Tukes
Säkerhets- och kemikalieverket
ANMÄLAN
om liten industriell hantering och
upplagring av kemikalier /
teknisk användning, hantering och
upplagring av flytgas i liten skala
Anmälan jämte bilagor skall tillställas den kommunala brandchefen eller kemikalietillsynsmyndigheten i två exemplar.
Myndighetens namn
Liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
(förordning 59/1999, 13 §)
Adress
Teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas i liten skala
(förordning 711/1993, 10 §)
FÖRETAG
Namn
Affärsställe (ort, fabrikens eller upplagets namn)
Hemort
Kontaktperson (namn, ställning)
Adress
Telefon
Telefax
E-post
Grundvattenområde som är viktig för vattenförsörjning
(klass I) eller
grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning
(klass II)
ALLMÄNBESKRIVNING AV VERKSAMHET OCH TIDTABELL
Hur är den industriella hanteringen eller upplagringen planerad att ske?
Vilka ändringar gäller anmälan?
När skall verksamheten inledas?
fortsättning i bilaga
Ort
datum
Underskrift och namnförtydligande av företagets representant
MÄNGDER AV FARLIGA KEMIKALIER
Kemikalie och koncentration
Farlighetskategori och
R-riskangivelse
Mängden i
anordningen (ton)
Upplagringsmängd (ton) och
-metod (cisterner, kärl och flaskor
samt deras volym i m3)
BILAGOR
Anmälan om kemikalier: förordning 59/1999, 40 §
En utredning av de faror och olycksrisker som sammanhänger med hanteringen och upplagringen av de
farliga kemikalierna
Uppgifter om kemikalier (skyddsinformationsbladen eller en redogörelse för farliga egenskaper)
En kartskiss över förläggningsplats på vilken syns bosättning, skolor, vårdanstalter, andra industrianläggningar och allmänna vägar samt en utredning av vattentäkter, grundvattenområden och
jordmånens art
En planritning över anläggningsområdet (produktions- och kontorsbyggnader, upplag, påfyllnings- och
tömningsplatser)
En planritning över var anordningarna är placerade i byggnaderna
En verbal processbeskrivning och vid behov schematiska bilder av verksamheten
En utredning om brandbekämpningsarrangemangen, om hur eventuella läckor skall fås under kontroll
och om andra åtgärder som har planerats med tanke på olyckor
Anmälan om flytgas: förordning 711/93, 16 och 17 §
En kartritning över anläggningens läge som utvisar bosättning, skolor, vårdanstalter, andra industrianläggningar och allmänna vägar (i skalan 1:1 000—1:20 000)
En planritning över anläggningsområdet (produktions- och kontorsbyggnader, upplag, påfyllnings- och
tömningsplatser)
En planritning som utvisar behållarnas och flaskornas placering i byggnaderna
En verbal beskrivning av användning, hantering och upplagring av flytgas (bruksändamål och
verksamhet) och vid behov schematiska bilder av verksamheten
En utredning om brandskyddsarrangemangen och andra åtgärder som planerats med tanke på
eventuella olyckor
Den kommunala myndigheten sänder anmälan till Tukes för registrering.
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
PB 66
00521 HELSINGFORS
telefon 029 5052 000
Internet: http://www.tukes.fi, e-post: [email protected]