2013-09-24
Svar på remiss ang betänkandet SOU 2012:92 – Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för
arbete på lika villkor
SKOOPI är intresseorganisationen för de arbetsintegrerande sociala företagen i Sverige. Idén
att skapa arbete genom företagande, ett arbete som får göras efter 100 procent av sin
förmåga, har fångats upp av över 300 företag med över 9000 medarbetare som därmed får
anställning och meningsfull sysselsättning.
Merparten av de arbetsintegrerande sociala företagen har personer inne i verksamheterna
med någon form av arbetshinder. Det kan vara fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,
likaväl som sociala eller andra problem.
Enligt direktivet ska utredningen
- analysera och föreslå hur regelverket för försäkringsskydd och andra
anställningsförmåner bör utformas för personer i anställning med lönestöd.
- bedöma lämpligheten av en samordning av Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans regelverk om stöd till arbetshjälpmedel och ta ställning till om en
myndighet bör ha ett samlat ansvar.
- undersöka hur arbetsgivare och organisationer kan främja utvecklingen av
arbetsplatser med goda och stödjande arbetsmiljöfaktorer
- ge strategisk spridning åt goda exempel.
SKOOPI svarar därför på var och en av dessa frågeställningar:
Regelverk för försäkringsskydd och andra anställningsförmåner för personer med lönestöd
En viktig grund för att regelverk, lagar och avtal ska vara kända och användas, är att
företaget är medlem hos en arbetsgivarorganisation. Så fort det finns möjlighet att anställa,
ska arbetsplatsen visa på god kunskap och vilja att följa kollektivavtal och andra avtal för en
så god personalpolitik som möjligt.
I SKOOPIs medlemsföretag, går ofta medarbetarna in i verksamheten med ett offentligt stöd
som lön – det kan vara försörjningsstöd, sjukersättning, arbetslöshetsersättning med mera.
Men det finns även de som antingen är anställda direkt som handledare i företaget, eller de
som avancerar till handledare efter någon tid. Oavsett vilken anställningsform eller typ av
ersättning och lön som betalas, är det viktigt med en helhetsbild på arbetsplatsen av vilka
sorters skydd genom försäkringar det finns, eller andra förmåner.
1
Därför poängterar SKOOPI att det är viktigt att tillhöra en arbetsgivarorganisation så
kollektivavtalens lönenivåer upprätthålls och därtill hörande försäkringar. Som betänkandet
anger, är det svårare för arbetsgivare utan kollektivavtal att fixa de försäkringspaket som
krävs innan ett lönebidrag till exempel, betalas ut.
En av SKOOPIs medlemsförmåner är därför en mycket förmånlig avgift till en
arbetsgivarorganisation, så det arbetsintegrerande sociala företaget får den kunskap och
information det behöver för att bedriva en hållbar och trygg verksamhet för de personer
som är anställda.
Samordning av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regelverk om stöd till
arbetshjälpmedel
SKOOPI delar uppfattningen om att det kan vara bra om AF har ansvar för hela kedjan med
bedömning, rekommendationer, utprovning och uppföljning av arbetshjälpmedel. Såvida det
handlar om permanenta funktionsnedsättningar. Tillfällig nedsättning av arbetsförmågan
som kan ge behov av hjälpmedel i arbetet kanske kan vara bättre om FK har hand om, som
en del i rehabiliteringsarbetet?
Hur arbetsgivare och organisationer kan främja utvecklingen av arbetsplatser med goda och
stödjande arbetsmiljöfaktorer.
Kontinuerlig information om arbetsmiljö – både fysisk och psykisk – är viktig för alla på en
arbetsplats. Förmånerna med att tillhöra en arbetsgivarorganisation som arbetsgivare (även
om man också är delägare i företaget, som många är i till exempel sociala arbetskooperativ),
och att vara facklig medlem kan behöva tas upp på möten internt. Därifrån kommer ofta
erbjudanden om fortbildning i Samordnat ArbetsMiljöarbete – SAM, eller andra utbildningar
i hur att ta hand om sin arbetsmiljö.
Att uppmuntra till lokala avtal med företagshälsovård, kan också bidra till ökad medvetenhet
och trygghet i arbetsmiljön.
Ett förslag som kommit till oss i SKOOPI, är att de stöd/kontaktpersoner som många med
psykiska funktionsnedsättningar har genom kommunen eller landstinget, ska få vara med vid
introduktionen på en arbetsplats om så önskas. Många har kanske aldrig tidigare haft ett
arbete eller praktik, och då kan stödet behövas än mer runt omkring personen ifråga. Tanken
är att kunna ge samma ersättning som till en arbetsgivare som är handledare.
Ge strategisk spridning åt goda exempel
Betänkandet anger handikappförbunden som referens för vissa ståndpunkter, så självklart
ska dessa förbund vara delaktiga i information kring arbetshjälpmedel och hur man kan få
del av dem. Men SKOOPI vill också framhäva företagarorganisationerna som viktiga
samtalspartners för att öka kunskapen kring möjligheter för dem som arbetsgivare att ta del
av stöd för personer med arbetshinder, om de anställer dem.
2
SKOOPI är en viktig organisation för att nå målgrupperna, liksom flera av de organisationer
som jobbar med företagsrådgivning och utveckling.
I övrigt delar SKOOPI betänkandets förslag och emotser genomförande av hela
FunkAutredningens goda tankar.
För SKOOPIs styrelse
Penilla Gunther
Ordförande
Sissella Helgesson
Verksamhetschef
SKOOPI
Box 16355
103 26 Stockholm
Tel.08-32 72 30
E-mail [email protected]
3