IKT-satsning i förskola och grundskola Frågor och svar till alt 1.

advertisement
IKT-satsning i för skola och gr undskola
Frågor och svar till alt 1.
Infotext:
Dator eller platta till alla elever
Alla elever i årskurs 1-9 och pedagoger i förskola, förskoleklass och fritids i Västra
Hisingen ska få en egen dator eller platta. Det beslutade stadsdelsnämnden 25 mars. Med
denna satsning ska elevernas kunskapsresultat förbättras och den digitala ojämlikheten i
stadsdelen utjämnas. Det nya arbetssättet med digitala lärverktyg kommer att införas
successivt med start höstterminen 2014 och under två år. Stadsdelsförvaltningen har en
plan för införandet där varje skola ska ta fram planer för ergonomi, spelmissbruk och
nätkränkning. Det ingår också fortbildning för pedagoger. Idag har alla lärare och ca 30
procent av eleverna egen dator eller platta. Kostnaden för satsningen är 6,2 miljoner
kronor under 2014, 11,2 miljoner under 2015 och 10 miljoner under 2016.
Vad betyder IKT?
Informations och Kommunikations Teknik
Var för ?
Västra Hisingen ska ha moderna förskolor och skolor som rustar barnen med tillräckliga
kunskaper för att möta dagens och framtidens behov. Målen är att vi ska använda digitala
verktyg som ett medel för att nå bättre kunskapsresultat och minska den digitala
ojämlikheten i vår stadsdel.
Vilka?
Alla elever från åk 1 samt all pedagogisk personal inom förskola, fritids och förskoleklass
förses med en personlig device. Sedan tidigare har alla lärare försetts med egen dator, se
även nuläge Västra Hisingen. En förtätning av device sker även i förskoleklass.
När och hur?
Alla elever från åk 1 kommer att få tillgång till en egen device genom ett successivt
införande med start ht 2014. Utrullningen sker stadievis/skolvis i linje med Västra
Hisingens IKT-plan. I denna form innebär det att skolans ledning kan planera en
övergripande strategi för fortbildning för sina pedagoger samt i lärandesituationer med
elever skapa en jämlik och hållbar digital kompetens.
Vad betyder device?
Begreppet device inbegriper i denna satsning PC-datorer, Mac-datorer, iPads och
Windows 8 plattor.
Vad kommer detta att kosta?
I dessa kostnader ingår hårdvara, infrastruktur (stöldskåp, trådlös access mm) förstärkta
personalresurser samt kompetensutveckling.
2014
2015
2016
6,2 mnkr
11,2 mnkr
10 mnkr
Vilka försäkringar kommer finnas för PC, Win8 plattor och Mac-datorer?
PC, Win8 plattor och Mac tillhör Kommunleasing i Göteborg AB som är Göteborgs
Stads leasingbolag som samarbetar med Försäkrings AB Göta Lejon. De är försäkrade
dygnet var som helst inom EU/EES. Om devicen på grund av vårdslöshet (medvetet
risktagande) skadas eller förloras kan ersättning utgå. Ersättningsskyldighet skall alltså
inte föreligga vid rena olyckshändelser.
Vilken försäkring kommer finnas för iPad?
I dagsläget finns ingen försäkring men stadsdelen har samma förfarande som vid PC,
Win8 plattor och Mac. Dvs vid stöld och olyckshändelse finns ingen
ersättningsskyldighet. Om iPad på grund av vårdslöshet (medvetet risktagande) skadas
eller förloras kan ersättning utgå precis på samma sätt om en lärobok går sönder eller en
ruta krossas.
Får elever na ta med sig den hem?
Det är upp till varje rektor att besluta om de ska hem efter skoldagens slut. På alla skolor
ges möjlighet att lämna kvar devicen om elev/vårdnadshavare så önskar i säkerhetsskåp
eller annan säkerhetslösning enligt skyddsklassdefinition av Göta Lejon.
Hur kommer skolorna att ar beta med hälsa och er gonomi?
I strategin att införa 1-1 upprättas på varje skola planer för hälsa och ergonomi. Skolan
väljer själv om dessa planer ska ingå i redan upprättade planer eller om det finns behov
att ta fram en ny. Tangentbord för surfplattor ingår i kostnadsberäkningarna, detta för att
ge eleven möjlighet till olika arbetsställningar. Enligt Västra Hisingens IKT-plan ska
hänsyn tas vid om/nybyggnad för anpassad god ergonomisk arbetsmiljö.
Hur kommer skolorna att arbeta med kränkningar på nätet?
Samtliga skolor arbetar redan idag enligt Lgr11 med normer och värden i det dagliga
arbetet med eleverna. Alla skolor har en plan för Diskriminering och kränkande
behandling. I de fall där nätkränkningar/nätmobbning saknas i planen revideras den. All
skolpersonal kommer att utbildas i hur de aktivt kan arbeta med elever kring dessa frågor.
Hur ser kompetensutvecklingen ut?
Västra Hisingen har utarbetat ett koncept för införande av 1-1 enligt IKT-planen som
kortfattat innebär att en styrgrupp, processledare samt IKT-råd upprättas på varje skola
för att säkerställa kvalitén på 1-1-satsningen. Tillsammans med Verksamhetsutvecklare
IKT planeras och genomförs sedan en omfattande fortbildningsinsats för skolledare och
pedagoger. Saknas stöd, intresse och/eller kompetens från pedagoger räcker det inte att
tekniken finns tillgänglig för att kompensera bristerna.
Kan man tacka nej?
-skolledar e: Nej. Utrullning kommer att ske under en längre tidsperiod, vilket innebär att
fortbildning och planering av införandet på den egna enheten (tillsammans med
Verksamhetsutv IKT) inte kommer att forceras.
-pedagog i skola: Nej. Genom att utrusta alla elever i Västra Hisingen med en egen
device så försvinner ojämlikheterna mellan kön och social bakgrund i tillgången till
modern teknik och där får det inte vara skillnader mellan olika klassrum.
-pedagog i för skola: Nej. Tillgången till Internet och modern teknik är idag avgörande
för delar av förskolepersonals uppdrag, bl.a. fullgörandet av den pedagogiska
dokumentation som förskolans läroplan föreskriver.
-elev/vårdnadshavare: Nej. För att uppfylla målen i läroplanen krävs användande av
digitala verktyg. Möjlighet att förvara devicen på skolan kommer alltid att erbjudas.
Hur ser nuläget ut för tillgången på device i Västra Hisingen?
Skola
Nordlyckeskolan
Trulsegårdsskolan
Torslandaskolan 6-9
Torslandaskolan 6-9
Jättestensskolan
Svartedalsskolan
Elev i behov av särskilt stöd
(samtliga skolor)
Årskurs
7, 8, 9
7, 8, 9
6
7, 8, 9
3
6, 7
1-10
Antal elever
369
405
160
296
51
72
ca 150
Device
HyrPC
HyrPC
iPad
Mac
iPad
Mac
HyrPC/iPad
Hur ser tillgången till device ut för eleverna i Göteborg?
Stadsdel
Angered
Askim-FrölundaHögsbo
Centrum
1-1
förskoleklass- åk 9
7-9 på två skolor
En skola åk 1
En skola åk 2
Åk 7-9
Lundby
Åk 7-9
Majorna- Linne
Åk 7-9 på en skola
Åk 4-9 på en skola
Norra Hisingen
X
Västra Göteborg
Åk 6-9
Örgryte-Härlanda
Åk 7-9
Östra Göteborg
Åk 6-9
Övrig tillgång
Delade device i
varierande utsträckning
Delade device i
varierande utsträckning
Åk 3-6 1 dator/2 elever,
Fklass – åk 2 enstaka
device
Delade device i
varierande utsträckning
Delade device i
varierande utsträckning
Delade device, minst 1
device/ 4 elever
Delade device i
varierande utsträckning
Delade device i
varierande utsträckning
Device
iPad
iPad
PC
iPad och PC
Mac, iPad
PC
iPad, Mac
PC och iPad
Mac, PC
Hur många kommuner i Sverige har infört 1-1?
250 st i varierande utsträckning av totalt 290 st
Hur ser det ut i övriga världen?
Stora satsningar runt om i världen på utrullning av 1-1 och en tydlig trend just nu är att
dela ut devices till yngre elever. Bland annat har Kenya, Kalifornien, Maine, Uruguay,
Thailand, Peru, Rwanda, Turkiet, Indien, Argentina, Portugal, Australien, Georgien och
Norge genomfört stora nationella satsningar på 1-1.
Download