Elsäkerhet = kunskap, vilja och h andlingar

TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Elsäkerhet
Elsäkerhet
= kunskap, vilja och handlingar
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Lekmän
Fackmän
diagrammet visar medeltalet för de tio senaste åren
Elsäkerhet
Elolyckor med dödlig utgång åren 1930-2003
•
•
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Den som kommer till undsättning i
dylika fall bör akta sig för att själv få
en elstöt av den han hjälper.
När spänningen är under 50 volt,
orsakar det sällan en farlig elstöt.
Däremot kan en stöt från det vanliga
230 V elnätet vara dödlig.
När nätströmmen är växelström (50
Hz) tillkommer ännu fara att bli fast i
strömmen (det ständigt varierande
elektriska fältet orsakar
muskelkramp).
Elsäkerhet
Vanligt stavbatteri
1,5 V
Bilackumulator
12 V
Nätspänningen i hemmet
230 V
Luftledningar, transformatorer 20 000 V
Tågens elledningar
25 000 V
Lokala kraftledningar
110 000 V
Riksomfattande
kraftledningar
400 000 V
Exempel på spänningar:
Elstötar
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Elsäkerhet
SKAFFA DIG ÅTERUPPLIVNINGSFÄRDIGHET OCH
UPPRÄTTHÅLL DEN!
•
•
•
•
Gör en snabb situationsbedömning.
Bryt strömmen och lösgör den skadade utan att utsätta dig
själv eller andra för fara.
Kontrollera den skadades tillstånd
Kalla på hjälp
Var lugn och tala tydligt: en rätt gjord nödanmälan
försäkrar snabb hjälp!
Ge första hjälp
•
När en elolycka skett
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Härvid uppstår en elektrisk
urladdning som kallas ljusbåge.
Ljusbågens temperatur kan
uppgå till 3000°C.
I närheten av
högspänningsledningar behöver
man inte ens vidröra ledningen
för att en elolycka ska inträffa.
Elektriciteten ”hoppar” till ett
ledande föremål om detta
kommer för nära ledningen så att
strömkretsen sluts.
Elektricitet i luften
Elsäkerhet
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Farliga platser
Elsäkerhet
31.1.2005
installationer av apparater
och kopplingar är riktigt
gjorda
apparater och installationer
hålls i gott skick
trygga apparater används på
rätta ställen och på ett
korrekt sätt
man låter bli att mixtra med
elektrisk apparatur själv,
man överlåter elarbetena till
en fackman
man kommer ihåg att iaktta
försiktighet på farliga platser
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
•
•
•
•
•
Elsäkerhet
Här får man
använda bara
en 60-watts
lampa
Elsäkerhet skapas av att …
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Hemmets elnät är anslutet till
elverkets distributionsnät. I stora
bostadshus kommer elektriciteten
via huvudcentralen till varje bostads
gruppcentral. I enskilda bostadshus
är gruppcentralen en del av
huvudcentralen. I huvudcentralen
finns säkringarna och
huvudströmbrytaren.
HUVUDSTRÖMBRYTARE
Hemmets elnät
Elsäkerhet
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Elsäkerhet
Säkringen är ett slags
säkerhetsanordning i strömkretsen.
Säkringen bränns och kopplar bort
strömmen:
• om det uppstår kortslutning i
apparaten eller elledningen
• om elledningen överbelastas.
Detta kan orsakas av att alltför
många elapparater är i bruk
samtidigt eller av att en enskild
apparat har för stor effekt
Säkringar
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
Strömmen kopplas bort genom
huvudströmbrytaren innan man
byter säkring.
En bränd proppsäkring ersätts
med en hel säkring av samma
storlek.
31.1.2005
NUMMERKOD,
T.EX. 10A / 500V
FÄRGKOD
Elsäkerhet
Utbyte av proppsäkring
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
Återställning av automatsäkring av
äldre modell.
31.1.2005
Elsäkerhet
Återställning av en modern fast
installerad automatsäkring.
Automatsäkringen utbyts inte när den bränts, utan den görs
funktionsduglig genom att man återställer kontakten i
funktionsläge
Återställning av automatsäkring
31.1.2005
skyddsspänning
skyddsspänning
skyddsisolering
skyddsisolering
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
skyddsjordning
skyddsjordning
grundisolering
grundisolering
Elsäkerhet
Elapparaters skyddsmekanismer
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Elsäkerhet
Elapparat som ansluts med vanlig
stickpropp av äldre modell är
grundisolerad. Isoleringen skyddar
användaren mot sådana delar av
apparaten, vilka är spänningsförande.
Dessa apparater får användas endast i
utrymmen som har vanliga ojordade
uttag. Vid fel kan apparatens skal få
spänning utan att detta nödvändigvis
märks.
Grundisolerad elapparat
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Elsäkerhet
Metalldelarna på en elapparat som
ansluts med skyddsjordad stickpropp
är anslutna till jordningen med en
skyddsledare. Ifall apparaten är
ansluten till en skyddsjordad stickpropp
går felströmmen via skyddsledaren till
jordningen. Vid fel bränns säkringen
snabbt, och den trasiga elapparaten
kopplas bort från elnätet.
Skyddsjordad elapparat
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Elsäkerhet
En skyddsisolerad apparat är försedd
med både grund- och tilläggsisolering.
Avsikten med tilläggsisoleringen är att
förhindra vidrörbara delar från att få
spänning om grundisoleringen av
någon orsak inte fungerar.
Skyddsisolerade elapparater
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Elsäkerhet
Apparater med skyddsspänning är t.ex.
elleksaker. Skyddsspänningen (vanligen
12 V eller 24 V) åstadkoms med hjälp av
en separat skyddstransformator som
ansluts till nätspänningen (230 V). På det
här sättet hålls apparatens egen
spänning så låg att livsfara inte uppstår
vid beröring av delar med spänning.
Elapparater med skyddsspänning
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
I hemmen förekommer det vanligen
två typer av eluttag: ojordade uttag
av äldre modell samt moderna
skyddsjordade uttag (i nya
byggnader endast skyddsjordade
uttag). Utomhusuttagen har ett lock
och de är skyddade mot stänk. En
elapparat får anslutas endast till ett
sådant uttag i vilken apparatens
stickpropp passar.
Elluttag
Elsäkerhet
31.1.2005
Uttaget visar hurudan
skarvsladd man kan
använda i ifrågavarande
utrymme.
Utomhus får man använda
bara sådan skarvsladd som
är skyddad mot stänk och
försedd med skyddslock.
Se till att anslutningssladdar
och skarvsladdar är i gott
skick. Sladdar som har blivit
sköra, fått skåror, brustit eller
skadats på annat sätt bör tas
ur bruk. Sladden får aldrig
lappas med tejp eller
isolerband.
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
•
•
•
Elsäkerhet
Håll i stickproppen, inte ledningen.
Sladdar och skarvsladdar
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
Utomhus bör man använda
apparater som tål fukt och som är
avsedda för utomhusbruk.
Utomhus är det tryggast att
använda sladdlösa elverktyg.
IP 23 eller
IP 43
IP 34 eller
IP 44
IP 67
Strilsäkert
Sköljtätt
Vattentätt
Elsäkerhet
IP 21
IP-beteckning Droppmärke
Droppskyddat
Förklaring
31.1.2005
Apparatens kapsling skyddar mot
vatten, fukt, damm och dylikt.
Fuktskyddsklassen anger i
hurudana utrymmen apparaten kan
användas.
De vanligaste fuktskyddsklasserna för
elapparater
Elapparater i fuktiga förhållanden
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
31.1.2005
Elsäkerhet
En elapparat som är kopplad till ett
eluttag är spänningsförande även
om apparaten inte är i bruk. Håll
inte i och vidrör inte en apparat
som är fast i eluttaget när du badar
eller duschar.
Man bör vara speciellt försiktig med
elapparater
• i tvättutrymmen
• i WC-utrymmen
• i kök
• utomhus
Vatten och el = en farlig kombination
Köp endast sådana
elapparater som åtföljs av
tydliga bruksanvisningar.
Följ bruks- och
skötselanvisningarna.
Fäst uppmärksamhet vid
apparatens beteckningar och
bruksegenskaper.
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
•
•
31.1.2005
Elsäkerhet
När du skaffar dig en elapparat
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
På elapparatens märkplåt framgår bl.a.
• apparatens tillverkare eller
produktnamn
• modell eller typbeteckning
• spänning (V)
• strömförbrukning (A)
• effekt (W eller kW)
• IP-beteckning (kapslingsklass)
• CE-märkning och eventuella
beteckningar som anger använda
testlaboratorier
Dessutom kan apparaten ha
beteckningar som anger nominell
frekvens (inom Europa 50 Hz och t.ex. i
Nordamerika 60 Hz) samt övriga
varnings- och anvisningsskyltar.
31.1.2005
Elsäkerhet
Elapparatens beteckningar (1)
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
CE-märkning möjliggör varans
fria rörlighet inom det
europeiska ekonomiområdet.
CE-märkningen är tillverkarens
eller importörens egen
försäkran att produkten
uppfyller kraven.
Testlaboratoriets märke anger
att ett modellexemplar av
apparattypen har genomgått
opartisk säkerhetsgranskning.
31.1.2005
Elsäkerhet
Elapparatens beteckningar (2)
•
•
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
Använd inte en trasig
apparat, låt en fackman
reparera den eller byt ut den
mot en ny.
Anlita fackman också om du
märker att ett eluttag eller en
strömbrytare är i dåligt skick.
31.1.2005
Elsäkerhet
Skötsel och reparering av elapparat
TUKES
SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN
Elarbeten och reparationer av
elapparater får utföras endast av
behöriga fackmän.
31.1.2005
Elsäkerhet
En vanlig elkonsument får göra
endast vissa mindre arbeten, t.ex.
byta lampa och säkring i bostaden,
byta en trasig stickpropp eller
apparatsladd, ansluta en armatur till
en ”sockerbit” mm., detta IFALL HAN
SÄKERT VET HUR ARBETET
SKALL UTFÖRAS RÄTT OCH
TRYGGT!
Elarbeten