1 (4)
Avgifter för biocider
Arbets- och näringsministeriets förordning 1579/2015
(artikelhänvisningarna hänför sig till biocidförordning (EU) nr 528/2012)
Avgifter gäller för ansökningar som har kommit fram efter 1.1.2016.
Prestation
1. Ansökan om godkännande av verksamt ämne
 Utvärdering av verksamt ämne och
representativ produkt för den första
produkttypen
 Utvärdering av verksamt ämne när det är fråga
om mikroorganism (art. 8)
 Utvärdering av verksamt ämne och
representativ produkt för de följande
produkttyperna
 Förnyat godkännande för den första
produkttypen
o omprövning
o begränsad extra utvärdering
 Förnyat godkännande för de följande
produkttyperna
o omprövning
o begränsad extra utvärdering
 Utvärdering av verksamt ämne i samband med
godkännande för bilaga I till biocidförordningen
 Utvärdering av annan ändring av ett
godkännande av verksamt ämne än tillägg av
en produkttyp
 Utvärdering av kärnämnet för ett verksamt
ämne och/eller utvärdering av verksamt ämne,
kärnämne och kombination av metoder
Säkerhets- och
kemikalieverket
Helsingfors
PB 66 (Semaforbron 12 B)
00521 Helsingfors
Grundavgift
(€)
Tilläggsavgift Maximiavgift
(€)
(€/h)
138 000
95
338 000
69 000
95
169 000
46 000
95
69 000
138 000
34 500
95
95
338 000
138 000
46 000
11 500
30 000
95
95
95
69 000
46 000
69 000
9 600
95
69 000
9 600
95
96 000
Tammerfors
Kalevantie 2
33100 Tammerfors
Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi
Växel 029 5052 000
www.tukes.fi
e-post [email protected]
FO-nummer 1021277-9
2 (4)
2. Tillstånd för produkt
 Tillstånd som referensmedlemsstat för
produkt*
 Tillstånd som referensmedlemsstat för produkt,
när produkten och de föreslagna
användningsområdena har utvärderats i
samband med utvärderingen av det
verksamma ämnet*
 Förnyat produktgodkännande som
referensmedlemsstat*
o omprövning
o begränsad extra utvärdering
 Produktutvärdering som utvärderingsansvarig
myndighet i samband med unionstillstånd*
 Tillfälligt tillstånd för produkt (art. 55.2)*
 Tillfälligt tillstgånd för product, när produkten
och de föreslagna användningsområdena har
utvärderats i samband med utvärderingen av
det verksamma ämnet*
 Ömsesidigt erkännande av en produkt och en
produktfamilj
 Förnyat ömsesidigt erkännande av en produkt
och en produktfamilj
 Godkännande av en produkt i enlighet med det
förenklade godkännandeförfarandet (art. 26)*
 Godkännande av en produkt i enlighet med det
förenklade godkännandeförfarandet (art. 26),
när produkten och de föreslagna
användningsområdena har utvärderats i
samband med utvärderingen av det
verksamma ämnet*
 Förnyat godkännande av en produkt i enlighet
med det förenklade godkännandeförfarandet*
o omprövning
o begränsad extra utvärdering
 Produktgodkännande för en likadan produkt
(kommissionens förordning (EU) nr 414/2013) *
Säkerhets- och
kemikalieverket
Helsingfors
PB 66 (Semaforbron 12 B)
00521 Helsingfors
30 000
95
96 000
9 600
95
19 200
22 500
7 500
27 000
95
95
95
72 000
72 000
76 000
30 000
9 600
95
95
96 000
19 200
6 000
95
12 000
3 000
95
6 000
4 800
95
9 600
1 500
95
3 000
2 400
480
1 500
95
95
95
4 800
2 400
3 000
Tammerfors
Kalevantie 2
33100 Tammerfors
Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi
Växel 029 5052 000
www.tukes.fi
e-post [email protected]
FO-nummer 1021277-9
3 (4)
3. Tilläggsåtgärder (tilläggsavgifter som hänför sig till
punkt 2 i avgiftstabellen)
 Utvärdering av ett ämne i produkten som inger
betänkligheter
 Ordinarie jämförande produktutvärdering som
referensmedlemsstat
 Jämförande produktutvärdering i samband
med ömsesidigt erkännande
 Utvärdering av de högsta resthalterna från en
product
 Utvärdering som referensmedlemsstat för
produkt (t.ex. produkt som innehåller flera
verksamma ämnen eller utvärdering av flera
produktgrupper)
24 000
95
48 000
6 000
95
48 000
1 500
95
9 600
4 800
95
9 600
1 500
95
24 000
95
3 000
95
3 000
95
5 800
95
grundavgif
95
50 % av
grundavgiften
3 000
4. Anmälningar
 Anmälan om tillhandahållande på marknaden 960
av produkter som godkänts i enlighet med det
förenklade produktgodkännandeförfarandet
(art. 27.1)
 Anmälan om utsläppande på marknaden av en 1 500
produkt som hör till en biocidproduktfamilj
(art. 17.6)
 Anmälan om försöksverksamhet (art. 56.2)
700
5. Tillstånd till undantagsanvändning av en produkt
(art. 55.1)
2 900
6. Parallellhandelstillstånd
(art. 53)
1 600
7. Ändring av godkännande
(om ändringar som gäller godkända
biocidproduk-ter - enligt definitionerna i
förordning (EU) nr 354/2013) (gäller punkt 7.2)
 större ändring

mindre ändring

administrativ ändring
Säkerhets- och
kemikalieverket
Helsingfors
PB 66 (Semaforbron 12 B)
00521 Helsingfors
45 % av
grundavgiften
10 % av
grundavgiften
250
Tammerfors
Kalevantie 2
33100 Tammerfors
95
Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi
Växel 029 5052 000
www.tukes.fi
e-post [email protected]
FO-nummer 1021277-9
4 (4)
De grundavgifter, andra än avgifter som baserar sig på priset per timme, som har märkts ut med en
asterisk (*) fördubblas, om det är fråga om godkännande av en produktfamilj.
Grundavigiften uppbärs i samband med inlämning av ansökan. Behandling av ansökan börjas efter
avfgifter har betalts. Grundavigiften återbetalas inte.
För varje prestation uppbärs minst grudavgiften som är är densamma för bifallsbeslut
och avslagsbeslut.
För behandling av en anmälan eller ansökan som återtagits eller annars förfallit, tas
det ut en sådan andel av avgiften som motsvarar arbetsinsatsen (95 €/h).
Säkerhets- och
kemikalieverket
Helsingfors
PB 66 (Semaforbron 12 B)
00521 Helsingfors
Tammerfors
Kalevantie 2
33100 Tammerfors
Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi
Växel 029 5052 000
www.tukes.fi
e-post [email protected]
FO-nummer 1021277-9