P-Lupus Antikoagulans, Malmö (NPU-kod 1679)

Gäller from
Medicinsk service
Revision
Sida
15
1(3)
2017‐06‐16
Godkänd av: Karin Strandberg 118107
Metodbeskrivning
P-Lupus Antikoagulans, Malmö
Gäller för
MA
Klinisk kemi
P-Lupus Antikoagulans, Malmö (NPU-kod 1679)
Bakgrund, indikation och tolkning
Antifosfolipid syndromet (APS) karakteriseras av närvaro av antifosfolipid antikroppar (APA)
och trombossjukdom, trombocytopeni och/eller graviditetskomplikationer (1,2). Antikropparna
är en heterogen samling immunoglobuliner som riktar sig mot fosfolipid och/eller komplex av
fosfolipid och plasmaproteiner. Vanliga proteinantigen är ß2-glykoprotein I och protrombin
men även andra koagulationsproteiner kan fungera som antigen. På laboratoriet delar man in
antikropparna i olika typer beroende på deras egenskaper i olika laboratorietester. Dessa typer innefattar lupus antikoagulans, antikardiolipin antikroppar och antikroppar riktade mot
andra negativt laddade eller neutrala fosfolipider. Man brukar skilja på primär APS och sekundär APS, där antikropparna kan ses sekundärt till olika autoimmuna sjukdomar, t.ex.
SLE. Även vanliga infektionssjukdomar samt vissa läkemedel kan ge upphov till APA. Definitionsmässigt är lupus antikoagulans antikroppar som förlänger koagulationstiden i fosfolipidberoende tester. Bestämning av lupus antikoagulans innefattar en rad olika tester men p.g.a.
antikropparnas heterogenicitet är det i princip omöjligt att påvisa alla typer av lupus antikoagulans. Enligt internationella rekommendationer bör följande tester ingå vid lupus diagnostik (3):
 Två eller flera screeningstester som bygger på olika principer (t ex APTT och dRVVT).
 Fosfolipidberoendet konfirmeras med ett test med överskott av fosfolipid.
 Antikroppsaktivitet kontrolleras ev. också genom mixning med poolad normal plasma.
Denna analys består därför av ett integrerat testsystem enligt dRVVT och innefattar ett screeningtest (LA1) och ett konfirmationstest (LA2) med överskott av fosfolipider som neutraliserar antikropparna (4).
NOAK (direktverkande antikoagulantia) interfererar mer eller mindre med de flesta analyserna och lupus diagnostik kan bli falskt positiv under pågående behandling.
Sammanställning över analyser och läkemedelsnamn
Analys
Verksam substans
Läkemedelsnamn
Ofraktionerat Heparin UF
Heparin
Heparin LEO
P-Heparin/LMH
antiXa
Lågmolekylärt Heparin LMH
Klexane®
Enoxaparin
Fragmin®
Dalteparin
Innohep®
Tinzaparin
P- Apixaban
Apixaban
Eliquis®
P-Rivaroxaban
Rivaroxaban
Xarelto®
P-Dabigatran
Dabigatran
Pradaxa®
Utarbetad av
Dokumentförvaltare
Beata Felisiak
Övrigt
Anti-Xa-aktivitet, mätning av
de läkemedel som påskyndar
antitrombins hämning av faktor Xa.
Faktor Xa-hämmande NOAK
läkemedel.
Trombin-hämmande NOAK
läkemedel.
Dokument id
C-2523
Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.
Gäller from
Medicinsk service
Revision
Sida
15
2(3)
2017‐06‐16
Godkänd av: Karin Strandberg 118107
Metodbeskrivning
P-Lupus Antikoagulans, Malmö
Gäller för
MA
Klinisk kemi
Analysprincip
Lupusantikoagulans är antikroppar som förlänger vissa fosfolipid-beroende koagulationstester in vitro. I screeningtestet LA-1 används ett reagens innehållande Russell viper venom
(ormgift från Russells orm), begränsad mängd fosfolipid och kalcium som initierar plasmakoagulationen genom att aktivera såväl faktor X som faktor V. Lupusantikoagulans i provet
förlänger koagulationstiden genom att blockera de fosfolipider som behövs för koagulationsprocessen. För prover med långa LA1-tider konfirmeras koagulationstidsförlängningen med
analysen LA2 (ormgiftreagens med överskott av fosfolipider) och i en del fall och med "mixning" med normalplasma (1 del prov + 1 del normalplasma). En kvot mellan LA1 och LA2
>1,5 klassas som lupus positiva. Se gällande schema för utredning av lupus antikoagulans
under "Analysgång" (5). Om patienten står på antikoagulerande behandling är det möjligt att
istället späda provet i normalmix-plasma och analysera LA1mix, LA2 mix och mixkvot
(LA1mix/LA2mix).
Referensintervall
P-dRVVT sållning (LA1) < 42 sek
P-dRVVTmix1:1 (LA1) < 42 sek
P-dRVVTverif (LA2) < 42 sek
P-dRVVTkvot (LA1/LA2) < 1,5
P-dRVVTmixkvot (LA1mix/LA2mix) < 1,5
Källa:
Referensvärdena för vuxna uppmätta vid sektionen för koagulationsanalyser, Klinisk kemi,
Universitetssjukhuset MAS under tiden 2000-11-02 – 2000-11-08 (n=70).
Metodkarakteristika
Interferenser och felkällor
Prov med hemolys > 0,5 g/L analyseras inte. Trombinhämmare (Hirudin) och kumarinderivat
i provet ger falskt för långa koagulationstider, liksom NOAK-läkemedel, både trombin- och
faktor Xa-hämmare.
Reagenset innehåller en heparinneutralisator vilket gör att heparin < 0,8 IE/mL inte interfererar i analysen.
Mätområde
20-150 sekunder
Mätosäkerhet
LA1 = CV är 3,8 % vid nivå 39 sekunder
LA1 = CV är 6,5 % vid nivå 75 sekunder
LA2 = CV är 1,7 % vid nivå 33 sekunder
Utarbetad av
Dokumentförvaltare
Beata Felisiak
Dokument id
C-2523
Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.
Gäller from
Medicinsk service
Revision
Sida
15
3(3)
2017‐06‐16
Godkänd av: Karin Strandberg 118107
Metodbeskrivning
P-Lupus Antikoagulans, Malmö
Gäller för
MA
Klinisk kemi
Spårbarhet
Spårbarhet saknas
Övrig information
Metoden är inte ackrediterad.
Referenser
1.
2.
3.
4.
5.
Brandt, J. T., Triplett, D.A., Alving, B. and Scharrer, I. Criteria för the diagnosis of lupus
anticoagulants: An update. 1995, Thromb. Haemost. 74, 1185-1190.
Thiagarajan, P., Pengo, V. and Shapiro, S. S. The use of the dilute Russel viper venom
time för the diagnosis of lupus anticoagulants. 1986, Blood. 68, 869-874.
Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, Bransch DW, Brey RL, Cervera R, Derksen RHWM,
De Groot PG, Koike T, Meroni PL, Reber G, Shoenfeld Y, Tincani A, Vlachoyiannopoulos PG and Krilis SA. International consensus statement on an update of the
classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4: 295-306.
Bertolaccini ML et al. 14th International Congress on Antiphospholipid Antibodies Task
Force. Report on antiphospholipid syndrome laboratory diagnostics and trends 2014;
13: 917-30.
Bipacksedel till LA1 och LA2 (Siemens Healthcare AB). Utarbetad av
Dokumentförvaltare
Beata Felisiak
Dokument id
C-2523
Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.