Recair Booster Cooler

advertisement
Recair Booster Cooler
En ny generation av Cooler aggregat
Vad är en Cooler?
• Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller
all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning
KONDENSBATTERIBATTERI
FÖRÅNGNINGSBATTERI
2
Hur fungerar en Cooler?
• Kylmediet förångas och binder energi till sig från
uteluften med hjälp av ett direktförångningsbatteri i tilluften
• Batteriet kyl uteluften till önskad temperatur
• Kylmedlet kondenseras i frånluften och avger sin
energi
• Kyleffekten och kompressorns effekt
kondenseras i avluften
3
Cooler –aggregatens typiska
problemområden
1. Dellast
2. Uppstartning i varma förhållanden
3. Beaktansvärd kyleffekt vid ojämna luftflöden (om frånluften
är mindre än tilluften)
4. Kyleffektens reglering och funktion i extrema
förhållanden (t.ex. Vid förändring av luftflöden p.g.a. nedsmutsade
filter och höga temperaturer)
4
Dimensionering av kyla
Exempel:
luftflöde 1 m3/s
Uteluftens temperatur +27 °C, 50 % RH -> 56 kJ/kg
Temperatur mål
+16 °C, 85 % RH -> 40 kJ/kg
kräver isolerade kanaler
P = Vρ∆h
$
*+
%
%&
% ) ,& &
! "#
'! "()
%
-! '"
5
Vad sker vid dellast?
.
, /
!
, ) 012 34#52 6 7 8
:
0 5 34#; 6 7 8
%
, )
9 -! '
-! '
;
8
% )
)
7
)
:
16)
< ,
'
< ) ),)=&
<%
&%' % &
&
%
% &<% )
) >
6
Traditionell reglering vid dellast
A) ingen effektreglering överhuvudtaget
1.
2.
3.
4.
kompressorn går ca. 40 sekunder
tilluftens temperatur mål uppfylls
kompressorn stannar
Det krävs ca. 5-10 minuter innan oljorna jämnas ut
7
Traditionell reglering vid dellast
B) hetgas bypass
• En del av den heta kylmedien som lämnar kompressorn
styrs direkt till förångningsbatteriet
• Kyleffekten kan regleras 100 %
60 % av total effekten
• kompressorns ineffekt minskar ändå inte
verkningsgraden försämras
• reglermånen räcker ofta ändå inte till
kompressorn stannar och väntar igen på att oljorna
skall jämna ut sig
8
Traditionell reglering vid dellast
4?
•
%<
'
•
<
:
) < ()%
)% )
@
&'
:
• ') )% &%
%
)%
< ,
<%
)
<
&' C5B;5 7DA
8
< ,
&%
)
%
'
<
A .A
)
&%' %
B+) &'+
=< B
)% % %&%' < :
' < :
&, ) & % 22 6 E F2 6 )
% & % &<% )
%
9
Recair Coolerns reglering vid dellast
•
4<, )%
•
<<%
•
'
•
'
<
• & .
,
&'&) G= < H
%' ) ) & ,: )% )
+) &'+
&%' % ' % ) &' ,: ) &) &<% % &) :%
)% = < B < ,
<%
) & ) &<% &
@ +<
:
A<A A 22 6 E
&%& &
10 % kapacitet
26
),)=&
% ) ) @) ) #
50 % kapacitet
100 % kapacitet
10
Coolerns funktion i extrema förhållanden
• Aggregaten måste fungera även i extrema och
oväntade förhållanden
• Exempel: uppstartning under en het dag
luftflöde 1 m3/s
uteluftens temperatur +30 °C, 50 % RH
64 kJ/kg
temperaturen inomhus +30 °C, 50 % RH
64 kJ/kg
kyleffekt
23 kW
+ kompressorns effekt 7 kW = 30 kW
Den här effekten måste "få plats" i kondensorn
avluftens temperatur borde vara +55 °C
kondenseringstemperaturen borde vara ca. +65 °C = för
mycket!
11
Coolerns funktion i extrema förhållanden
• Traditionellt går högtryckspressostaten av
– ofta måste den kvitteras för hand av en serviceman
aggregatet startar alls inte upp innan förhållandena
förändras
• Traditionell lösning
– placering av temperaturgivare efter kondensorn i
vätskelinjen
– sänker kompressorns effekt om
kondenseringstemperaturen hotar att stiga för mycket
12
Coolerns funktion i extrema förhållanden
• Ny lösning
– ökning av luftflödet genom kondensorn!
Recair Booster Cooler PAT.PEND
13
Recair Booster Cooler
• Större kyleffekt genom att öka luftmängden genom
kondensorbatteriet
• Med större luftmängd får man större effekt ur kompressorn
och kondensorbatteriet
KONDENSORBATTERI
"BOOSTER”ÖVERSKOTTSLUFT
FÖRÅNGNINGSBATTERI
14
Recair Booster Cooler
• Booster Cooler –konceptets fördelar:
– man uppnår hög totaleffekt eftersom man får ut mera
effekt ur kompressorn och kondensorbatteriet
– bättre effektreglering vid dellast
– bättre driftssäkerhet vid uppstartning
– Kondenseringstemperaturen sjunker
verkningsgraden ökar
• COP stiger över 10 % i kontinuerligt bruk trots den ökade
fläkteffekten
15
Recair Booster Cooler
• Booster Cooler –konceptets fördelar:
– Balans mellan till- och frånluften.
– Aggregatet är en installationsklar paketlösning.
Endelade aggregats kylinstalltioner gör på fabriken.
Ingen kylkunskap krävs på arbetsplatsen.
16
Booster Cooler
• Att beakta vid planering:
– I ute- och avluftskanalerna måste man bereda sig på
1,5 gånger större luftmängder
– Kyleffekten kan dimensioneras för extrema
förhållanden tack vare Digital scrolls vida
reglerområde
• Inga fler samtal i sommarvärmen!
17
Download