INLEDNING 1. De regler för församlingen och församlingens

INLEDNING
Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt
frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i
det pastorala programmet.
Församlingsinstruktionen, som är bindande för församlingen, skall kontinuerligt följas upp
och ses över.
1. De regler för församlingen och församlingens verksamhet som
domkapitlet får besluta om enligt gällande kyrkoordning.
I Starrkärrs och Kilanda församlingar skall huvudgudstjänst med nattvard firas minst var
tredje vecka.
Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.
Sammanlysningar mellan Starrkärrs och Kilanda församlingar får ske på Nyårsdagen,
Annandag påsk, Midsommardagen, Söndagen efter alla helgons dag samt Annandag jul.
2. Pastoralt program
VÄRDEGRUND
Gud är allt levandes skapare. Om den levande Guden står det i en av våra nattvardsböner:
”Genom alla tider samlar du åt dig ett folk och lovsången till din ära skall aldrig tystna.”
Kyrkan är de heligas samfund; en sammanslutning kring den treenige Guden. Han, som själv
är gemenskap mellan Fadern, Sonen och Anden, samlar oss till en genuin gemenskap med
Honom själv och med varandra. Kyrkan är ett gensvar på Guds uppenbarelse och
kärlekshandlig genom sin ende Son Jesus Kristus. Jesus har försonat oss med Gud och genom
sin uppståndelse har Han låtit det eviga livets möjlighet framträda. Den helige Ande skapar
tro i oss människor och kallar oss att frambära oss själva som levande offer som behagar Gud.
Detta skapar den lovsång genom livet som är församlingens signum; en lovsång till den
treenige Gudens ära. Starrkärrs och Kilanda församlingar är en del av denna kyrka där Gud
kallar människor genom dopet och den helige Ande ger sina goda gåvor.
I Apg. 2:42 talas det om en fyrdelad (värde)grund för varje kristen församling, så även
Starrkärrs och Kilanda församlingar i Svenska kyrkan:
apostlarnas undervisning är de kanoniska skrifterna där Gud talar sitt ord till oss. Den helige
Ande gör detta ord levande för oss så att vi, i församlingen, kan ta emot det i tro, bli
uppbyggda och leva efter det.
den inbördes hjälpen: gensvaret på Guds kärlek är att vi visar varandra kärlek; på samma sätt
som Kristus utgav sig för var och en av oss skall vi utge oss för varandra. Den helige Ande
föder goda gärningar inom oss till fromma för våra medmänniskor och oss själva.
brödbrytandet: nattvarden är ett verkligt livsmedel. Den helige Ande förvandlar bröd och vin
till Kristi kropp och blod. Gud utplånar våra synder och ger oss ny kraft i vår dagliga tjänst för
honom.
bönerna: är uttrycket för vår direkta kontakt med Gud och vårt beroende av honom. Det kan
inte sättas någon som helst gräns för bönen. Den helige Ande hjälper oss att be.
1
GUDSTJÄNSTEN
I centrum för all församlingsverksamhet står gudstjänsten. I den blir Jesus Kristus synlig
genom Ordet och Sakramenten. Här får vi be till honom, berätta om honom och vi får kraft att
leva som kristna även i vardagen. Vi vill att gudstjänsterna skall kännetecknas av tradition och
förnyelse samt mångfald och delaktighet. Utgångspunkten för gudstjänstlivet är Apg. 2:42.
Tradition och förnyelse
I Apg. 2:42 kan man läsa om hur de första kristna troget höll fast vid apostlarnas
undervisning, den inbördes hjälpen, brödbrytandet och bönerna. Detta är fortfarande
församlingens uppgift. På denna grund kan man frimodigt arbeta för förnyelse av
gudstjänster. Gudstjänster behöver också utvärderas.
Mångfald
Den första kristna församlingen kännetecknades av mångfald. Där fanns människor av
skiftande åldrar, män och kvinnor, människor med olika bakgrunder och med skilda
erfarenheter. Till den hörde sökare, nyomvända och sådana som levt länge med Kristus.
Vi önskar att människor av alla de slag skall känna sig välkomna och finna gemenskap i
kyrkan. Vi vill sträva efter att ha högmässan som församlingens huvudgudstjänst men
samtidigt erbjuda ett komplement av andra gudstjänster såsom t ex musikgudstjänster och
veckomässor. Familjegudstjänster är en viktig del i arbetet med att sprida evangeliet till den
unga generationen. I samråd med skolorna anordnas gudstjänster för skolbarn. Vi menar att
det är viktigt att erbjuda söndagsskola i samband med gudstjänsterna i de distrikt där det bor
många barnfamiljer.
Musiken är en ovärderlig del i liturgin och evangelisationen både i huvudgudstjänsten och vid
andra gudstjänster. Det är därför viktigt att körer ges utrymme att medverka i gudstjänster. Vi
vill även i fortsättningen satsa på körer av olika slag och med varierande inriktning.
Musikgudstjänster bör hållas ofta och ha stor variation.
Delaktighet
Delaktighet är en grundläggande förutsättning för gemenskap, så även i kyrkan. I 1 Kor 14:26
skriver Paulus ”när ni samlas har var och en något att bidra med” samtidigt som församlingen
förlitade sig på apostlaämbetet och till dem som genom bön och handpåläggning utvalts till
helig tjänst.
Gudstjänst är något man firar tillsammans och angår inte bara de med särskilda uppgifter.
Därför är det viktigt att utforma gudstjänsten så att varje enskild persons medverkan blir
viktig i bön, sång och på annat vis.
Vi vill satsa på att finna fler som vill åta sig en uppgift i församlingen såsom kyrkvärdar,
förebedjare, körsångare, textläsare, gudstjänstvärdar, assistenter osv.
Vi vill att gudstjänsterna skall vara angelägna och ge kraft i vardagslivet.
Dop
Dopet är ett sakrament instiftat av Jesus Kristus och är en Guds gåva. Det är en helig handling
som utförs på hans ord och genom ett jordiskt medel och början på ett liv med Kristus i
kyrkans gemenskap.
Dopets plats är i första hand i huvudgudstjänsten eftersom det är hela församlingens
angelägenhet. Särskilda dopgudstjänster anordnas dock när antalet dopkandidater är så stort
att de inte är pastoralt och praktisk möjligt att ha det i huvudgudstjänsten.
2
Dopet förbereds alltid genom dopsamtal. Vid dopet får varje barn ett dopljus och senare en
bibel samt dophälsningar de tre första åren i samband med dopdagen.
Bikt och enskild själavård
Bikten är för människan en väg till försoning med Gud och med sig själv i Kristi kyrkas
gemenskap, står det i kyrkohandboken. I en tid med många sargade människor är det av stor
vikt att erbjuda möjligheter till enskilt samtal, förlåtelse och upprättelse.
Nattvard
I nattvardens sakrament tar vi emot Jesus Kristus på ett mycket konkret sätt. Vi får ta emot
hans kropp och blod in i våra kroppar och i våra liv. Så nära vill han vara oss.
Alla döpta får ta emot nattvarden. Det är därför naturligt att också barn välkomnas att ta emot
sakramentet i sällskap med en vuxen.
Nattvarden erbjuds av präst vid hem- eller sjukbesök.
Konfirmation
Vid konfirmationen bekräftar konfirmanden att han/hon vill fortsätta att leva i sitt dop. Detta
föregås av undervisning som ger konfirmanden erfarenheter av och kunskap om kristen tro
och kristet liv. Konfirmanden får möta Jesus Kristus i bibeln, gudstjänsten, nattvarden och
bönen. Undervisningstiden avslutas med redovisning och gudstjänst med bön, handpåläggning
och sändning.
Vigsel
Vigseln är kyrkans form för äktenskapets ingående mellan man och kvinna. Äktenskapet är
”instiftat till samhällets bestånd” och individens trygghet. Parterna lovar att leva tillsammans i
trohet tills döden skiljer dem åt.
Varje vigsel förbereds med vigselsamtal vars syfte är att på ett tydligt sätt förklara
äktenskapets innebörd. Musiken vid vigseln bestäms efter samråd mellan vigselpar,
kyrkomusiker och präst.
Begravning
I begravningsgudstjänsten överlämnas den avlidne i den levande Gudens händer och stoftet
vigs till vila. Sörjande och församling bereds tillfälle att framföra sitt tack och farväl.
Begravningsgudstjänsten föregås av kontakt med sorgehuset. Hembesök görs alltid om de
anhöriga bor i närområdet och så önskar. Musik och psalmer fastställs efter samråd mellan
anhöriga, kyrkomusiker och präst.
Församlingens diakoner tar också kontakt med den närmast anhörige efter begravningen.
UNDERVISNING
Kyrkans undervisning har sin grund i Jesu uppmaning i dopbefallningen.” Gå ut och gör alla
folk till lärjungar. Döp dem och lär dem…”. Allt sedan dess har undervisning på dopets grund
varit en av Kyrkans grundläggande uppgifter.
Dopundervisning
Många föräldrar låter döpa sina barn när de är små och många saknar egen erfarenhet av vad
det är att vara kristen. Det är därför viktigt att vi erbjuder församlingens stöd i barnets
fortsatta kristna fostran. Undervisning om dopets betydelse för resten av livet sker bl a i form
3
av hälsningar i samband med dopdagen. Det fortsatta lärandet erbjuds sedan i församlingens
öppna förskolor, familjegudstjänster och annan verksamhet dit de små barnen och deras
föräldrar inbjuds.
När barnen blir lite större erbjuds undervisning och gemenskap i andra grupper som;
söndagsskola, öppen förskola, miniorer, juniorer, kyrkis, körer och andra projekt.
Konfirmationsundervisning
Konfirmationstiden skall ge tonåringen kunskap om Jesus Kristus samt erfarenheter av att
leva som kristen. Undervisningen fortsätter sedan i församlingens ungdomsarbete. Dessutom
skall församlingen bedriva undervisning på skolorna i samråd med dessa, särskilt i samband
med de stora högtiderna. Konfirmander med funktionshinder erbjuds för närvarande
undervisning i Nödinge församling.
Vuxenundervisning
Behovet av att lära sig mer om kristen tro tar inte slut i samband med konfirmationen. Därför
är det viktigt att församlingen ger vuxna möjligheten att växa i sin tro. Detta kan ske i
studiegrupper, samtalsgrupper och alfagrupper men framförallt i gudstjänsten.
Detta kan också ske genom speciella studiedagar.
Församlingen skall också erbjuda undervisning för de som inte döpts och/eller konfirmerats
som små eller tonåringar. Detta gäller särskilt de som är ”antecknade medlemmar” och skall
fylla 18 år.
Församlingen skall vara öppen för att på nya sätt sprida det glada budskapet om Jesus Kristus
i mötet med människor och samhälle.
Dessutom bör församlingen tillhandahålla bokbord med god litteratur om kristen tro.
Den som undervisar andra måste själv äga kunskap. Därför är det viktigt att församlingens
anställda och frivilliga medarbetare har relevant utbildning och får möjlighet till fortbildning.
DIAKONI
Kristus kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. I hans efterföljelse skall diakonin
visa omsorg om människor i livets olika situationer och att vara den kristna tron omsatt i
handling.
”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått” (1 Petr. 4:10)
Allmänt och särskilt diakonat
Det är inte bara präster och diakoner som är kallade att tjäna. Diakoni är varje kristens
uppgift. I den första församlingen i Jerusalem lät apostlarna inrätta ett särskilt diakonat för att
bättre kunna fördela och utföra de uppgifter Herren kallat dem till. Med det som förebild skall
våra diakoner leda, samordna och inspirera församlingens diakoni.
Diakonin i gudstjänsten
Till den första kristna församlingens gudstjänster samlades alla slags människor – sjuka och
friska, fattiga och rika. Apostlarna och diakonerna fick, utan att göra skillnad på person,
rättvist fördela gåvorna till dem som behövde. Det är en förebild för våra gudstjänster. Guds
evangelium och människors nöd skall mötas i gudstjänsten
4
För att tydliggöra detta ska diakoner tjäna vid församlingens altare. I kyrkans förbön får
diakonerna ge röst åt de behövande. Diakonerna ska underlätta för människor med olika
handikapp att komma till kyrkan. Diakonerna ska bidra till att de församlingskollekter som
upptas till diakonin kommer till nytta.
Diakonin i vardagsarbetet
Diakonerna leder, samordnar och inspirerar genom karitativa och pedagogiska insatser
församlingens diakoni.
Diakonen har den enskilda människan som subjekt, genom att stödja och hjälpa människor i
sorg, enskilt och/eller i grupp, i ensamhet, i sjukdom, genom besök, samtal och förbön. Ett
viktigt instrument i detta är församlingens besöksgrupp. Tillsammans med prästerna ska
diakonerna ansvara för gudstjänster och själavård på äldreboende. Församlingen ska erbjuda
mötesplatser/gemenskapsträffar. Församlingen ger sitt stöd till den internationella diakonin
främst genom Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkan i utlandet.
Diakonin i samhället
Samma evangelium som vi förkunnar i kyrkan ska vi praktisera i samhället. Diakonin har ett
särskilt ansvar för att kyrkans röst hörs och att kyrkan frimodigt försvarar dem som kränkts.
Vi vill samarbeta med samhällsinstitutioner och föreningar t. ex. Ale kontakt- och
stödverksamhet. I den kommunala krisgruppen och dess stödgrupper ska församlingen vara
representerad.
Genom fortlöpande omvärldsanalyser anpassas diakonala insatser efter behov.
MISSION
Varje kristen församling är en del av den världsvida kyrkan som är Kristi kropp. Centrum i
församlingens liv är den uppståndne och levande Herren – Jesus Kristus. Tillsammans
bekänner människorna i församlingen med sitt liv, sina ord och genom sina handlingar sin
tillhörighet till den ende Guden – Fader, Son och Ande - som skapar, frälser och ger liv.
I församlingen är Gud närvarande i det lokala samhället och blir tydlig för värld, samhälle och
människor. Med församlingen lovsjunger människor Gud. Till församlingen har Gud gett en
mångfald av nådegåvor till tjänst för alla människor. Genom församlingen räcks Guds
välsignelse, nåd och barmhärtighet till en söndrad värld.
En kristen församling erbjuder människor möjligheten att fördjupa sitt liv med Gud och med
varandra. Den rustar människor för tjänst åt Gud och människor. Den avslöjar orättvisor som
brott mot Gud och upprättar den svage.
En kristen församling ber, lyssnar, kämpar och bär vittnesbörd. Den samlar människor, växer i
kvalitet och kvantitet, utrustar och sänder kristna med ansvar för olika uppgifter.
Församlingen förvaltar sina tillgångar väl och tydligt.
I vår församling sker det genom att vi:
 Lyssnar till Gud och människor.
 Kämpar kärleksfullt för det goda.
 Talar tydligt om Jesus Kristus som alla människors befriare och Herre.
 Skapar mötesplatser för kristen växt och mognad.
 Uppmuntrar andra än de anställda till att uttrycka sin tro.
5
Församlingslivet
Dopet är vägen till kyrkotillhörighet och grundstenen för all församlingsverksamhet. I dopets
perspektiv vill vi att församlingslivet utvecklas i tre dimensioner nämligen:
 Fördjupning vad gäller tro, kunskap, erfarenhet och engagemang
 Delaktighet som innebär att många delar församlingens liv och tar aktivt ansvar i
församlingens verksamheter
 Sändning innebärande att ansvarstagande människor sänds ut från gudstjänst och
övriga verksamheter med vittnesbörd om att Jesus Kristus är varje människas befriare,
frälsare och Herre.
Musikverksamhet skall
 Göra människor delaktiga i gudstjänsten, lovsången och tillbedjan
 Skapa mötesplatser med olika slag av musik
 Stimulera till ett fördjupat andligt liv
Barnverksamheten skall
 Vara en del av församlingens dopundervisning
 Vara ett stöd till föräldrar i barnens kristna fostran
 Ta tillvara barns behov av stimulans och kreativitet
 Ha sin tydliga plats i församlingens gudstjänstliv
Ungdomsverksamheten skall
 Ge möjlighet till att ta personlig ställning till kristen tro
 Motivera till ett kristet liv
 Medverka till att ge ungdomarna en meningsfull fritid och ett socialt engagemang
 Ha sin tydliga plats i församlingens gudstjänstliv
Konfirmandverksamheten skall
 Vara en del av församlingens dopundervisning
 Inbjuda ungdomar till gudstjänst och undervisning om kristen tro
 Arbeta för ett fortsatt engagemang i kyrkans liv
Vuxenverksamheten skall




Inbjuda till samtal om tro och tvivel med respekt för varje människas integritet och
livssituation
Ge möjlighet att ta personlig ställning till kristen tro
Motivera till ett kristet liv.
Ha sin tydliga plats i församlingens gudstjänstliv
Internationell verksamhet/mission skall



Verka för ett internationellt ansvarstagande kanaliserat främst via Svenska kyrkans
mission, Lutherhjälpen och Svenska kyrkan i utlandet
Verka för engagemang i freds- och rättvisefrågor
Verka för kontakter med andra församlingar och kyrkor i syfte att fördjupa det andliga
livet
6
3. En redogörelse för församlingens verksamhet på teckenspråk samt på
samiska, finska och andra språk.
För samisk verksamhet hänvisar vi till Stiftskansliet. För verksamhet på teckenspråk hänvisar
vi till Stiftets resurser.
Församlingsinstruktionen skall kompletteras med uppgifter enligt 57 kap 5 § 3 punkten i
Kyrkoordningen angående församlingens verksamhet på finska så snart frågan klarlagts för
församlingen.
4. Regler om fortbildning för personal som arbetar med gudstjänst,
undervisning, diakoni och mission
Reglerna följer personalpolitiskt utvecklingsavtal.
5. Samverkan med andra församlingar i personalfrågor
Församlingen har – förutom samverkan inom pastoratet – inget sådant samarbete.
7