vem blir årets livsmedelsexportör?

advertisement
LIVSMEDELSFÖRETAGEN /ÅRETS LIVSMEDELSEXPORTÖR
TIDIGARE VINNARE
Här är de tidigare vinnarna av
årets Livsmedelsexportör:
2015 Semper
2014 Pågens
2013 Nyåkers Pepparkakor
2012 Åbro Bryggeri
2011 Aromatic
2010 Oatly
2009 Polarica
2008 Kopparbergs Bryggeri
2007 Polarbröd
2006 Löfbergs Lila
2005 Wasabröd
2004 IKEA
2003 Santa Maria
2002 Abba Seafood
2001 Gillebagaren
2000 Frödinge
1999 Almondy
1998 Carlshamns mejeri
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen samt prins
Carl Philip var med på utdelningen av årets Livsmedelsexportör i fjol när Semper kammade hem
vinsten. På bilden syns Diego Cabeza, som tog emot blommor och 50 000 kronor.
VEM BLIR ÅRETS
LIVSMEDELSEXPORTÖR?
Nu är det hög tid att nominera din kandidat
till Årets Livsmedelsexportör 2016. Priset, som
består av 50 000 kronor att användas på tjänster
hos Business Sweden, delas ut den 11 maj. Senast
4 april vill vi ha ditt förslag på kandidat.
chbrans
n
e
r
nä
tage
för
sföre anisation
l
e
d
e
g
r
.
m
o
­
e
s
r
Liv
erig
e
giva
in i Sv sa senast
rbets
r
a
t
s
h
u
c
d
ä
o
l
n
i
i
s
n
l
n.
kan
ede
livsm rna 21-24 lsföretage .se
o
e
en
d
d
g
i
e
a
s
sm
ret
På
ån Liv smedelsfö
r
f
t
t
ny
w.liv
ww
Text: Bodil Sidén
Utmärkelsen Årets Livsmedelsexportör går
till en person som ”systematiskt och långsiktigt arbetat för att utveckla företagets export
till en eller flera marknader”.
Priset består av ett diplom och 50 000 kro-
21
nor att användas till Business Swedens tjänster.
Styrgruppen för Food From Sweden, där
Business Sweden ingår, svarar för juryarbetet.
Förslag på pristagarkandidater, med tillhörande
motivering, kan lämnas till [email protected]
business-sweden.se fram till 4 april 2016. Priset
till Årets Livsmedelsexportör delas ut i samband
med Livsmedelsföretagens Matdag den 11 maj.
Livsmedel i Fokus 1/ 2016
2
Livsmedel i Fokus 0 / 2013
LIVSMEDELSFÖRETAGEN / TEKNIKCOLLEGE
Teknikcollege –
en väg för kompetensförsörjning
Behoven av teknisk kompetens till livsmedels–
industrin har ökat och kommer fortsätta att öka.
Teknikcollege är ett koncept som bygger på
samverkan mellan utbildning och industri.
Två livsmedelsföretag som engagerat sig i
Teknikcollege är NORRMEJERIER och FAZER BAGERI
i Umeå.
Text: Bodil Sidén Foto: Christoffer Carlsson
T
eknikcollege är ett koncept som bygger på att
företag med behov av
teknisk kompetens får
vara med och påverka utbildningarnas innehåll för att matcha
lokala behov.
Varje år tar Norrmejerier emot
ett antal praktikanter. I flera fall har
praktiken lett till sommarjobb och
anställningar. Det är i första hand
Dragonskolans elever från El- och energiprogrammet med automationsinriktning samt teknikprogrammet
som är aktuella för praktiken.
–Det är viktigt att vi som företag
engagerar oss. För praktikanterna
blir det en möjlighet att få en referens
och bilda sig en uppfattning om Norr–
mejerier som en attraktiv arbetsplats,
säger Emma Renström, HR-utvecklare
på Norrmejerier.
Thorbjörn Sandkvist arbetar på Dragonskolan och ansvarar för kontakLivsmedel i Fokus 1 / 2016
”Det är
lärorikt att se
kopplingen
mellan det vi
lärt oss i teorin och hur
det går till
i praktiken ”
Gustav Lindberg
terna med företagen och att matcha
praktikplatser till eleverna. Dragonskolan har i varje årskurs omkring 40
elever på El- och energiprogrammet
och Teknikprogrammet med produktionsinriktning.
–Samarbetet med livsmedels–
företag i regionen fungerar bra. De
är duktiga på att ge introduktion till
praktikanterna och är bra på att ge
inspel till hur vi bör utforma utbildningen för att matcha företagens behov, säger Thorbjörn.
Thorbjörn berättar vidare om samar-
betet med Norrmejerier. Innan den
nya gymnasieskolan infördes 2011
samarbetade Norrmejerier och Dragonskolan med ett träningsmejeri i
Odense i Danmark i Arlas regi. Totalt
deltog nio elever i LIA på tränings–
mejeriet.
–Av dessa nio elever började sju
att arbeta på Norrmejerier och två
fortsatte till högre studier i form av
ingenjörsutbildning. I dag arbetar
fortfarande tre av dessa kvar inom livsmedelsbranschen. Andra kanske får
upp intresse för andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen och till exempel
satsar på en karriär inom forskning i
mejeriteknologi, fortsätter Thorbjörn.
Just nu är Gustav Lindberg en av dem
som gör sin praktik på Norrmejerier.
Han går tredje året på El- och energiprogrammet på Dragonskolan. Praktiken pågår från vecka 46 till vecka 5.
–Jag får vara med och se hur det
går till. Dessutom har jag fått göra en
del uppgifter på egen hand, såsom
att göra felsökningar, riva ut elskåp
som inte ska behållas och byta trasiga
givare. Generellt är det roligt, och det
är lärorikt att se kopplingen mellan
det vi lärt oss i teorin och hur det går
till i praktiken, berättar Gustav.
På Fazer Bageri i Umeå tar man
23
Leif Bäckvall är underhållstekniker på Fazer bageri.
också emot praktikanter från Teknik–
college. Underhållsavdelningen består av sju personer varav tre arbetar
skift. Praktikanterna får dels gå med
handledare som visar och förklarar,
och dels göra uppgifter själva. Den
senaste praktikanten fick montera
stegar, medan andra fått hjälpa till att
programmera.
–Praktikanterna brukar bli imponerade av flödet här. Det jag uppskattade mest från min egen praktik när
jag minns tillbaka, var att jag ville visa
framfötterna för att möjliggöra senare
anställning, berättar Leif Bäckvall som
är underhållstekniker på Fazer Bageri.
Unikt för livsmedelsbranschen är
att det finns ett yrkesintroduktionsavtal med koppling till elever från
Teknikcollege som är framtaget av
Livsmedelsföretagen och Livs gemensamt. Avtalet innebär en visstidsanställning för ungdomar som har
genomgått utbildning på en Teknikcollege-certifierad skola. Anställning-
24
en innebär att minst 75 procent utgörs
av avlönat arbete och 25 procent utgörs av utbildning, antingen teoretisk
eller praktisk. Syftet är att göra ungdomarna långsiktigt anställningsbara
i livsmedelsindustrin, och efter ett
år övergår visstidsanställningen i en
vanlig tillsvidareanställning.
–Jag skulle gärna jobba med automationsteknik när jag är klar med
skolan. Det är roligare än att till exempel hålla på med kabeldragning.
Jag är positiv till att arbeta vidare här
eller inom annan livsmedelsindustri,
avslutar Gustav.
Gustavs tips att tänka på som handledare:
-Förklara varför och inte bara hur
-Låta praktikanten testa själv
-Sänka tempot när man förklarar och
visar
Emmas tips att tänka på när man tar
emot praktikanter:
-Att man har en handledare till praktikanten
TEKNIKCOLLEGE I SIFFROR
•26 godkända Teknikcollege–
regioner
•144 godkända enskilda
utbildningsanordnare
•180 kommuner
•890 företagsrepresentanter i
regionala och lokala styrgrupper
•Cirka 2000 samverkansföretag
•16 000 studerande gymnasieskola
och utbildning för vuxna (yrkesvux
och YH)
•18 procent kvinnliga studerande
26
godkända Teknik–
collegeregioner
finns det hittills.
-Att det finns en praktikplan så att man
får med alla delar
-Att man stämmer av med praktikanterna vad de har för förväntningar
-Att man följer upp och utvärderar för
att dra lärdomar.
Livsmedel i Fokus 1 / 2016
Download