församlingens vision - karlskoga.pingst.se

FÖRSAMLINGENS VISION
Sammanfattning av predikoserie i tre delar:
INÅT – UPPÅT -UTÅT
Stefan W Sternmo
FÖRSAMLINGENS VISION
Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är
”Församlingens fokus att växa uppåt i relation till Gud, inåt i relation till varandra och
utåt i relation till omvärlden”. Dessa tre nyckelord kännetecknade och präglade
urkyrkan i Apostlagärningarna. Predikoseriens tre delar har utgått från Apg 2:41–47.
Nedan görs en sammanfattning av predikoserien som hölls september och oktober
2016.
1. Församlingens vision är att växa inåt i relation till varandra
Några kännetecken på att urkyrkan var en relationsinriktad gemenskap:
A) Församlingen var en öppen och inbjudande gemenskap
”De som tog emot hans budskap döptes”. Urkyrkan förkunnande evangeliet. Människor
tog emot budskapet och blev Kristi efterföljare. Många döptes på pingstdagen. Detta
var porten in i församlingens gemenskap. De blev ett i Kristus. Andligt är vi ett i Kristus.
Praktiskt jobbar vi för att synliggöra denna andliga enhet.
B) Medlemmarna överlät sig till varandra
”De höll troget fast vid gemenskapen”. Alla var med och byggde kyrka. Kyrkan är inte
byggnaden eller verksamheten. Kyrkan är de troendes gemenskap där Jesus är i
centrum. Då fanns det ingen religiös service där få betjänade eller underhöll många.
Alla var med och byggde gemenskapen utifrån sina personliga förutsättningar och
gåvor. Praktiskt uttrycktes denna gemenskap av att de samlades regelbundet i templet
(den offentliga gudstjänsten) och man träffades i hemmen (den lilla gruppen).
C) Gemenskapens centrum var Gud
”De höll troget fast vid nattvarden”. När vi firar nattvard påminner vi varandra om Kristi
försoningsdöd på Golgata kors. Nattvarden påminner oss om att församlingen inte är
en vanlig mänsklig gemenskap utan församlingen är en gemenskap med Fadern,
Sonen och den helige Ande i centrum. Det är Gud som svetsar oss samman till en
andlig enhet.
Reflektion: Vad betyder det för dig att församlingen strävar efter att vara en
relationsinriktad församling? Vad betyder det att vara en verksamhetsbaserad
församling? På vilket sätt är du med och bygger församling i Karlskoga utifrån dina
förutsättningar och gåvor?
2. Församlingens vision är att växa uppåt i relation till Gud
Några kännetecken på att urkyrkan var en Gudsinriktad gemenskap:
A) Läran om Gud - ”Apostlarnas undervisning”
”De höll fast vid apostlarnas lära”. Församlingen längtade att få lära känna Gud.
Genom profeterna (Gamla testamentet) och apostlarna (Nya testamentet) profetior och
undervisning som är bevarad i Bibeln genom den helige Ande kan vi lära känna Jesus
Kristus som är den fulla uppenbarelsen av Gud. Bibelstudium och grundläggande
undervisning i tron var något som var relevant och livsnödvändigt i deras relation med
Gud.
B) Livet med Gud - ”Församlingens böneliv”
”De höll troget fast vid bönerna”. Bön är en relationsterm. Att man bad betyder att man
umgicks med Gud tillsammans. Vi lär känna Gud genom att studera Bibeln men också
genom att umgås med honom i bön tillsammans eller enskilt. Tron är inte bara en
intellektuell fråga. Tron har med vårt innersta att göra, med vårt liv med Gud. Jag kan
ha teoretisk kunskap om min fru men jag vill också vara tillsammans med min fru.
Urkyrkan ville lära känna Gud genom att studera Bibeln och leva tillsammans med Gud
i vardagen.
C) Lovprisning till Gud - ”Församlingens lovprisning”
”De prisade Gud”. Lovsång är inte en musikstil. Lovsång bygger inte på vårt
känslotillstånd utan det bygger på vem Gud är. Vi tillber inte Gud för att vi ska må bra
utan för att Gud är värdig lovsång och tillbedjan. Jag tror att vi kan lära känna Gud
genom att lovprisa honom för vem han är och för vad han har gjort för oss i Kristus.
Hur kan vi lära känna Gud? Genom att studera Bibeln, genom att leva tillsammans
med honom i bön och genom att lovprisa och ära honom.
Reflektion: Vem är Gud? Vad har du för Gudsbild? Hur lever du med Gud i din vardag?
Vad har Gud gjort i ditt liv som väcker en ton av tacksamhet, glädje och tillbedjan?
3. Församlingens vision är att växa utåt i relation till omvärlden
Några kännetecken på att urkyrkan var en missionell gemenskap:
A) De berättade de goda nyheterna och formade lärjungar
De kommunicerade budskapet till människor så att de tog emot och blev lärjungar till
Jesus. De blev medlemmar i församlingen. Medlemmarna formades och fostrades i sin
efterföljelse till Jesus och blev därmed Hans vittne i världen (Matt 28:16-20, Apg 1:8).
Deras djärva ambition var inte att göda kyrkobesökare utan fostra lärjungar.
B) De bad för sjuka och gjorde mirakel i Jesu namn
Urkyrkan levde en övernaturlig kristendom. Man räknade med Guds kraft, som kunde
möta människors verkliga behov. Man gjorde tecken och under bland folket (Apg 5:12).
Apostlagärningarna är genomsyrad av exempel på hur Gud verkade genom de
troendes liv och vittnesbörd. Gud vill använda dig i din vardag.
C) De hjälpte fattiga efter deras behov
”De sålde allt de ägde och delade ut till alla efter vars och ens behov”. Viktiga frågor
att ställa både som församling men också personligen: (1) Vem behöver hjälp och stöd
i min närhet? (2) Vilka behov finns det (mat, kläder, husrum, förbön, omsorg, pengar
etc)? (3) Vad kan jag som privatperson göra eller vad kan vi som församling göra?
Detta är praktisk kristendom som vi är kallade att leva.
D) De byggde relationer med människor utanför sin egen gemenskap
Urkyrkan var inte en sluten gemenskap där man bara umgicks med varandra.
Meningen ”de var omtyckta av hela folket” säger något om att de var en öppen och
inkluderade gemenskap. För att vara omtyckt av andra måste man på något sätt leva
nära dessa människor. Att leva nära, bygga relationer, vara sann och äkta mot sig
själv, mot sin trosövertygelse och mot människor i vår omgivning.
Reflektion: Är du villig att växa i ditt kristna liv? Hur tänker du kring att leva ett
övernaturligt liv med Helig Ande i vardagen? Ser du människor i din omgivning som
behöver hjälp? Vad gör du åt det?
Avslutning
Apg 2:41–47 avslutas på ett fantastiskt sätt. Texten talar om vad urkyrkan kunde göra
och vad de gjorde. Deras drivkraft var den Helige Andes närvaro och kraft (Apg 1:8,
2:1-4). Men det fanns en sak de inte kunde göra. Och det var att frälsa människor. Det
är bara Gud som kan förvandla människors liv. ”Herren ökade var dag, skaran med
dem som blev frälsta”. Det är bara Jesus som kan frälsa, hela och upprätta människor.
Vår kallelse och vision är att växa inåt i relation till varandra, uppåt i relation till Gud
och utåt i relation till omvärlden med den Helige Andes vägledning och kraft.
Be för visionen. Be så att visionen landar och förverkligas i församlingen. Var med och
förverkliga visionen utifrån dina förutsättningar och gåvor som Gud gett dig. Var med
och bygg. Du är viktig. Du finns inte med i församlingen av en slump utan det finns en
högre gudomlig tanke att just Du är med. Du behövs!