Få regioner utnyttjar strukturfonderna för hälsa

advertisement
14 APRIL 2009
Norrbotten en av få regioner som sökt medel via strukturfonderna
till insatser inom hälsosektorn
Vid senaste mötet i mars
2009 med Social Policy
and Public Health
Committee inom AER
presenterade landstingsråd
Agneta Granström hur
Norrbotten har sökt och
fått ekonomiskt stöd via
strukturfonderna för
utveckling av e-hälsa inom
länet. Agneta berättade
också hur länet genom
partnerskap mellan olika aktörer jobbar för länets tillväxt och hållbara
utveckling genom det regionala utvecklingsprogrammet.
Den kartläggning som gjorts inom Healthclusternet visar att en
förhållandevis liten andel av strukturfondernas
medel har använts till hälsosektorn. Den har
då till stor del handlat om högteknologisk
medicinsk utrustning. Idag finns möjligheter
för regionerna i Europa att söka medel för
insatser inom folkhälsa/ hälso- och sjukvård
samt sociala sektorn via EU:s hälsoprogram,
strukturfonderna samt Interreg.
Som ordföranden i AER:s e-hälsa nätverk kunde Agneta också invitera
mötesdeltagarna till konferens Arctic Light e-Health Conference,
3-5 februari 2010 i Norrbotten.
1
Download