Föreläsning 4 Grunderna i redovisning och bokföring

advertisement
Välkomna
Föreläsning 4
Grunderna i redovisning och
bokföring
Redovisning och kalkylering ht 2014
1
Viktiga begrepp inom bokföring
• Inbetalningar och utbetalningar
• Inkomster och utgifter
• Intäkter och kostnader
• Periodisering
• Resultat
Redovisning och kalkylering ht 2014
2
Skillnad extern och intern
redovisning


Intern redovisning
 Externa och interna
 Intressenter inom





Extern redovisning
företaget
Delar av företaget
Transaktioner inom
företaget
Frivillig
Utformas med hänsyn till
interna behov
Ger underlag för
beslutsfattande, styrning,
uppföljning och planering





intressenter
Hela företaget
Transaktioner med
omvärlden
Obligatorisk
Utformas med hänsyn
till lagar och
rekommendationer
Visar resultat och
ställning
Redovisning och kalkylering ht 2014
3
Kontoplanen
4
Redovisning
och kalkylering
Kontoplanen, forts
5
Redovisning
och kalkylering
T-konton
Tillgångar
Debet Kredit
Skulder
Balansräkning
Inkomster/intäkter
Utgifter/kostnader
Resultaträkning
6
Redovisning
och kalkylering
Dubbel bokföring
Man bokför alltid med ett motkonto (summan av debet och kredit skall vara lika)
Tillgång/Kassa
1 000
Skuld/lån
1 000
Ex, vi tar 1 000 kr ur kassan och betalar en skuld på 1 000 kr
Regel;
Tillgångar, klass 1 ökar i debet och minskar i kredit
EK+skulder, klass 2 minskar i debet och ökar i kredit
Intäkter, klass 3 minskar i debet och ökar i kredit
Kostnader, klass 4-8 ökar i debet och minskar i kredit
7
Redovisning
och kalkylering
”Regler”
Klass 1 Tillgångar
Klass 2 EK+Skulder
+ -
Klass 3 Inkomster/Intäkter
- +
Klass 4-8 utgifter/Kostnader
- +
+ -
Vänster sida alltid Debet
Höger sida alltid Kredit
8
Redovisning
och kalkylering
Vad gäller för redovisningen?1
 Kronologiskt och systematiskt bokföra affärshändelser
 Spara handlingar som styrker – tidpunkt – motpart – innehåll –

belopp – för varje affärshändelse (s k verifikation)
Förse varje verifikation med löpnummer så att sambandet mellan
bokförd post och verifikation klart framgår
Tillse att alla rättelser i bokföringen är försedda med uppgift om
när de gjordes och av vem.
Bevara program och dokumentation om dator/affärssystem som
använts för redovisningen
Arkivera bokföring och verifikat i minst 10 år

1.



enligt bokföringslagen
Redovisning och kalkylering ht 2014
9
Baskontoplanen
Följs av ”alla” företag
Följer Balansräkningen och Resultaträkningen
Redovisning och kalkylering ht 2014
10
Övningar
Bokför följande affärshändelser på lämpliga konton;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vi säljer varor för 100 och lämnar kredit till kunden
Varorna som vi säljer har ett lagerfört värde på 50
Vi köper in handelsvaror för 500 på kredit
Kunden som köpte varor för 100 betalar sin skuld
Vi sätter in 200 i eget kapital
Felleverans!! Varor till ett värde av 200 skall skickas
Tillbaka till leverantören med full kompensation
Redovisning och kalkylering ht 2014
11
Varför bokslut?
• Bokföringslag 1999:1078
– 6 Kap 1 §
”Företag som tillhör någon utav följande kategorier (AB, EF,
HB) skall för varje räkneskapsår avsluta bokföringen med en
årsredovisning och offentliggöra den.
• Årsredovisningslag 1995:1554
– 2 Kap 1§
”En årsredovisnings skall bestå av;
1. En balansräkning
2. En resultaträkning
3. Noter
4. En förvaltningsberättelse”
•
Hur har det gått??????????
Redovisning och kalkylering ht 2014
12
Bokslut
• Periodiseringar
– Inkomster och utgifter
– Tillgångar
• Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter – interimsfordringar (Tillgång)
• Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter – interimsskulder (Skuld)
Redovisning och kalkylering ht 2014
13
Periodisering av inkomster och
utgifter
• God redovisningssed
– Periodiseringsprincipen (inkomster och
utgifter skall periodiseras så att endast den
del som avser den period som bokslut görs,
redovisas som intäkter och kostnader)
Redovisning och kalkylering ht 2014
14
Periodisering av tillgångar
• Immateriella
– Många av dessa avskrivs inte utan värderas
en gång per år (upp – eller nedskrivning)
• Materiella
– avskrivningar
Avskrivningar
Tid
Redovisning och kalkylering ht 2014
15
Övning
Företaget köper in en maskin för 1 000 Tkr med en
ekonomisk livslängd på 10 år. Köpeskillingen betalas
efter 30 dagar. Ställ upp konton för denna transaktion.
Hur ser det ut vid bokslutet?
Redovisning och kalkylering ht 2014
16
Arbetsgång vid bokslut
1. Upprätta saldobalans
2. Bokslutstransaktioner bokförs
3. Intäkter och kostnader till
resultaträkning
4. Periodens resultat till kapitalkontot
5. Tillgångar samt eget kapital och skulder
till balansräkningen
6. Summering av balansräkningen
Redovisning och kalkylering ht 2014
17
Övning 2.5 Övningsboken
Marknadsföringskonsulten Kenneth Burk börjar sin verksamhet i
Början av 20x1. Under detta år inträffar följande affärshändelser.
Alla belopp i tkr
1.
Företaget grundas med ett eget kapital av 25, vilket betalas in kontant
2.
Företaget erhåller ett banklån på 50
3.
65 sätts in på ett nyöppnat checkkonto
4.
Hyra för dator betalas med check, 18
5.
Lokalhyra, 24, betalas med check
6.
8 tas från kassan och sätts in på ett nyöppnat plusgirokonto
7.
Klientarvoden, 225, erhålls via plusgirogirering
8.
Diverse kontorsmaterial, porto och telefon, sammanlagt 40, betalasgenom
plusgirering
9.
185 gireras (flyttas) från plusgiro till checkkontot.
10.
På banklånet betalas ränta, 7 och amortering, 10. betalning sker med check
11.
Burke tar ut 150 från checkkontot för privat bruk
12.
Banken meddelar att man gorrskrivit checkkontot med ränt för 20x1 med 3.
a) Bokför affärshändelserna på konton
b) Gör bokslut på kontona.
Redovisning och kalkylering ht 2014
18
Budgetuppföljning
Resultaträkning, tkr
Utfall
2013
Budget
2013
Index Utfall
2012
Index
Nettoomsättning
215 500
211 265 98
212 300 99
Kostnad sålda varor
158 700
152 300 96
148 778 102
Bruttoresultat
56 800
58 965 104
63 522 93
Försäljningskostnader
15 000
14 350 96
14 462 99
Marknadskostnader
10 000
4 025 40
8 034 50
Personalkostnader, prod
14 990
17 870 119
16 922 106
Personalkostnader, adm
4 500
4 560 101
4 234 108
Avskrivningar
8 000
8 320 104
8 320 100
Övr rörelsekostnader
1 000
1 025 102
1 512 68
Rörelseresultat
3 310
8 815 266
10 038 88
Redovisning och kalkylering ht 2014
19
Repetition av samband RR, BR och KF
Redovisning och kalkylering ht 2014
20
Sambanden
Redovisning och kalkylering ht 2014
21
Övning
Följande gäller under en period för ett
företag;
• Företaget startas. Ägarna satsar 500 Tkr
• Företaget lånar 300 Tkr
• Företaget köper en byggnad för 600 Tkr. Ekonomisk
livslängd är 20 år
• Byggnaden hyrs ut. 50 Tkr erhålls kontant i hyra
• Lönen för perioden betalas ut med 20 Tkr
• Företaget betalar ränta på lån med 10 Tkr
• Företaget amorterar 5 Tkr
1.
2.
3.
4.
5.
Till hur mycket uppgick periodens resultat
Hur stora är företagets tillgångar vid periodens början och slut
Hur stora är företagets skulder vid periodens början och slut
Hur stor är ägarnas förmögenhet vid periodens början och slut
Hur har de likvida medlen förändrats under perioden
Redovisning och kalkylering ht 2014
22
Övning
beräkna de utelämnade beloppen
Resultaträkning
2009
2010
2011
2012
Intäkter
+5 000
+5 500
+4 500
+4 800
Kostnader
-4 600
-4 900
-4 600
+400
+600
-100
Resultat
Balansräkning
∑ Tillgångar
4 000
Eget kapital
1 800
Skulder
2 200
2 500
Utdelning
0
0
150
150
Nyemission
0
0
0
400
4 700
5 600
3 000
∑ EK+skulder
Övriga uppgifter
Redovisning och kalkylering ht 2014
23
Övning
Artgaal är ett nystartat företag som köper och säljer konst och affischer. Företaget hyr sina lokaler och
försäljningen i galleriet sker mot kontant betalning, men myndigheter och företag erbjuds att köpa konst
mot faktura med 30 dagars kredittid. Vid företagets start satsar ägarna 500 tkr av privata pengar.
När det första året är slut gör ägarna ett ”bokslut” (i privatekonomisk termer) genom följande lista på
:
Gör en Resultaträkning och en Balansräkning!
inbetalningar och utbetalningar
Händelse
Tkr
Insats från ägarna vid starten
+ 500
Inköp av datorer och övrig utrustning, som beräknas hålla i 3 år
Inköp av konstverk och affischer(vid årets slut finns det för 200 tkr kvar)
Försäljning till kunder i galleriet
-300
-1 000
+ 800
Betalning från företagskunder
+ 1 200
Under året har företaget skickat fakturor på sammanlagt 1 450 tkr
Hyror, telefon, el försäkringar o dyl
-450
Annonser och annan marknadsföring
-300
Löner med sociala avgifter
-400
Kassa vid årets slut
Redovisning och kalkylering ht 2014
2450
Tack för oss!
Redovisning och kalkylering ht 2014
25
Övning
Använd följande data för att upprätta en kassaflödesanalys;
Resultaträkning 1/1-31/12
Balansräkning
31/12 (UB)
1/1 (IB)
Försäljningsintäkter
8 100
Maskiner och
inventarier
4 200
2 000
Kostnad såld vara
-3 050
Varulager
600
550
Övriga rörelsekostn
-3 900
Kundfordringar
800
700
Avskrivningar
-800
Kassa bank
150
400
Rörelseresultat
350
Summa tillgångar
5 750
3 650
Räntekostnader
-150
Resultat före skatt
200
Eget kapital
2 100
2 050
Skatt
-50
Skulder till bank
2 950
1 000
Årets resultat
150
Leverantörsskulder
700
600
Summa EK+skulder
5 750
3 650
Redovisning och kalkylering ht 2014
26
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards