Bibelord om helande - Församlingen Ordet

advertisement
Jesus kan & Jesus vill - Bibelord om helande & befrielse
Församlingen Ordet
Idag lever vi en tid då det är viktigt att våra liv och vår tro är rotad och grundad i hans ord och
därmed i hans vilja för våra liv. Hur kan vi i dag veta om det är Guds vilja att hela mig eller inte?
Vad andra säger eller har för erfarenhet av det kan vi inte låta avgöra detta. Utan vad som är
avgörande för alla, i alla tider, är vad han en gång sagt i sitt ord. Kom ihåg att Gud inte har
anseende till person (Apg 10:34) och han förändras aldrig (Mal 3:6, Heb 13:8). Det betyder att det
han en gång sa, både säger han i dag och gäller i dag, som hans vilja för våra liv.
Guds ord är Gud som talar till dig. Därför kan vi med tillförsikt vända oss till hans ord för att få veta
vad hans vilja är för våra liv.
Så följ mig genom ett antal bibelord som hjälper oss att både se och identifiera hans vilja för våra
liv gällande helande och befrielse tillsammans med ett långt och friskt liv.
Gamla testamentet
1) 1 Mos 6:3 ”... De är kött och deras tid skall vara etthundratjugo år.”
2) 1 Mos 15:15 ”Men du själv skall gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder.”
3) 1 Mos 25:7-8 ”Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal, och mätt på
livet ...”
4) 2 Mos 23:25-26 ”... och ta bort sjukdom från dig. ... Dina dagars tal skall jag göra fullt.”
5) 5 Mos 11:8-9,18-21 ”... så att ni må länge leva i det land ... för att ni och era barn länge må
få leva i det land ...”
6) 5 Mos 30:19-20 ”... Ty detta betyder liv och lång levnad för dig ...”
7) 5 Mos 34:7 ”Mose var etthundratjugo år när han dog, hans ögon var inte skumma, hans
livskraft inte försvunnen.”
8) Jos 14:10-12 ”... Se, jag är nu åttiofem år. Än i dag är jag lika stark som den dag då Mose
sände i väg mig. Som min kraft var då, så är den än i dag, vare sig det gäller att strida eller
vara ledare eller anförare. Ge mig nu denna bergsbygd ...”
9) Job 5:26 ”I graven kommer du, när du nått full mognad, som när sädesskylen bärgas i rätt
tid.”
10) Job 42:17 ”Sedan dog Job, gammal och mätt på att leva.”
11) Ps 91:16 ”Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”
12) Ps 92:15 ”Ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar ...”
13) Ord 3:1-2 ”... Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig.”
14) Ord 4:10 ”Hör min son, tag emot mina ord, så skall dina levnadsår bli många.”
15) Ef 6:1-3 ”... för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden.”
16) 2 Mos 15:26 ”... ty jag är Herren, din läkare.”
17) 5 Mos 7:15 ”Herren skall låta varje sjukdom vika från dig. Ingen av Egyptens alla svåra
sjukdomar som du känner till skall han lägga på dig ...”
18) Ps 18:33 ”Gud, du utrustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig.
19) Ps 23:6 ”Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar ...” (= inte sjukdom!)
20) Ps 30:2-4 ”... Herre, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig ...”
21) Ps 41:2-4 ”... Herren skall bevara honom och hålla honom vid liv ... Herren är hans stöd
när han ligger sjuk, hela hans läger förvandlar du ...”
22) Ps 71:16 ”Jag skall komma i Herrens, HERRENS väldiga kraft ...”
23) Ps 84:8 ”De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.”
24) Ps 91:5-6 ”Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten
som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.”
25) Ps 91:10 ”Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
26) Ps 103:3-5 ”... Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar.”
27) Ps 107:19-20 ”Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång.”
28) Ps 118:17 ”Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar.”
29) Ps 147:3 ”Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han.”
30) Ord 3:5-8 ”... Det skall ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben.”
31) Ord 4:20-23 ”... Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans
kropp ...”
32) Ord 16:24 ”Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för
kroppen.”
33) Ord 17:22 (Neh 8:10) ”Glatt hjärta ger god läkedom, brutet mod suger märgen ur benen.”
34) Jes 35:5-6 ”Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall
hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla ...”
35) Jes 38:16 ”... Du gör mig frisk och låter mig leva.”
36) Jes 40:29-31 ”Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. ... Men de som
hoppas på Herren får ny kraft ...”
37) Jes 53:4-5 ”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig ... och genom
hans sår är vi helade.”
38) Jes 57:19 ”Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid både för den som är
fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom.”
39) Jes 58:8 ”Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med
hast ...”
40) Jer 30:17 ”Ty jag skall låta dig tillfriskna och läka dina sår, säger Herren ...”
41) Jer 33:6-7 ”Se, jag skall hela dess sår och skaffa läkedom och bota dem, och jag skall låta
dem se frid och trofasthet i överflöd. Jag skall göra slut på fångenskapen ...”
42) Hes 34:16 ”... de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka.”
43) Joel 3:10 ”... Låt den svage säga: 'Jag är stark'.”
44) Amos 5:4,6 ”Sök Herren och ni skall leva.”
45) Mal 4:2 ”Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom
under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.”
Nya Testamentet
46) Matt 4:23-24 ”Jesus vandrade omkring ... och botade alla slags sjukdomar och krämpor
bland folket ... och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor,
besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem.”
47) Matt 8:2-3 ”... Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: 'Jag vill. Bli ren!'
Genast blev mannen ren från sin spetälska.”
48) Matt 8:5-13 ”Jesus frågade honom: 'Skall då jag komma och bota honom' ... 'Gå, som du
tror skall det ske dig.' Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.”
49) Matt 8:14-16 ”Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne ... När det blev
kväll förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord
och botade alla sjuka.”
50) Matt 8:17 ”... Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.”
51) Matt 9:1-7 ”... Där förde de till honom en lam man ... Sedan sade han till den lame: 'Stig
upp, ta din bädd och gå hem! Då steg mannen upp och gick hem.”
52) Matt 9:12 & 2 Mos 15:26 ”Jesus hörde det och sade: 'Det är inte de friska som behöver
läkare utan den sjuka.' ”... ty jag är Herren din läkare.”
53) Matt 9:18-26 ”... Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig. Och från det
ögonblicket var kvinnan botad.”
54) Matt 9:27-30 ”... Som ni tror skall det ske med er. Och deras ögon öppnades.”
55) Matt 9:32-33 ”... Och när han hade drivit ut den onde anden, talade den stumme.”
56) Matt 9:35 ”Jesus gick omkring i alla städer och byar ... och botade alla slags sjukdomar
och krämpor.
57) Matt 10:1 ”Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena
andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.”
58) Matt 10:7-8 ”... Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar ...”
59) Matt 12:9-13 ”... Sedan sade han till mannen: 'Räck ut din hand.' Han räckte ut den, och
den var nu lika frisk som den andra.”
60) Matt 12:22 ”Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade
honom, så att den stumme talade och såg.”
61) Matt 14:14 ”När han steg ur båten, fick han se en stor folkskara, och han förbarmade sig
över dem och botade de sjuka bland dem.”
62) Matt 14:34-36 ”... och man förde till honom alla som var sjuka ... Och alla som rörde vid
den blev friska.”
63) Matt 15:28 ”Då svarade Jesus henne: 'Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill.'
Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.”
64) Matt 15:29-31 ”... och de hade med sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många
andra, som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem ....”
65) Matt 17:14-20 ”Och Jesus talade strängt till den onde anden, och den for ut ut honom.
Från det ögonblicket var pojken botad.”
66) Matt 21:14 ”På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem.”
67) Matt 21:22 ”Allt vad ni ber om (även helande) i er bön skall ni få, när ni tror.”
68) Mark 3:10 ”Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för
att få röra vid honom.”
69) Mark 7:37 ”Och folk blev utom sig av häpnad och sade: 'Allt han har gjort är gott. De
döva får han att höra och de stumma att tala.'”
70) Mark 9:23 ”Jesus sade till honom: Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.”
71) Mark 10:46-52 ”... Jesus sade: 'Gå, din tro har frälst dig.' Och genast fick han sin syn och
följde Jesus på vägen.”
72) Mark 11:22-24 ”Jesus svarade dem: 'Tro på Gud! '... Därför säger jag er: 'Allt vad ni ber
om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.'”
73) Mark 16:17-18 ”... De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”
74) Luk 4:18-19 ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predikat glädjens
budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de
blinda, för att ge de betryckta frihet ...”
75) Luk 6:18-19 ”De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar.
Också de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket ville röra vid honom,
eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.”
76) Luk 7:21-22 ”Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar, och
många blinda fick synen tillbaka.”
77) Luk 9:1-2 ”Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft
att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka.”
78) Luk 9:6 ”De gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt evangeliet och
botade sjuka.”
79) Luk 9:11 ”... Han tog då emot dem och talade till dem om Guds rike, och han botade dem
som behövde hjälp.”
80) Luk 10:9 ”Bota de sjuka i den staden och säg till folket: 'Guds rike är nu hos er.'”
81) Luk 13:10-13 ”... 'Kvinna, du är fri från din sjukdom,' och så lade han händerna på henne.
Genast rätade hon på sig och prisade Gud.”
82) Luk 13:16 ”Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år,
borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?”
83) Luk 14:1-5 ”... Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå.”
84) Luk 17:12-19 ”... Och när en av dem såg att han hade blivit botad, vände han tillbaka och
prisade Gud med hög röst ... Och han sade till honom: 'Stig upp och gå! Din tro har frälst
dig.'”
85) Luk 18:35-43 ”... Vad vill du att jag skall göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag
kan se. Jesus sade till honom: Du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han
se ...”
86) Luk 22:50-51 ”... Och han rörde vid hans öra och helade honom.”
87) Joh 4:46-53 ”... Gå. Din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom
och gick. Och medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som sade att hans
son levde.”
88) Joh 5:5-9 ”... Jesus sade till honom: Stig upp, ta din bädd och gå! Genast blev mannen frisk
och tog sin bädd och gick ...”
89) Joh 8:31-32, 36 ”... Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar och ni skall
förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria ... Om nu Sonen gör er fria, blir ni
verkligen fria.”
90) Joh 9:6-7 ”Gå och tvätta dig i dammen Siloam. ... Då gick han dit och tvättade sig, och när
han kom tillbaka kunde han se.
91) Joh 10:10 ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de
skall ha liv, ja, liv i överflöd.”
92) Joh 14:14 ”Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.”
93) Joh 15:7 ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få
det.”
94) Joh 16:23-24 ”... Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.”
95) Apg 3:2-8, 16 ”... Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man,
som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni
alla ser.”
96) Apg 4:30 ”... genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske
genom din helige tjänare Jesu namn.”
97) Apg 5:12-16 ”... och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och
alla blev botade.”
98) Apg 8:7 ”Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama
och lytta botades.”
99) Apg 9:33-35 ”... Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd! Genast
steg han upp ...”
100) Apg 10:38 ”... hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som
gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med
honom.”
101) Apg 14:3 ”Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren,
som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.”
102) Apg 14:7-10 ”I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig
hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom, och när han såg
att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sade han med hög röst: Res dig upp och stå
på benen! Då hoppande han upp ...”
103) Apg 19:11-12 ”... så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med
hans hud och lade de på sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for
ut.”
104) Rom 4:18-21 ”... Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron
och gav Gud äran. Han var övertygad att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att
hålla.”
105) 1 Kor 12:9 ”... en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande ...”
106) Gal 3:13 ”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt
ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” (Lagens
förbannelse, som du friköptes ifrån, finner du i 5 Mos 28:15-f)
107) Ef 6:10 ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.”
108) Fil 4:13 ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.”
109) Kol 1:13 ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.”
110) 2 Tim 1:7 ”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens,
kärlekens och självbehärskningens Ande.”
111) 2 Tim 4:18 ”Herren skall också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt
himmelska rike ...”
112) Heb 13:8 ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”
113) Jak 5:14-16 ”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall
be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke
och Herren skall resa upp honom ...”
114) 1 Pet 2:24 ”... Och genom hans sår har ni blivit botade.”
115) 1 Joh 5:14-15 ”Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans
vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi
redan har det som vi bett honom om.”
116) 3 Joh 2 ”Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom
det står väl till med din själ.”
Visst är det underbart, 116 orsaker till att Gud botar sjuka! Tanken med detta är att ge dig en
möjlighet att både se Guds vilja och börja plantera detta träd av hälsa och läkedom i ditt liv (Matt
13:31-32). Kom i håg att all bestående förändring börjar med det Jesus uttryckte i Mark 4:14
”Såningsmannen sår ordet.” Vid detta finner vi början till all bestående förändring. Det verktyg
Gud har gett oss för att skapa denna bestående förändring i våra liv, är genom lagen om sådd och
skörd, där hans ord är säden vi sår.
Kom ihåg att problemet inte är att det vi brottas med är för stort för Gud att lösa, utan oftast går det
tillbaka till att hans ord är för litet i våra hjärtan och i våra munnar. Kom ihåg att med rätt säd kan
du skörda ett mirakel på vilket område som helst av ditt liv. Hur gör jag detta? Genom medvetna val
sår jag och planterar jag, det innehåll jag vill skall få växa upp i mitt liv och forma min tillvaro.
Här finns två saker jag vill påminna dig om. Det första är att du måste avgöra om Guds ord har den
slutgiltiga auktoriteten i ditt liv. Det vill säga om Guds ord säger det så avgör det saken oberoende
av vad jag känner, ser, upplever eller vad andra säger. Om Guds ordet säger det, är det, vad jag
justerar mitt liv efter (Jak 1:22). Det andra som är viktigt är att ge Guds ord det utrymmet i ditt liv
där det kan, genom den helige Ande, separera dig ifrån det som är skadligt och som både fångar och
begränsar dig. Kom ihåg att Guds ord både är Ande och liv (Joh 6:63), levande och verksamt (Heb
4:12) och en oförgänglig säd (1 Petr 1:23) som alltid producerar vad det är utsänt till (Jes 55:10-11).
Amen!
Download