J "`~ /7L-Fr

advertisement
(}4
'ft1~ "}</
t;A,-i{ ~
Till
u
da../ft . e;,,ld.,.,"4 Y
.htnc;--1f
I NBJUDAN TILL MÖTE ANG.ÅEIWE 20 DECEMBER I GÖTEBORG - FNLs ÅRSDAG
Anti-imperialister,
Vi inbjuder härmed Er organisation till ett möte den
15 november för att diskutera möjlighete~na av en
gemensam manifestation på FNLs årsdag 20 detJember i
Göteborg.
Vi tror inte att det för Er behövs särskilt utvecklas
här betydelsen av en sådan manifestation . Vi medsänder
den plattform som vi anser skall kunna ligga till
grund för ett samarbete. Vi tror att det skall vara
möjligt att uppn å en bred enighet kring den·;,
Mötet äger rum på :Marx- Engelshuset, 4 :e Långgatan 8 B,
den 15 november kl . 19e00 . Vi ber Er, ~m det skulle
vara så att Hi inte har möjlighet att infinna Er men
likafullt är intresserade av ett deltagande, att
meddela detta till KFML(r), Göteborg, tel 24 58 33 (dagtid).
Vänligen
/J"'~ /7L- Fr
\. J ~~
L
KFMl (r)
GöTEBORGSAYDELNINGEN
Denna inbjudan har s änts till:
Clar~~'
DFFG, FI D/Kulturfront, FRAP, FRELA, Ha.mnarbetarförb.
avdelning 4, Proletären FF; KU, Röd Ungdom, SKP, Kulturföreningen Spartacus, VPK .
Gbg 7 /ll 197 4
Upprop inför 20 december 1974
,
..
-'
I
'-'
Över hela världen stlr den 20 december. som en märkesdng för folkens kamp mot sina förtryckare. Den 20 december
iir FNL:s årsdag. Det är i år fjorton år $edan det sydvietnamesiska folkets motståndskamp mot USA-imperialismen
Ock en organiserad ledning genom Befriel~d"rontcn.
Sedan dess har USA tillfogats 1tllvarliga nederlag. Trots att tidvis ändtt upp till en halv miljon amerikanska
soldater har ockuperat vietn mesis.kt territorium, trots att USA har genomfort ett follc.mordskr.ig utan motstycke i
historien, trots att miljarder och åter miljarder dolllil' har pumpats in i Syd\lietnam för att vidmakthllla det
amerikanska herraväldet, tvingades USA 1973 att underteckna Parisavtalet om fred i Vietnam. USA förbltnd sig att
dra tillbaka sina trupper, att respektera det sydvietnamesiska folkets riitt att självt avgöra sin framtid och att
upphöra med sina terrorhandlingar i Indokina.
"
Detta var en 11tomordentligt stor seger för Vietnams folk, för alla förtryckta folk över hela världen.
.
Men utvecklingen sedan dess har visat att den amerikam.ka imperialismen ingalunda har givit upp sina planer ~tt
underkuva folket. Fortfarande finns över 25.000 man amerikansk militär personal i Sydvietnam, maskerade som
"civila rådgivare". Genom ett massivt militärt och ekonomiskt stöd underhåller USA en marionettregim i Saigon
under ledning av diktatorn Thieu. Därigenom har Parisavtalets bestämmelser stannat på papperet.
• istället för fred har det blivit fo1tsatt krig. Thieus armeer genomför ständigt provokationer o'ch
markerövringsoperationer mot de befriade områdena, som administreras av PR R, den Provisoriska Revolutionära
Regeringen.
IM Istället för demokrati och frihet för folket har det blivit ökat förtryck. 200.000 politiska fångar torteras och
mördas idag i Thieus fångelshålor. Befolkningen föses samman i koncentrationsläger under militär bevakning och
för;ägr:is rätten att röra sig fritt i landet. All politisk opposition slås ner med de brutalaste medel.
• Istället för lättnader i folkets levnadsvillkor har det blivit ökad fattigdo'm och nöd . Priserna rakar i höjden.
Skatterna blir allt tyngre att bära. Det råder brist på mat. Massarbetslösheten breder ut sig.
I skarp kontrasr till detta står förhållandena i de befriade områdena. Under PRR:s ledning har folket där med
~ernensamma krafter tagit itt med· åternppbyggnadcn av ·~ ndet efter krigets förödrlse. PRR respekterar och
kampar för Parisa vtalets genomförande. Samt= dihrt som befri~l~earmen slår h.irt tillbaka varje försök från Thieu att
uövra mark arbetar PRK ·oförtrutet för fred, '1 ationell försoning och för ett oberoende, på fredlig vlig återförenat
Vietnam.
USA hoppades att med Thieus h1:ilp kunna konsolidera srn ~tällning i Sydvietnam. Idag kan man konstatera att
detta har misslyckats.
Militärt är Thieus ~rmetillbal-:aslagen. Ti(;tt_.;,ent,1is sold~tcr föredrar att desertera framför att gjuta sitt blod för
en klick parasiter i utländsk sold. Politiskt ~ ',1'.<is Th1euregimen av en mäktig proteströrelse bland de mest skilda
skikt av befolkningen.
Massornas strävanden ·i Syd netoatn star ti J !red :rihu od1 nationell försoning. Idag står det klart att vägen dit,
vägen till Parisavtalets g!!nomförande, endast kan gå över Thieurcgimens störtande och tillsättandet av en
fredsregering i Saigon. Detta hav sem fo1h1 kämpar för pä gatorna i Sydvietnams städer är ett legitimt och rättvist
krav. T rots att USA f~eiiskt arbetar för att bryta udden av proteströrelsen och för att - med eller utan Thieu återvinna kontrollen över situationen, vittnar denna om att tiden definitivt runnit förbi den amerikanska
imperialismen i Vietnam. Folket går mot slutlig seger.
Mot denna bakgrund mamu. vi alla viittn~r till Vietnam att på FNL:s hsdag, den 20 december 1974, st_uta upp
l~akom följande parollet:'l<'NL SEGRAR - LEVE FNL!
USA UT UR VIETNAM!
,
- Förenta Staternas regering mAste totalt och definitiv upphöra med sitt militän enE.a2eman2 och hela sin
inblandning i Sydvietnams interna angelägenheter. USA måste fullständigt dra titl.,ak.a all sin militira personal i
civila kläder från Sydvietnam, slsom föreskrivits i Parisavtalet.
·
N.ED MED THIEU - FÖR EN FREDSREGERJNG I SAIGON!
- Thieu och hans gelikar, som utgör det omedelbara hindret för en lösning på Sydvietnams politiska problem,
måste störtas. Det miste i Saigon bildas en administration som föresprlkar fred och nationell endräkt och som
arbetar för en strikt tillämpning a~ ·Parisavtalet.
•
'·
I P~risavtalet fastslås det att det existerar tvA administrationer i Sydvietnam, PRR och Saigonjuntan. Var och en
som, klinner !'ägep Vietnarµ vet dessutom att av dessa är det bara PRR som representerar folkets sanna intress.en,
medan j untan i Saigon är en klick korrumperade parasiter. Om inte tidigare borde detta stl klart idag, mot··.
bakgrunden av deh massiva proteströrelsen i Sydvietnams städer.
·
En\i{ing rad av världens länder har också avbrutit förbindelserna med Thieu och givit PRR sitt diplomatl!'ka
erkännande. Dl!tta är ett viktigt, stöd till Vietnams fol~ -·- och till Parisavtalets genomförande, eftersom PR~,med
al kraft kärnpar för detta mål.
·
.
.
Men av räd'.>:a för att stöta sig med USA ocl-> skada de svenska kapitalisternas affårer _yäsrar c,te11_ ..
socialdemokratiska regeri ngen i Sveri~e att erkänna PRR . 'trots en brtd..opinion för detta krav låter r.egcritlgen
fortfarande mördarbandet i Saigon repres.~l)tera Sydvietnam. Upphöja.ndet av PRR:s Jnformationsko!Uor i ·
Stockholm til1 Generaldelegation är bara en n~ un ·anl1ykt för att vilkledit opinionen - det ändrar irttc i något
väsentligt avseende PRR:s diplomatiska status~i landet.
· .\.
·
I olika internationella sammanhang, tex i samband
konferensen om h~niseringen-av kriget.~ lagar tidigare i . ~.
år, h·. r också rngeringen understött USA:s försök att diskriminera folkets 'n:gering och förhindra den från att infä
sin rättmätiga plats.
"·
,.
Varje ärlig vän till Vietnams folk måste på årets 20 december kraftfullt fördöma detta bandl..,de &in den svala.
regetine:en. Vi kräver:
·~·
"
:ERKÄNN PRR - BRYT MED SAIGON!
- Regeringen Måste omedelbart bryta alla förbindelser med Tbieusju.nta och 1e PRR etifitt1$t•ndigtdiplom~t
erkännande. Regeringen måste internationellt i alla sammanhang nrka för •tt dis1crimineringin av PRR upphör,
sA att folkets regering i Sydvietnam kan inta sin rättmätiga plats bland världens regeringar. ,
,
KFML(r). S-KU(ml)
På f{n.mdval av denna platiform kommer KFM L(r) och SKV(ml)attforsökafd till stånd enhetsaktioner m.ed andra
organisationer den 20 december.
med
.
.
. .. :.
·....... ..
:.
'· " '
~·
..; '
Följande banderoller föreslås ingå i de:in6ii.stra tlonen!
,.
···,
·~
..
FNL segi-är :.;, : 'eve FNL.
j
'.
I::
. USA >g.t ur '. V±etnao:
· usA : ut -iir '. Indokina
::.usA ut :ui< Vietnam, Laos och Kambodjå ·
Bekämpa USA-imperialismen
Ned me.<;l Thieu - fö.:r::. en ,fredsregering .,i .,.Saigon
USA och . Saigon ·r ilåsta· följa farisavtalet
i'
~ Erkänn PRR - folkets regering _i Sydvietnam
· . ·Erkänn "P;RR - bry,t µe<} S.aigqtj. + .:
'
·
.
- 'r Fri~ : d.e; - po1itislht :bin'garna ·"·;
: i--,. -~ : De· indokinesiska folk~n _går ·mo·Cslutiig seger
Leve de indokinesiska :fo'lt'kens kamp
..
·- · · ·
Dåssut6h<:röies1åk {~nl:>or~~r med
i'-anor:,
en
satit
•
...
•· ·
t
:
·
" . ....
~:
~-
I
.i
•
:.
·.:.· .. :··.
:. !: '? .·-: ··
.
het. La.os'
~
. : ! -~ .... : :
·
•
.~
·~ ·
;·
·
...
fanbbr g me;d. röda ·f anor /ut a n . org. enrblein/ .
.
',
. ..
..
. .. .
' . .
. .i
Talkörer föreslås vara;
· .,, . FNL .-seg;ar ··~ . leve· FNL •·.
.
.
. ..
r
·
· · ·
·
• ·
· U~A ut ur Vi ,et11am~ Laos oqh Kambodja::<
E·rk~. PRR ...: bryt' med ·~aigon
·
~
DRVs. FNLS·; .. GRUNKs ',och_ p~
;•. • •
•
;:.
.
.
' ·
•
·'
..
•
. ·'
..
.
..
~
.
l '.
i'
~
-
'
·;:
Arbetsgruppen· föt~~i'år k6rani tt~n · fÖlJande mÖtesupplä[email protected]; :
... \ : .
.
.
.
;
;
.
...~ ~.·
.
.:.
.
:,
.
.
.
·.:
;'\
..
In t.eritå ti onilal en '· sj ~gs '
.. · i
· ·
'·.
Mötesordförande öppnat mötet.:::
.
3/ Tal av representa.illll från PRRs ~eneraldeie gation ·
4/ Tal kring parollen "Erkänn PRR"
.. -r
_ 5/ . :R_esolut~on fö!eläggf:l mijtet .. ·
.
! .. .
. , . 6/ ',' Befria. Södern ~' sj~ gs ~ ge1ru:~nsam:t .·
:1I
·2/
...
: . ·.I
. .
'"
. '
.
.
• .•
• •'
~.
.
.
. •
• .
i
..
.Mötet efter demonstationen "".' som för.e slås ~å fr~ ,Järn~~rget till .
::'cJötaplat!"eri - ska hållas .i Kon$ert1lu~et. •.•
... .
. .,., .·'.·
_i'
-·'·· .
, .· ..
. .. ··.
·... ::.:~ ·:; . '
.. ' . !
.;. ..
'
...
~·
·'
'
I
-_ ;,
·'
;
Senninginsamling görs på raötet och penc;arna sänd.s d:i,.rekt . t:Ul \-PRR . i
tockholm. Revi~orer för denna mötesins ~:mling. skå ·v ara en repr. från
vardera SKUml, öteborgs FNL-grupp och KU.
. . ·,
~.,:
..
.' • .:.!. ':' . '
.: .
-,.:
.
. .~ . ~·..
\
...,'.
. .. .
'
.
. .
:~ -·~ '.···~ ·~
..
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards