Praktik i staten 2016-2018

advertisement
Högskolan i Borås
Verksamhetsstöd, HR
2016-09-30
Praktik i staten 2016-2018
Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att under 2016-2018 tillhandahålla
praktikplatser för:
Nyanlända arbetssökande -Praktiken syftar till att utveckla kunskaperna i svenska, få ett ökat
närverk samt att få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras
med andra insatser t ex. utbildning i svenska för invandrare eller dylikt.
Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga -Praktiken syftar till
att praktikanterna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter.
Att tänka på
Praktikplatsen ska inte ersätta ett rekryteringsbehov utan är till för att stärka den
arbetssökandes arbetslivserfarenhet och därmed möjligheter till jobb. Eftersom inte en
praktikant ska betraktas som anställd kan inte samma krav ställas som på anställda.
Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal,
jobbsökaraktiviteter eller vägledning.
Arbetsmiljöansvar
Högskolan i Borås är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö.
Ersättning och Försäkring
Praktikanterna får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, vilket sköts
av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Praktikanten omfattas av en personskade- och
grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen. För de fall praktikanten orsakar skada
hos arbetsgivaren beslutas och betalas ersättning ut av Kammarkollegiet.
Att göra:
Förberedelser
1. Handledaren förbereder praktikperioden och är den som tar emot, informerar och
introducerar praktikanten i verksamheten.
2. Ordna med praktiska saker som exempelvis arbetsplats etc.
3. Upprätta ett schema över praktikperioden.
Första dagen
1. Berätta om rutiner t ex luncher/raster och sjukanmälan
2. Kom överens om tider/dagar för avstämningar
3. Presentera praktikanten för medarbetarna
4. Rundvandring/visa lokalerna – kom ihåg att visa säkerhetsrutiner, brandposter etc.
5. Genomgång av arbetsuppgifter/schema
Vid frågor kontakta HR.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards