Ansökan om namnstämpel eller anmälan om förändring av

ANSÖKAN OM NAMNSTÄMPEL ELLER ANMÄLAN OM FÖRÄNDRING AV REGISTRERADE
UPPGIFTER
Enligt lagen (1029/2000) och statsrådets förordning (1148/2000) om ädelmetallarbeten
ansöker vi om en namnstämpel.
anmäler vi förändring i uppgifter registrerade om vårt företag.
Uppgifter om företaget:
Företagets fullständiga namn:
Besöksadress:
Telefon:
Betjäningsspråk:
E-post:
FO-nummer:
Utdelningsadress:
Mobiltelefon:
Webbplats/Hemsida:
Uppgifter om kontaktpersonen för företagets namnstämpel:
Namn:
E-post:
Mobiltelefon:
Personnummer:
(används konfidentiellt vid myndighetsarbete)
Förslag till namnstämpel:
Alternativ 1
Alternativ 2
Ort och datum:
Alternativ 3
Ifylls av Tukes
Företagets underskrift: ______________________________________
Företagets behöriga namntecknare enligt
handelsregisterutdrag
Namnförtydligande:
Publicering av uppgifter om företaget och namnstämpeln på Internet:
Omfattande
(vanligast)
Begränsad
namnstämpeln, företagets eller yrkesutövarens namn, ort, registreringsår, telefonnr
och bekräftelse av registreringen
namnstämpeln, registreringsår och bekräftelse av registreringen
Bilagor:
Handelsregisterutdrag, en utskrift av företagets uppgifter från Företags- och organisationsdatasystemet (www.ytj.fi) eller ett bevis på momsskyldighet eller motsvarande certifierade uppgifter
Andra bilagor
Registreringen gäller tre år.
Ifylls av Tukes
Ankommen
En ny begärd
Ankommen
Godkänningsdatum/Godkänt
av
Ansökan om namnstämpel
Handelsregisterutdrag
Förslag till namnstämpel
Andra bilagor
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
PB 66, 00521 Helsingfors, Finland
(Besöksadress: Semaforbron 12 B, Helsingfors)
Tel. 029 5052 000
10/2015
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
PB 66, 00521 Helsingfors, Finland
(Besöksadress: Semaforbron 12 B, Helsingfors)
Tel. 029 5052 000
10/2015