Nationell grundutbildning (NGU) inom dövblindområdet i

BAKGRUND, MÅL OCH VÄGLEDANDE PRINCIPER
FÖR NATIONELLA GRUNDKURSER OM DÖVBLINDHET
Bakgrund
I ett samverkansprojekt har Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Nationellt
Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCdb) utarbetat ett underlag till nationella
grundkurser om funktionsnedsättningen dövblindhet. Grundkurserna riktar sig till
yrkeskategorier som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som har en allvarlig
kombinerad syn- hörselnedsättning/dövblindhet. Projektet har finansierats av
Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.
Grundkurserna har tagits fram i olika arbetsgrupper där ett 30-tal medarbetare och
representanter från olika samhällsområden har varit delaktiga. Dit hör exempelvis
landstingens dövblindteam, representanter från kommunala verksamheter,
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), FSDB, FSDB:s föräldraförening,
Arbetsförmedlingen, Mo Gård samt NKCdb.
Övergripande målsättning, inriktningar och målgrupper
De nationella grundkurserna har som mål att möjliggöra en bred grundläggande
kompetenshöjning inom viktiga samhällsområden till förmån för personer med en
allvarlig kombination av syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Utbildningen skall
syfta till att dessa personer ska få sina rättigheter tillgodosedda utifrån ett
livsperspektiv och med en helhetssyn på människan.
Grundkurserna finns med tre olika inriktningar
1. Temadag
2. Grundkurs om medfödd dövblindhet
3. Grundkurs om förvärvad dövblindhet
Dessa kurser genomförs i nära samarbete mellan Nationellt kunskapscenter för
dövblindfrågor (NKCdb) och Specialpedagogiska Skolmyndigheten(SPSM).
Den fristående temadagen, riktar sig till personer med behov av att få en förståelse
för generella konsekvenser av kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.
Temadagen är även tänkt att vara en inledning till de övriga två grundkurserna. Men
temadagar med ett riktat tema t ex kring teknik, sociala frågor eller kommunikation
kan också förekomma. De två andra grundkurserna riktar sig till dem som kommer att
arbeta eller arbetar med personer som har en medfödd dövblindhet respektive
förvärvad dövblindhet.
Grundkurserna riktar sig främst till anställda inom stat, landsting/region och kommun.
Det kan vara i verksamheter som skola och barnomsorg, barn- och vuxenhabilitering,
syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa.
Innehållet i grundkurserna ska på ett adekvat sätt förhålla sig till övriga utbildningar
om dövblindhet som kompletterar på högre eller mera specialiserade nivåer inom
området. Dit hör exempelvis utbildningar inom Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(SPSM) Nordens Välfärdscenter (NVC), universitet, högskolor och tolkutbildningar.
Värdegrund och övergripande principer
Samhället ska byggas på människors lika värde vilket också innebär att alla former
av utanförskap och isolering ska förhindras. Rättigheter och skyldigheter som finns
säkrade i lagstiftning, konventioner etc. ska beaktas vid offentliga utredningar, hälsooch sjukvårdande insatser, i skolan, inom äldreomsorgen eller i andra sammanhang.
Delaktighets- och aktivitetsinskränkningar för personer med dövblindhet beror ofta på
okunskap i omgivningen. Kunskapen som krävs handlar främst om hur personer med
dövblindhet ska kunna ta del av det som sker på ett ”särskilt” sätt. Med detta menas
att det vanligtvis krävs särskilda kompensatoriska insatser för att personer med
dövblindhet ska få sina rättigheter tillgodosedda och kunna leva ett så bra liv som
möjligt efter sina önskemål och förutsättningar.
Vid dövblindhet finns ofta behov av att anpassa situationer som berör
kommunikation, informationstillägnande och förflyttning/ orientering för att främja
delaktighet och aktivitet. Funktionsnedsättningens konsekvenser, bland annat i
sådana sammanhang, är svåra att förstå för den som har syn och hörsel. Detta är
viktigt för professionella att få diskutera och reflektera över. Likaså utifrån det faktum
att spännvidden mellan å ena sidan behovet av att vara självständig och oberoende
och å andra sidan nödvändigheten av beroende i olika situationer, för den enskilde
kan vara mycket svår och komplex att balansera.
Kunskap bidrar till att rättigheter och viktiga värden för personer med dövblindhet kan
tillgodoses. Det är viktigt att tydliggöra behovet av ständig etisk reflektion i det
vardagliga arbetet och det enskilda mötet med personen med dövblindhet.
Grundutbildningen skall ge deltagarna möjligheter att bli medvetna om hur
nedanstående principer/värden berörs i arbetet med personer som har dövblindhet:








Respekt
Icke-diskriminering
Trygghet - säkerhet
Tillgänglighet
Delaktighet
Integritet
Självbestämmande och oberoende
Stimulans, omväxling och utveckling
Tillgänglighet i de nationella grundkurserna
Personer med dövblindhet uppfattar ofta möten med professionella som själva har
syn- eller hörselnedsättning som en viktig framgångsfaktor för sin egen utveckling.
Det är därför av särskild vikt att grundutbildningen är tillgänglig för deltagare med
funktionsnedsättning.
Brukarinflytande
Grundutbildningen ska på alla plan främja delaktighet, aktivitet och
självbestämmande för personer med kombinerad syn- och
hörselnedsättning/dövblindhet. De olika delarna i utbildningen ska därför ta sin
utgångspunkt i verkliga behov hos personer med dövblindhet. För att detta ska kunna
ske är medverkan från såväl brukare som anhöriga en självklarhet, både i planering,
genomförande, uppföljning och utvärdering av grundkurserna.
Vetenskap och beprövad erfarenhet
Innehållet i ovan beskrivna grundkurser ska i möjligaste mån utgå från vetenskap och
beprövad erfarenhet. Detta innebär att innehållet kontinuerligt måste anpassas till
nya kunskaper och erfarenheter som berör området. (Evidensbegreppet, Oscarsson
2009 )
Helhetssyn och livsperspektiv
Grundutbildningen ska bidra till att personer med dövblindhet blir bemötta utifrån en
helhetssyn och att behovet av samverkan mellan olika aktörer i ett livsperspektiv
tydliggörs och underlättas.