SAM-projektet syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk

NLL-2015-05
SAM-projektet syftar till att främja hälsa och förebygga
psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. Vi arbetar
för att öka förståelse, kompetens och Samverkan och för
att Motivera fler att lyfta frågorna kring psykisk hälsa.
Vi Agerar för alla Norrbottningars rätt till ett gott liv och
för att varje ung människa, oavsett vem den är,
ska ses som betydelsefull.
Vad menas med psykisk hälsa?
Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar bland
annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda
sina resurser väl, att de kan vara delaktiga isamhället och uppleva att de har
förmåga att hantera livets normala motgångar.
Psykisk ohälsa används i dag ofta som en övergripande term som täcker
både psykiska besvär och psykisk sjukdom.
Därför behöver vi skapa verkstad!
En människas psykiska hälsa påverkar i hög utsträckning dennes livssituation,
syn på sig själv, sin roll i samhället och sina möjligheter till delaktighet.
Tyvärr ökar andelen unga med psykisk ohälsa. Särskilt stor är ökningen
bland unga flickor. I rapporten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i
Norrbotten (2012/2013)* uppgav 16 % av flickorna och knappt 4 %
av pojkarna i åk 1 på gymnasiet i länet totalt att de ”ofta eller alltid”
är nedstämda. Inläggningarna för depressioner och ångestrelaterade
tillstånd ökar. När det gäller självmord så minskar de i befolkningen i
stort, men inte för unga män och kvinnor. I Norrbotten har självmorden
bland unga kvinnor tvärtemot ökat under de senaste åren.
Det är inte okej!
* Rapporten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten bygger på svar från de
frågeformulär som skolsköterskorna använder som underlag i hälsosamtal i skolan i åk
4, 7 och Gy1.
Det här vill vi göra:
För att bryta den negativa utvecklingen krävs att vi kompletterar våra insatser för
personer som redan drabbats av psykisk ohälsa med förebyggande insatser.
Och att vi jobbar tillsammans! Projektet är därför helt och hållet förebyggande och
riktar sig till alla barn och unga mellan 0-20 år. Vår målsättning är att arbeta
både med yrkesverksamma som möter barn och unga samt att tillsammans
med unga lyfta fram idéer och skapa förutsättningar för ungas delaktighet.
•
Beskriva, möjliggöra, utveckla, testa, utvärdera och kommunicera metoder
och samarbetsformer som skapar goda förutsättningar att lägga grunden
för en god psykisk hälsa för alla.
•
nder 2014-08-01 till 2017-07-31 driva ovanstående som pilotprojekt i en
U
mindre kommun (Haparanda) samt en större kommun (Boden).
•
tötta pågående projekt som arbetar för att främja hälsan hos barn och
S
unga. Ett exempel på detta är stöd till livsstilsprojektet ”HEL” på Björknäs
gymnasium i Boden.
•
Syftet är att projektet efter dessa 3 år kommer att ha tagit fram ett
välfungerande batteri av åtgärder som kan användas som arbetsmodell
i länets övriga kommuner.
Exempel på vad som kommer att göras är att ge stöd till föräldrar från graviditeten
upp genom tonåren, kunskapsspridning och utbildningssatsningar för personal
som möter barn och unga, generella föräldrastödsprogram, generella
ungdomsstöds-program och suicidprevention.
Långsiktiga mål
•
Att andelen elever i gymnasiets första år som de tre senaste månaderna
ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda minskar.
•
Att minska andelen unga som tar sitt liv.
•
Att införa en nollvision gällande självmord i Norrbotten.
•
Ett väl fungerande samarbete med en klar ansvarsfördelning mellan
landstinget, kommunförbundet, länsstyrelsen och andra aktörer såväl
centralt som lokalt kring främjandet av psykisk hälsa hos unga i Norrbotten.
Norrbottens läns landstings tillsammans med bland annat Länsstyrelsen i
Norrbotten, Kommunförbundet, Björknässkolans gymnasium i Boden,
Kulturenheten i Haparanda samt skolledningen i för- och grundskolan i
Haparanda och Boden bjuder in din organisation till möjligheten att göra
skillnad för våra barn och unga.
Läs gärna mer om projektet här: www.nll.se/sam
Samverka – Agera- Motivera är våra ledord.
Tillsammans kan vi genom förebyggande insatser främja och stärka barn och
ungas psykiska hälsa.
Kontakt:
Projektledare:
Linda Moestam
Tel: 0920-848 55, Mobil: 070-212 39 81
E-post: [email protected]
Processledare:
Bodil Larsson
Telefon: 0920-28 46 16, Mobil: 070-353 13 04
E-post: [email protected]