 (9)
Diarienummer
Datum
De arktiska miljöerna, som Norrbotten är en del av, är inte bara unika. De är
också mycket känsliga för störningar och påverkas kraftigt av pågående
klimatförändringar.
Temperaturen har ökat dubbelt så snabbt i Arktis som på resten av jorden.:

glaciärer smälter snabbare

områden med permafrost tinar

trädgränsen klättrar högre upp på fjällen
Många av dessa effekter påskyndar den globala uppvärmningen. Det är en
situation som vi måste ta på allvar. Vi måste fundera på vår egen roll för att
möta dessa utmaningar.
När permafrosten tinar och isen i Norra ishavet drar sig tillbaka skapas nya
möjligheter att komma åt de enorma naturresurserna. Alla länder runt
Arktis, inklusive EU, vill ta vara på dessa resurser.
Metallerna, mineralerna, gasen, oljan, fisket är nödvändiga resurser för den
ekonomiska utvecklingen i världen. Intresset är så stort att hela Arktis nu
också är en säkerhetspolitisk variabel. Det berör alla länder i världen.
111122 Miljöforum
norr
3 (9)
Diarienummer
Datum
Nyttjandet av Arktis måste hanteras med största ansvar och med ett
långsiktigt hållbarhets-perspektiv som viktigaste ambition. Gör vi inte det,
kommer framtiden att leda till oönskade effekter och motverka den regionala
nytta som Arktis kan erbjuda för decennier framöver.
Ett hållbart Norrbotten innebär att vi ska klara tillväxtmålen, samtidigt som
vi lämnar över en lika bra och helst bättre livsmiljö till kommande
generationer.
Det innebär att vi ska förena ekonomisk utveckling, social välfärd med en
god miljö.
Länsstyrelsen arbetar med alla dessa tre delar.
Den miljömässiga delen handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens
och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen
och människans hälsa till en nivå som de ”klarar av”.
Länsstyrelsen roll i miljöarbetet är mångskiftande.
Vi arbetar med bland annat:

tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet
111122 Miljöforum
norr
4 (9)
Diarienummer
Datum

sanering av förorenade områden

tillsyn av vattenverksamhet, jakt och fiske

skydd och skötsel av värdefull natur

klimat- och energiarbete

miljömålsarbete

miljöstöd till jordbruk

miljöövervakning

förvaltning av rovdjur och vatten

inventering och skydd av kulturmiljöer

hotade djur och växter, med mera, med mera.
Allt detta är centrala inslag i det regionala miljöarbetet.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det
förutsätter en ambitiös och folkligt förankrad miljöpolitik på alla nivåer:

internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.
111122 Miljöforum
norr
5 (9)
Diarienummer
Datum
Länsstyrelsen är statens främsta företrädare på regional nivå. Vi ska se till
att Regeringens och Riksdagens beslut får genomslag i vårt län.
De 16 miljömål som riksdagen antagit hjälper oss att tydliggör den
miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling.
Regeringen har pekat ut några områden som ska prioriteras i miljöarbetet:

klimatfrågan

havsmiljön

gifter och kemikalier samt

biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och
utgör basen för de ekosystem-tjänster som är nödvändiga för mänsklighetens
existens. Mångfalden ökar även ekosystemens långsiktiga förmåga att klara
av förändring och stress, ofta kallat resiliens.
Regeringen har klargjort att ökad kunskap om ekosystemtjänster och deras
värden är en central utgångspunkt i miljöarbetet. Miljöarbetet ska bli mer
fokuserat och mer åtgärdsinriktat.
111122 Miljöforum
norr
6 (9)
Diarienummer
Datum
Länsstyrelsen har därför fått ett tydligare ansvar för att miljömålen ska nås.
Men Länsstyrelsen klarar inte detta ensam. Det är en fråga för hela
samhället - inte minst kommuner och näringsliv måste delta.
Nästa år påbörjar vi en process med att ta fram nya regionala miljömål samt
ett regionalt åtgärds-program för miljömålen, ett miljöhandlings-program.
Det ska ske i bred samverkan med myndigheter, företag, organisationer och
andra aktörer. Arbetet ska vara åtgärdsinriktat och anpassat till
norrbottniska förhållanden. Det vill jag särskilt betona: anpassas till
norrbottniska förhållanden!
Detta arbete kommer att skapa nya nätverk och stärka samverkansformerna
inom miljöarbetet. Det är viktigt för att skapa ett engagemang så att
miljöfrågorna verkligen kan drivas framåt. Inte minst kommunerna och
näringslivets miljöarbete behöver synliggöras i större utsträckning.
Många aktörer i länet bedriver ett aktivt miljö-arbete, men det är sällan
kopplat till miljömåls-systemet. Vi ska tydliggöra detta arbete och visa hur
det kan vara en del av miljömålsarbetet.
Genom att ta fram väl förankrade mål och handlingsprogram och sedan
tillsammans genomföra dem kommer vi att få ett stabilt ”miljöben” att stå på
för att nå hållbar utveckling.
111122 Miljöforum
norr
7 (9)
Diarienummer
Datum
Att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle kan i sig utgöra en drivkraft
för regional tillväxt.
I Norrbotten har vi nu en positiv näringslivs-utveckling med en tillväxt som
ligger i Sveriges topp.
Aldrig tidigare har det anmälts så många lediga platser till
Arbetsförmedlingen i Norrbotten som i år. Under året har
Arbetsförmedlingen tagit emot 14 000 anmälningar om lediga jobb. Främsta
ökningen av lediga jobb står Norrbottens inland och gruvindustrin för.
Det är naturligtvis glädjande. Men det innebär också utmaningar.
Vi måste ge hög prioritet åt arbetet med att nyttja våra naturresurser på ett
sätt som garanterar livsvillkoren för kommande generationer likaväl som för
miljön.
Länsstyrelsen är en av de mest mångsidiga myndigheterna i Sverige.
Våra ansvarsområden och vår kompetens spänner över de flesta viktiga
samhällsområden. Vi har en strategisk roll för att långsiktigt samordna och
driva på länets miljö- och klimatarbete.
111122 Miljöforum
norr
8 (9)
Diarienummer
Datum
Det arbetet ska bedrivas med respekt och frimodighet likaväl som med stor
kompetens och förståelse för att välfärd och goda levnadsvillkor är komplexa
sammanhang.
Det är summan av vårt miljö-, klimat-, och energiarbete, vårt regionala
tillväxtarbete samt arbetet med sociala hållbarhetsfrågor som ska ge oss ett
Norrbotten som också i framtiden är det Attraktiva länet.
Jag hälsar er alla välkomna till två spännande dagar där vi bland annat ska
diskutera värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Vi ska:

tala om kommunernas arbete med miljömålen och grön samhällsplanering

vi ska lyssna till en utvärdering av miljömålen i Norrbotten, och

om klimatförändringar i Barentsregionen.
Det är stora frågor och det är viktiga frågor. Jag är säker på att vi lämnar
konferensen med ny kunskap och djupare insikter om det grundläggande
hållbarhetsperspektivet i vårt samlade uppdrag.
I kväll släpper vi dock allvaret en smula och njuter av ett middagsbord med
råvaror från vårt norrbottniska skafferi.
Med det förklarar jag Miljöforum Norr 2011 öppnat och lämnar ordet till
nästa talare.
111122 Miljöforum
norr
9 (9)
Diarienummer
Datum
Välkommen!
Download