Pedagogisk planering i Fysik årskurs 7 Elektricitet och magnetism

advertisement
Pedagogisk planering i Fysik
årskurs 7
Elektricitet och magnetism
Mål att sträva mot
utvecklar kunskap om energi och
energiformer samt samhällets
energiförsörjning,
utvecklar kunskap om
grundläggande fysikaliska begrepp
inom elektricitetslära och
magnetism
utvecklar kunskap om den
fysikaliska vetenskapens
kunskapsbildande metoder, särskilt
vad gäller formulering av hypoteser
samt mätningar, observationer och
experiment,
utvecklar sin förmåga att göra
kvantitativa, kvalitativa och etiska
bedömningar av konsekvenser av
mänskliga verksamheter och olika
tekniska konstruktioner från miljö-,
energi- och resurssynpunkt,
Tolkade konkretiserade mål för
undervisningen
Målnivå
Du ska kunna:
vad delarna i en atom heter och hur
atomer, joner och molekyler är
uppbyggda.
ge exempel på historiska händelser
som har lett utvecklingen i samhället
framåt.
vad en elektrisk ström och spänning
är.
vad en sluten och en öppen krets är
och hur det kan användas.
enheter för ström, spänning och
effekt.
rita ett kopplingsschema och
använda dig av symboler.
kunna läsa av en ampere och
volmeter och välja rätt skala.
vad hushållen kan göra för att
minska sin förbrukning och varför
de bör göra det.
vad en magnet är.
Hur ett magnetfält ser ut och hur
jordens magnetfält ser ut.
Samband mellan magnetism och
ström.
följa en laborationshandledning och
laborera enligt säkerhetsreglerna.
skriva en laborationsrapport och
veta hur en laboration utformas.
veta ngt om digital lagring.
Över målnivå
Du ska kunna
Förklara hur en elmotor fungerar.
Resonera om valet av olika elkällor.
Flera olika alternativ för hushållen
att spara energi och kunna resonera
om dem.
att en dator kommunicerar med
ettor och nollor och ngt om hur den
sorterar information.
Förklara hur en dator kan bygga upp
tal eller bilder med pixlar.
Planera delar av en laboration själv
och utveckla din
laborationssäkerhet.
Bedömning
Jag kommer att bedöma :
Din förmåga att genomföra en
laboration och skriva en labrapport
samt resonera om resultatet.
Din förmåga att resonera och förklara de
konkretiserade målen
Din förmåga att berätta och förklara det
område du valt att fördjupa dig i.
För att nå målen kommer vi att arbeta
med följande:
Begrepp: Elektrisk ström och krets,
Ampere, Spänning, Volt, elektron, proton,
atom, kärna, jon, molekyl, elektrisk krets,
sluten krets, strömställare, binära tal,
magnetfält, pixel, glödlampa, batteri,
energiförbrukning, watt,
Övningar:
Vi kommer att undersöka egenskaper hos
olika elektriska kretsar och hur el genereras
med hjälp av laborationer. Genom praktiska
övningar kommer vi att illustrera hur
datorn fungerar. Ettpassen används för att
läsa om de olika målen och att sedan göra
fördjupningen på. Ni väljer själva
redovisningsform.
Efter att ha läst igenom era önskemål om
bedömning är mitt förslag att ni får göra en
fördjupning enskilt eller i grupp med två/tre
om ett valfritt område inom elläran.
Förutom fördjupningen kommer du att få
göra ett laborationsprov där du visar att du
når en del av målen. Vi kommer att ha läxor
som kan förhöras muntligt eller skriftligt.
Ettpassen använder vi till att förbereda
laborationer eller att arbeta med olika
texter och fördjupning.
Här har ni förslag på vad ni kan arbeta med:
Hur fungerar en elektrisk apparat i
stora drag?
Magnetfält runt mobiler, trådlösa
telefoner, elledningar osv
Strömförsörjning
Hur sparar man på elen i ett hushåll?
Hur tänker Härryda kommun kring
elförbrukning? Kontakta
energirådgivare!
Jordens magnetfält, vad händer med
det? Hur påverkas t.ex. djur och
kompassnålar?
Hur lagrar datorer texter?
Glödlampor och andra
hushållsapparater. Hur mycket el
drar dem?
Mer om elektriska kretsar och
komponenter
Mm. Listan kan göras lång. Kom gärna med
egna förslag!
Redovisning
Ni redovisar på valfritt sätt. Skriftligt arbete,
bildspel eller Power Point, film, plansch,
drama osv. Om ni arbetar två och två ska
båda i gruppen alltid kunna arbeta med
fördjupningen och kunna redovisa själv om
en av er är sjuk. Fördjupningen arbetar ni
med på lektioner och ettpass v. 8 och 9.
Redovisning sker då v. 10!
Download