Mekanik - Zoomin

advertisement
PPU108
Mekanik, Statik 7,5 hp
Niklas Friedler
1
Mekanik indelning
● Statik
● Kraftgeometri
● Jämvikt
● Dynamik - rörelse förändring
● Kinematik
● Hur det rör sig, rörelsegeometri,väg, tid, hastighet och acceleration
● Kinetik
● Varför det rör sig
2
Överblick
Tillverkning
Produktionsteknik PPU104
Industriell automation PPUXYZ
KONSTRUKTIONSELEMENT
Maskinelement PPU 207
RITTEKNIK
CAD-CAM
Funktion, Tillv. Kontroll.
CAD grundkurs
Cad fördjupning
MEKANIK
Dimensionerande
Krafter, Moment
Mekanik, statik PPU108
Mekanik , Dynamik PPU 200
MATERIAL
PPU105
IDÉ
PRODUKT
HÅLLFASTHET
(Dimensioner)
Hållfasthetslära PPU203
PRODUKTUTVECKLING
(Processen)
Produktutveckling 1 PPU204
Produktutveckling 2 PPU410
Mekanik - Introduktion
● Mekanik – Område inom fysiken
● Termodynamik, elektromagnetism, och kärnfysik också
huvudområden inom fysiken
● Matematisk modell
● Approximation av verkligheten
● F=kx (fjäderkraft)
● F= kx+cx3 ( För större krafter)
4
Mekanik - Introduktion
● Idealiseringar vid problemlösning
● En kropp kan ibland sakna utsträckning och vara en
partikel som är massbelagd
● En tunn kropp är en massbelagd yta med tjockleken noll
● En smal kropp är en massbelagd kurva
● Om en kropps massa kan försummas jämfört med andra
massor i problemet kan man säga att den är lätt
● En stel kropp kan inte deformeras på något sätt
● Om friktionen kan försummas vid kontakt mellan två
kroppas sägs kontakten vara glatt
● En oelastisk tråd kan ej förlängas
● Referenssystem
● Inertialsystem
● Newtons lagar gäller
5
Newtons rörelselagar
1. Tröghetslagen
2. Accelerationslagen
3. Lagen om verkan och motverkan
1. Tröghetslagen
Ett föremål ändrar inte sitt tillstånd om det inte påverkas av någon
kraft. (Jämviktsläran i Statik)
2. Accelarationslagen
Ett föremåls acceleration är direkt proportionellt mot den
resulterande kraften. (R=m*a). Accelerationen sker i den riktning
som kraften verkar. (Samband mellan krafter och rörelse i dynamik)
3. Lagen om verkan och motverkan
Om ett föremål påverkar ett annat med en viss kraft, så påverkar det
senare det förra med en lika stor men motverkad kraft.
6
Mekanik - Introduktion
● Storhet , enhet och dimension
● En storhet är en egenskap som kan mätas eller beräknas.
Den är operationellt definerad om den kan bestämmas
med en viss mätmetod.
● Ex på mekanikens grundstorheter, massa längd och tid.
● En kraft som mäts med en dynamometer =operationellt
definerad storhet.
● F = 430 N (newton)
● Storhet = mätetal * enhet
● Skalärer har storlek
storhet
massa
längd
tid
enhet
kg
m
s
dimension
M
L
T
7
Mekanik - Vektorer
Vektorer har Storlek och Riktning.
Hastighet v (m/s)
Acceleration a (m/s2)
KRAFT F = 10 N (Newton)
MOMENT
M=50 Nm (Newtonmeter)
8
Hur hänger det ihop?
Kraftgeometri, Jämvikt
STATIK
Stela
kroppars
mekanik
Kroppar i vila
Hur?
Kinematik
Fasta kroppars mekanik
= Geomekanik
DYNAMIK
Mekanik
Rörelse utan orsak
= Rörelse geometri
Kroppar i rörelse
Flytande kroppars
mekanik=Hydromekanik
(Hydraulik)
Gasformiga kroppars
mekanik = A
Aeromekanik
(Pneumatik)
Deformerbara
kroppars
mekanik =
Hållfasthetslära
Kinetik
¨Samband mellan
kraft och rörelse
Varför
9
Download