Checklista för - Miljöinsikten

Checklista för
miljökommunikation och delaktighet
Den här checklistan är en bra hjälp för er när ni ska gå igenom hur er kommunikation och delaktighet
fungerar kring arbetsplatsens miljöarbete. Kommunikation och delaktighet är viktiga delar för att
skapa motivation hos personalen att vilja minska sin miljöbelastning.
Så här använder du checklistan
Gör genomgången minst en gång per år. Bortse från de punkter som inte berör din verksamhet (skriv
gärna en kommentar om att punkten inte är aktuell för er).
Samla ihop de åtgärder och förbättringsförslag ni kommit fram till i en lista. Informera och låt
ledningen besluta om de åtgärder som ska genomföras. Notera vem som är ansvarig för att åtgärda
och när det ska vara klart.
Se också till att informera alla som berörs av åtgärder och förbättringsförslag.
Datum:
Deltagare:
1
Arbetsplats:
Rutiner och rapportering
Ja
Åtgärd/förbättring/kommentar
Nej Vad gör vi för att åtgärda eller förbättra?
Andra kommentarer
Ja
Åtgärd/förbättring/kommentar
Nej Vad gör vi för att åtgärda eller förbättra?
Andra kommentarer
Ja
Åtgärd/förbättring/kommentar
Nej Vad gör vi för att åtgärda eller förbättra?
Andra kommentarer
Vi har instruktioner/rutiner för intern
kommunikation av miljöarbetet
Vi har instruktioner/rutiner för extern
kommunikation av miljöarbetet
Vi rapporterar och följer upp
verksamhetens aktuella mål, mätetal och
målvärden för miljöarbetet i Stratsys
Kännedom om verksamhetens
miljöarbete
Vi ger förutsättningar för att all
personal ska kunna känna till vilka
aktiviteter, målvärden, mätetal och mål
som är relevanta för respektive
verksamhet
Vi använder följande kanaler för att
kommunicera miljöfrågor
Mejl
APT
Insikten
Stadens miljöblogg (Miljöinsikten)
Nyhetsbrev eller liknande
Utvecklingsdagar
Annat – ange vad
2
Vi gör följande för att skapa
delaktighet kring miljöarbetet på
vår arbetsplats
Vi uppmuntrar goda exempel inom
miljöarbetet på vår arbetsplats
Ange gärna hur!
Vi uppmuntrar personalen att delta i
olika aktiviteter så som Skånetrampar,
stegräknartävlingar och liknande
Ja
Åtgärd/förbättring/kommentar
Nej Vad gör vi för att åtgärda eller förbättra?
Andra kommentarer
Ja
Åtgärd/förbättring/kommentar
Nej Vad gör vi för att åtgärda eller förbättra?
Andra kommentarer
Vi har möten/workshops eller liknande
då alla i personalen får möjlighet att
delta aktivt i miljöarbetet
Annat – ange vad
Miljöfrågorna kommuniceras på ett
tillfredsställande sätt mellan:
Ledningen och miljösamordnaren
Ledningen och miljögruppen
Ledningen och arbetsplatsen
Miljögruppen och arbetsplatsen
Miljögruppen och miljösamordnaren
3
Andra kommentarer eller förbättringsförslag
Gör en plan för era åtgärder och förbättringsförslag
I listan nedan samlar du ihop alla åtgärder/förbättringsförslag ni kommit fram till. Se till att
ni fyller i vem som är ansvarig, när det ska vara klart och eventuellt övriga kommentarer. Se
också till att ledningen prioriterar åtgärderna och godkänner listan vid behov.
Åtgärd/förbättring
Vem ansvarar för
att åtgärden
genomförs?
Har ni förslag till förbättringar av checklistan?
Mejla: [email protected]
4
När ska åtgärden
vara klar?
Övriga kommentarer