VERKSAMHETSANMÄLAN
Gasinstallationsföretag
Installationsföretag för oljeeldningsaggregat
Företag för besiktning av oljeeldningsaggregat
För handläggning av anmälan sänds faktura
tillsammans med intyg
Ny verksamhetsutövare
Annan ändringsanmälän, tidigare intygsnr
Byte av ansvarig person
Anmälan om upphörande, intygsnr
GASINSTALLATIONSFÖRETAG
(L 390/2005, förordning 711/1993, ändring 1170/1995 och förordning 551/2009)
Klass
Klass
Klass
C
A
P
INSTALLATIONSFÖRETAG FÖR OLJEELDNINGSAGGREGAT
(L 390/2005, förordning 1211/1995)
Klass
Klass
Allmänbehörighet
Lättoljebehörighet
FÖRETAG FÖR PERIODISK BESIKTNING AV OLJEELDNINGSAGGREGAT
(L 390/2005, förordning 1211/1995)
Verksamhetsutövare
Kontaktuppgifter
FO-nummer/Personbeteckning1)
Namn
Adress
Postnummer
Telefon
Faktureringsadress
Telefax
Postkontor
E-postadress
Adress
Postnummer
Postkontor
Nätfaktureringsadress
Ansvarig(a)
person(er)
och samtycke
för uppgiften
Namn
Födelsedatum
Namnförtydligande och underskrift
Övriga
uppgifter
BILAGOR
En ny verksamhetsutövare skall bifoga till anmälan:
en kopia av den ansvariga personens behörighetsintyg
en utredning om den ansvariga personens arbetserfarenhet och utbildning
(kylanläggningsaffärer och gasinstallationsföretag)
ett handelsregisterutdrag eller motsvarande registerutdrag
en utredning om utrustning och redskap som används (modellförteckningar för redskap på Tukes webbplats)
Vid ändring eller komplettering behövs endast de bilagor som gäller förändrade uppgifter.
Datum och
anmälarens
underskrift
Datum
Underskrift och namnförtydligande
1)
Personuppgiftslag 523/1999, 13 §
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
PB 66, 00521 HELSINGFORS
Besöksadress: Semaforbron 12, Helsingfors
Telefon: 029 5052 000
Internet: http://www.tukes.fi
E-post: [email protected]
1/2011