Ämnesplanering bild Teckning digital bildbehandling 7C ht 13 (74

advertisement
7C ht-13
TECKNING OCH DIGITAL BILDBEHANDLING
Under kommande veckor ska vi jobba med teckning då du bland annat lär dig
om skuggningstekniker och hur du kan jobba med gråskalor. Vi kommer också
att bekanta oss med bildbehandlingsprogrammet Photofiltre där du lär dig
grunder inom bildredigering.
Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:


kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, (BL)
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med
olika material, (BL)
Det betyder i detta arbetsområde att du ska:
- Att lära dig att teckna med gråskalor med hjälp av olika tekniker.
- Att lära dig olika typer av perspektiv.
-Att lära dig var du kan hitta digitala bilder som du sedan förändra på några
olika sätt och sparar i din bildmapp på det egna kontot.
v.41
Genomgång av olika teckningstekniker som skraffering,
fördrivning, stöppling.
Alla gör sina egna exempel.
v 42
Perspektiv och gråskalor
Vi går igenom olika typer av perspektiv. Sedan tecknar du upp ett
landskapsmotiv där du jobbar med olika gråskalor.
v.43
Digital bildbehandling
v.44
HÖSTLOV
v.45
Digital bildbehandling
v.46
Extra lektion/ grafiska trycktekniker
v.47-49
Grafiska trycktekniker
Bedömning
Centralt innehåll
F
Bildframställning
Redskap för
bildframställning
Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 9
D
B
E
C
Eleven kan framställa
Eleven kan framställa
olika typer av
olika typer av
berättande och informativa
berättande och
bilder
informativa bilder
som kommunicerar
som kommunicerar
erfarenheter,
erfarenheter,
åsikter och upplevelser
åsikter och upplevelser
med ett
med ett
enkelt bildspråk och delvis
utvecklat bildspråk och
genomarbetade
relativt väl
uttrycksformer så
genomarbetade
att budskapet framgår.
uttrycksformer så att
budskapet framgår
I arbetet kan
eleven använda olika
. I arbetet kan
tekniker,
eleven använda olika
verktyg och material på ett
tekniker, verktyg
i
och material på ett relativt
huvudsak fungerande sätt
väl
och
fungerande och varierat
prövar då hur dessa kan
sätt och
kombineras för att skapa
prövar och omprövar då
olika
hur dessa
uttryck.
kan kombineras för att
skapa olika
Dessutom kombinerar
uttryck.
eleven former, färger och
bildkompositioner på ett i
Dessutom kombinerar
huvudsak fungerande sätt.
eleven former, färger och
bildkompositioner på ett
relativt väl
fungerande sätt.
Under arbetsprocessen
Under arbetsprocessen
bidrar
formulerar och väljer
eleven till att formulera
eleven handlingsalternativ
och välja
som efter någon
handlingsalternativ som
bearbetning leder
leder
framåt.
framåt.
Dessutom kan eleven
Dessutom kan eleven
presentera sina bilder
presentera sina bilder med
med relativt
viss
god anpassning till syfte
anpassning till syfte och
och
sammanhang.
sammanhang.
Eleven kan också ge
enkla omdömen om
arbetsprocessen och visar
då på
enkla samband mellan
uttryck,
innehåll, funktion och
kvalitet i
bildarbetet.
Eleven kan också ge
utvecklade omdömen om
arbetsprocessen och
visar då på
förhållandevis komplexa
samband
mellan uttryck, innehåll,
funktion och
kvalitet i bildarbetet.
A
Eleven kan framställa olika
typer av
berättande och informativa
bilder
som kommunicerar
erfarenheter,
åsikter och upplevelser
med ett
välutvecklat bildspråk och
väl
genomarbetade
uttrycksformer så att
budskapet framgår.
I arbetet kan
eleven använda olika
tekniker, verktyg
och material på ett väl
fungerande,
varierat och idérikt sätt och
prövar
och omprövar då
systematiskt hur
dessa kan kombineras för
att skapa
olika uttryck.
Dessutom kombinerar
eleven former, färger och
bildkompositioner på ett
väl
fungerande sätt
Under
arbetsprocessen
formulerar och
väljer eleven
handlingsalternativ som
leder framåt.
Dessutom kan eleven
presentera sina bilder med
god
anpassning till syfte och
sammanhang.
Eleven kan också ge
välutvecklade
omdömen om
arbetsprocessen och
visar då på komplexa
samband mellan
uttryck, innehåll, funktion
och kvalitet i
bildarbete
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards