Läkemedelsplan inom dagvården - Social

advertisement
Läkemedelsplan inom dagvården
18.11.2014
07.10.2014
Social- och hälsovårdsnämnden
Överskötare Marjo Orava och kvalitetsgruppen för
barnrådgivning
2 (8)
Innehållsförteckning
sid
1.
Läkemedelsbehandlingens innehåll och praxis .................................................. 3
1.1 Verksamhet ......................................................................................................... 3
1.2. Personalens färdigheter att delta i genomförandet av läkemedelsbehandlingen utgående från grundutbildningen (källa SHM 2007:15) .............. 4
1.3 Riskfaktorer och problemområden ..................................................................... 4
2.
2.1
2.2
Kontroll av kunnande i läkemedelsbehandling .................................................. 4
Tillståndsförfarande ............................................................................................ 4
Plan för introduktion och utbildning .................................................................. 5
3.
Ansvar, skyldigheter, ansvarsfördelning och uppföljning .................................. 5
4.
4.1
4.2
Läkemedelsförsörjningen ................................................................................... 6
Förvaring ............................................................................................................ 6
Mediciner för första hjälp ................................................................................... 6
5.
Fördelning och administrering av läkemedel ..................................................... 6
6.
Bedömning av läkemedelsbehandlingens verkningar, dokumentation
och information................................................................................................... 7
7.
Individuell plan för barnets läkemedelsbehandling ............................................ 7
8.
Uppföljning och responssystem.......................................................................... 8
3 (8)
Läkemedelsplan inom dagvården
Läkemedelsplanen baseras på social- och hälsovårdsministeriets publikation Säker
läkemedelsbehandling (SHM 2007:15). Planen har utarbetats i samarbete med dagvården, hälsovården
och rådgivningen. Läkemedelsplanen är en del av patientsäkerhetsplanen inom social- och
hälsovårdsverket i samarbetsområdet.
Planen tillämpas inom den kommunala dagvården och förskoleverksamheten. Med planen som grund
utarbetar varje dagvårdsenhet en egen läkemedelsplan som är anpassad till verksamheten. För varje
barn som behöver läkemedelsbehandling utarbetas en individuell plan.
På några ställen i planen används begreppet "dagvårdens ledning" och ”dagvårdsenhetens
föreståndare”. Social-och hälsovårdsverket rekommenderar att dagvårdscheferna förtydligar texten till
den delen, så att ansvarsfördelningen mellan dagvårdsenhetens föreståndare/förman, dagvårdschefen
och det beslutande organet är klar och tydlig.
1. Läkemedelsbehandlingens innehåll och praxis
1.1 Verksamhet
Inom dagvården förverkligas av läkare ordinerad läkemedelsbehandling för tillfälliga, akuta
eller kroniska sjukdomar. Läkemedelsbehandlingen förverkligas i enlighet med barnets
individuella läkemedelsplan och alltid i samarbete med vårdnadshavarna. Vårdnadshavaren
ansvarar för att dagvården har de mediciner som behövs.
Tillfällig läkemedelsbehandling används för att lindra symtom såsom
- symtomatisk behandling av astma
- vård vid sjukdomsrelaterad värk eller feber
Akut läkemedelsbehandling kan t.ex. vara vård vid
- anafylaxi (akut allergisk chockreaktion)
- insulinchock (lågt blodsocker)
- kramper (feberkramp, epilepsi).
Läkemedelsbehandling i samband med kroniska sjukdomar är t.ex.
- insulinbehandling vid diabetes
- övrig regelbunden medicinering som inte kan genomföras under den tid barnet är hemma.
En verksamhetsmiljö där läkemedelsbehandlingen ofta genomförs av personer som saknar
utbildning inom hälso- och sjukvård, t.ex. daghemmen, kallas för en atypisk sektor som
genomför läkemedelsbehandling. Personal som saknar grundutbildning i läkemedelshantering
kan ändå delta i barnets läkemedelsbehandling efter nödvändig tilläggsutbildning.
4 (8)
1.2. Personalens färdigheter att delta i genomförandet av läkemedelsbehandlingen utgående från
grundutbildningen (källa SHM 2007:15/lähde STM 2005:32)
Personal inom hälsovården med skyddad yrkesbeteckning och utbildning i
läkemedelsbehandling, t.ex. en närvårdare eller motsvarande, kan efter slutförda grundstudier
genomföra läkemedelsbehandling på naturlig väg (mun, näsa, öron, ändtarm, hud). Efter
tilläggsutbildning, kontroll av kunnande och utfärdat tillstånd, har personalen rätt att injicera
läkemedel under huden eller i muskeln.
Yrkesutbildad person inom socialvården som fått utbildning inom läkemedelsbehandling,
t.ex. en socionom, kan administrera färdigt fördelade läkemedel på naturlig väg. Efter
tilläggsutbildning och utfärdat tillstånd kan personen injicera färdigt fördelade läkemedel under
huden.
Person som inte fått utbildning inom läkemedelsbehandling, t.ex. barnträdgårdslärare,
dagvårdare. Grundutbildningen ger inte färdigheter för läkemedelsbehandling. Efter kontroll av
kunnande, tilläggsutbildning och utfärdat tillstånd, kan personen enligt överenskommelse
administrera färdigt fördelade läkemedel på naturlig väg eller injicera läkemedel under huden.
1.3 Riskfaktorer och problemområden
Faktorer som påverkar läkemedelshanteringen är
- rätt läkemedel, till rätt barn, i rätt tid och rätt dosering
- att trygga kunnandet under personalens ledigheter
- säker hantering av läkemedel som förvaras oåtkomligt för små barn
- rätt förvaring av läkemedel
- ansvarsfördelningen.
2. Kontroll av kunnande i läkemedelsbehandling
Genom introduktion, tilläggsutbildning och till vissa delar yrkesprov säkrar dagvården att
personalen har tillräckliga kunskaper i läkemedelsbehandling. Skriftligt intyg ges över
tilläggsutbildning. Man måste försäkra sig om att det finns kunnig personal tillgänglig under
hela den tid som det på dagvårdsenheten finns ett barn som behöver läkemedelsbehandling.
2.1 Tillståndsförfarande
Tilläggsutbildning ges för följande mediciner och nödvändiga tillstånd ges enligt social- och
hälsovårdsverkets anvisningar:
- astmamedicin
- läkemedel vid epilepsi
- adrenalininjektioner
- insulin
- matning med slang och medicinering via slang.
5 (8)
För tilläggsutbildning, yrkesprov och beviljande av tillstånd ansvarar, beroende på barnets
sjukdom,
- sjukskötare på barn- och ungdomspolikliniken
- diabetesskötare
- hälsovårdare.
För genomförande av läkemedelsbehandling behövs vårdnadshavarnas tillstånd.
Tillståndsblanketter bifogas barnets personliga läkemedelsplan.
Social- och hälsovårdsverkets enskilda direktiv
- medicinering i dagvården/skolan (rutinbeskrivning)
- utfärdat tillstånd att ge läkemedel
- vårdnadshavarnas tillstånd att ge läkemedel i dagvården
- insulininjicering i dagvård/skola
- tillstånd att injicera insulin
- vårdnadshavarnas tillstånd att injicera insulin.
2.2 Plan för introduktion och utbildning
-
på enheten finns alltid två inom personalen med kunnande inom respektive delområde
innan ett barn som behöver regelbunden läkemedelsbehandling börjar i dagvården, ska
dagvårdsenhetens föreståndare försäkra sig om att personalen har fått nödvändig
introduktion och tilläggsutbildning för att genomföra läkemedelsbehandlingen
på enheten utses en ansvarsperson för introduktion i läkemedelsbehandling och uppdatering
av planen, t.ex. en av närvårdarna
ansvarig vårdenhet ordnar tilläggsutbildning för i frågavarande läkemedel
dagvårdsenhetens föreståndare försäkrar sig om att alla som tillhör personalen kan ge
barnet akutvård vid behov.
3. Ansvar, skyldigheter, ansvarsfördelning och uppföljning
Vårdnadshavarna har ansvar för att barnets behov av läkemedelsbehandling och ändringar i
läkemedelsbehandlingen kommer till dagvårdens kännedom.
Vårdande läkare ansvarar för läkemedelsbehandlingen.
Vårdande enhet inom hälso- och sjukvården har ansvar att för behovet att uppgöra en
läkemedelsplan för ett enskilt barn kommer för dagvårdens kännedom.
Dagvårdsenhetens föreståndare ansvarar för att det i samarbete med vårdnadshavarna samt
sjuk- och hälsovården uppgörs en individuell läkemedelsplan för barnet. Föreståndaren
ansvarar också för att säkerställa kunnandet på den egna enheten. Personalen på
dagvårdsenheten och den som administrerar läkemedlet ansvarar för att läkemedelsbehandlingen genomförs enligt läkemedelsplanen.
6 (8)
Dagvårdens ledning ansvarar för att det på respektive enhet inom dagvården finns uppgjorda
läkemedelsplaner.
Överläkaren och överskötaren inom primärhälsovården ansvarar för att dagvårdens
läkemedelsplan förverkligas och följs upp. Planen uppdateras vid behov eller minst vartannat
år.
4. Läkemedelsförsörjningen
Varje dagvårdsenhet utser en ansvarsperson för medicinförsörjningen.
4.1 Förvaring
Läkemedlen förvaras enligt föreskrifterna för läkemedel, i rätt temperatur och i ett låsbart skåp.
Barnets namn ska stå på varje läkemedelsförpackning. Barnens läkemedel förvaras åtskilda
från läkemedel för personalens bruk.
Läkemedel som förvaras i kylskåp ska förvaras åtskilt från livsmedel, t.ex. i slutna askar.
Gamla eller oanvända mediciner förstörs enligt föreskrifterna.
4.2 Mediciner för första hjälp
Läkemedel för akuta behov ska vara lätt tillgängliga för personalen. Personalen ska veta var
läkemedlen finns och känna till deras användningsändamål. Det ska finnas en förteckning över
mediciner för första hjälp.
Läkemedel förvaras oåtkomligt för barn.
5. Fördelning och administrering av läkemedel
Läkemedlen levereras till dagvårdsenheten i originalförpackningar med doseringsföreskrifter.
Hjälpmedel som behövs vid läkemedelsbehandlingen är personliga.
Enhetens personal ska vara medveten om vem som genomför läkemedelsbehandlingen vid
varje arbetsskift.
Personalen som ger ett läkemedel ska identifiera barnet, ge rätt dos, i rätt tid och följa med
läkemedlets verkningar. Den som ger barnet medicin ska vara medveten om vilka effekter
läkemedlet kan ge och följa upp hur barnet mår efter att medicinen getts.
Läkemedlets administreringssätt ska framgå tydligt av barnets individuella läkemedelsplan.
7 (8)
6. Bedömning av läkemedelsbehandlingens verkningar, dokumentation och information
På enheten ska man komma överens om hur man dokumenterar läkemedelsbehandlingen, så att
följande fakta framgår
- läkemedlets namn och dos
- till vem läkemedlet gavs
- vem som gav läkemedlet
- när läkemedlet gavs
- läkemedlets effekt.
Informationsgången mellan hemmet och dagvården säkerställs med överenskomna rutiner.
Vårdnadshavarna informeras om vilken medicin som getts och dess effekt. Informationsgången
och kunnandet ska tryggas också då barnet byter dagvårdsenhet, likaså under semesterperioder.
7. Individuell plan för barnets läkemedelsbehandling
Den individuella planen för barnets läkemedelsbehandling uppgörs i samarbete med
vårdnadshavarna, dagvårdsenhetens föreståndare, den representant för hälso- och sjukvården
som ansvarar för barnets vård, samt dagvårdspersonal som genomför läkemedelsbehandlingen.
Barnets individuella läkemedelsplan infogas som en del i planen för småbarnsfostran och
uppdateras vid behov.
En läkemedelsplan utarbetas för barn som har en kronisk sjukdom och är i behov av
regelbunden eller tillfällig läkemedelsbehandling under dagvårdsdagen eller då
läkemedelsbehandlingens verkningar ska följas upp under dagen. En läkemedelsplan ska
uppgöras om barnet i vissa situationer kan vara i behov av omedelbar vård (t.ex. kramper).
Läkemedelsplanen ska innehålla följande
-
vilken sjukdom eller vilket symtom det är frågan om
vilken läkemedelsbehandling som behövs och när
vem som behöver känna till läkemedelsplanen
var läkemedlet förvaras
hur läkemedlet administreras
vem som ger läkemedlet och eventuella ersättare för dem
när och hur vårdnadshavarna informeras att ett läkemedel har getts och dess effekter
hur samarbetet med hälso- och sjukvården ska organiseras och vem som är kontaktperson
vilket kunnande som behövs och hur ett tillräckligt kunnande säkerställs
tillståndsrutiner och blanketter bifogas
hur läkemedlet eller det använda hjälpmedlet ska förstöras
övriga åtgärder som hänför sig till läkemedelsbehandling, t.ex.
→ när ambulans tillkallas
→ vem som informerar vårdnadshavarna
→ vilka symtom som ska följas upp
→ andra åtgärder som hänför sig till läkemedelsbehandling, t.ex. mätning av blodsocker,
mätning av matportioner och dylikt.
8 (8)
8. Uppföljning och responssystem
På dagvårdsenheten bör man komma överens om rutiner vid avvikelser i
läkemedelsbehandlingen. I rutinbeskrivningen ska det framkomma hur avvikelserna
dokumenteras, hur vårdnadshavarna informeras och i vilka situationer hälso- och sjukvården
informeras.
Avvikelser i läkemedelsbehandlingen följs upp systematiskt. På varje dagvårdsenhet ska det
finnas en plan för hur man följer upp, utvärderar och utvecklar läkemedelsbehandlingen.
Primärhälsovården ansvarar för uppdateringen av denna gemensamma läkemedelsplan.
Dagvårdens ledning ansvarar för uppdateringen av de enhetsvisa läkemedelsplanerna och
barnens individuella planer.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards