Istället för läkemedel

advertisement
Istället för läkemedel
Konferens onsdag 6 febr 2013
Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg
FoU i Väst/GR hälsar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal,
­omvårdnadspersonal, äldreomsorgschefer, vårdcentralschefer, ­MASar,
utvecklingsledare, förtroendevalda med flera välkommen till en
­konferens kring äldres läkemedelsbehandling.
I överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting och S­ ocialdepartementet
om En ­sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre betonas att äldres
läkemedels­behandling behöver förbättras:
”
Den omfattande läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar
och läkemedelsinteraktioner. Vissa tillstånd hos äldre kan med framgång behandlas
icke-farmakologiskt, dvs. med andra behandlingsformer än läkemedel. Ibland kan
första behandlingen exempelvis vara ändrad livsföring vid sömnbesvär eller kostförändringar eller ökad motion vid förstoppning. I andra fall, t.ex. beteendesymptom hos en
patient med demens, bör behovet av god omvårdnad och boendemiljö tillgodoses först
innan läkemedelsbehandling övervägs. Teamarbetet, där olika personalkategoriers professionella kunskap bidrar, kan komplettera läkarens bedömning och behandlingsförslag.”
Genom föreläsningar, seminarier och utställningar presenteras under dagen goda
­exempel på hur man genom omvårdnadsinsatser, samverkan och icke-farma­kologisk
behandling kan minska och optimera läkemedelsanvändningen hos äldre.
Program på nästa uppslag
Istället för läkemedel
Preliminärt program
Moderator: Leena Odebo, FoU i Väst/GR
Reflektör: Sten Landahl, professor
08.15 Kaffe och macka, registrering och utställning
09.00 Inledning och välkommen
09.15 Måste äldre alltid behandlas med läkemedel?
Äldres läkemedelsbehandling är hög och inte alltid fullt ut motiverad. Både som komplement till
läkemedelsbehandling och ibland som ersättning finns alternativ som är både förebyggande och
symtomlindrande. Sten Landahl, professor. Konsult i äldrevård och läkemedel
10.00 LÄR UT – bättre läkemedelshantering för äldre
LÄR UT – bättre läkemedelshantering för äldre, ger ökad kunskap om äldres läkemedel. Kunskapen
används av drygt 90 procent av hemsjukvårdens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i vardagen.
Marie Elm, distriktssköterska Borås stad. Projektledare LÄR UT
10.30 Bensträckare med vatten, frukt och utställning
11.00 Socialstyrelsens vägledning för läkemedelsgenomgångar ­
Den 1 september 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelsgenomgångar för äldre i kraft.
Parallellt med föreskriftsarbetet har en vägledning tagits fram för att stödja vården i detta arbete. Johan Fastbom berättar om innehållet i vägledningen och visar med exempel från vården hur den kan
användas. Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi vid Aging Research Center, Karolinska
Institutet, utredare Socialstyrelsen
11.30 Är läkemedel till äldre ett experiment?
Terapigruppen Äldre och läkemedel arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens Läkemedels
kommitté med bland annat läkemedelsrekommendationer, riktlinjer och terapiråd för äldres läkemedelsbehandling. Christina Eskilsson berättar om terapigruppens arbete och aktuella riktlinjer/råd.
FoU i Väst/GR har i samarbete med Terapigruppen tagit fram ett studiematerial för sjuksköterskor
om äldres läkemedelsbehandling. Theresa Larsen berättar om hur materialet tillsammans med andra
aktiviteter från FoU i Väst/GR kan främja en god läkemedelsbehandling för äldre.
Christina Eskilsson, Terapigruppen Äldre och läkemedel, överläkare Geriatriska sektionen SU/Sahlgrenska; Theresa Larsen, projektledare inom äldreområdet, FoU i Väst/GR
12.10 Lunch
13.10 Fyra parallella seminarier – se nästa sida
14.00 Tre parallella seminarier – se nästa sida
14.40 Kaffe, kaka och utställning
15.10 Malmgården demensboende
Under cirka tio år har Malmgårdens demensboende arbetat med att göra vården så fri från kemiska
och fysiska lås som möjligt. Sedan 1994 är omsorgsboendet utan kodlås och sedan 2006 har de boende inga sömntabletter och lite lugnande behovsmediciner. Kristina Nilsson Lindström, enhetschef;
Margareta Hellström, demenssjuksköterska; Åsa Holmberg, sjuksköterska och Dirk Vleugels, läkare
15.40 Förbättra äldres läkemedelsanvändning
Äldre utsätts för onödigt många läkemedel, olämpliga läkemedel och läkemedel som inte är dokumenterade för äldre. De behandlas dessutom av flera olika läkare där ingen tar ett helhetsansvar för
behandlingen. Uppföljningen av insatt behandling är ofta bristfällig. I projektet Koll på läkemedel,
där PRO, SPF och Apoteket AB samarbetar, är syftet att tydliggöra bristerna i de äldres läkemedelsbehandling och få till förbättringar.
Lars Nilsson, professor emeritus, sakkunnig vid Sveriges Pensionärsförbund
16.10–16.15 Avslutning
Fyra parallella seminarier 13.10–13.50
Vårdhund och taktil
­stimulering som
HSL- och SOL-insats
Relationsinriktat
arbetssätt i vård
och omsorg
Anpassad läkemedelsbehandling för äldre på
Norra Hisingen
Stenungsunds kommun
arbetar med vårdhund
och taktil stimulering på
­remiss från legitimerad
personal, t.ex. sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut
eller sjukgymnast, eller
efter beslut från biståndshandläggare. Detta för
att hitta vad som får varje
enskild person att må bra
och höja o
­ xytocinhalten
som är ett må-bra-­
hormon.
En arbetsmetod utifrån
ett salutogent synsätt som
innebär att tid frigörs
för omsorgspersonal och
legitimerad personal att
umgås och koncentrera sig
på kontaktmannaskapet,
omvårdnadsansvaret och
relationen till personen.
Där arbetssättet påbörjats
har det visat sig att det
blivit färre fall, färre läkemedelsavvikelser och färre
korttidssjukskrivningar.
Nadja Stahlin,
undersköt­erska,
taktil massage
Yvonne Thor,
undersköterska,
­vårdhundsförare
Katarina Lenander,
­enhetschef
Doris Söderman,
MAS i Angered
Monica ­Söderman,
distriktssköterska och
universitetsadjunkt
Inom ramen för när­
områdessamverkan har
kommunen och primärvården gemensamt arbetat för att säkerställa
läke­medelsprocessen för
­personer boende på
­särskilt boende.
Fokus i detta arbete är att
de äldre får rätt läkemedel,
att biverkningar minimeras och att uppföljning
av ordinerade läkemedel
fungerar. Även andra
behandlingsformer än
läkemedel inkluderas.
Elisabeth Axelsson,
MAS /MAR
Kristina Söderlund,
t.f. områdeschef
Icke farmakologiska
metoder (IFM) inom
vård och omsorg för
äldre i Blekinge
Den länsövergripande
satsningens främsta syfte
är att öka kunskapen och
användandet av olika IFM
i verksamheten och därmed minska och optimera
läkemedelsanvändningen
bland äldre. Seminariet ger
en bild av användandet
av IFM i Blekinges kommuner och hemsjukvård.
Vi ger också goda exempel
från det lokala arbetet i en
av länets kommuner.
Mats Wennstig,
FoU-­strateg inom äldre­
området, Blekinge
­kompetenscentrum
Carina Ström,
projekt­ledare för
­Äldres hälsa, Blekinge
kompetens­centrum
Tre parallella seminarier 14.00–14.40
När personalen är m
­ edicinen
Med hjälp av BPSD-registret arbetar
vi mer strukturerat. Ju mindre tid vi
har, ju mer behöver vi strukturera
vårt arbete. Vi talar samma språk, vi
arbetar mer lika och vi tar alltid reda
på varför en vårdtagare beter sig på
ett visst sätt. Genom registret får
vi svart på vitt att vi lyckats, detta
stärker oss i vårt fortsatta omvårdnadsarbete.
Kristina Edvardsson,
­demenssjuksköterska ­
Trelleborg
Gunilla Anselmsson,
enhetschef ­Silverängen
Karin Sjölin, ­hemvårdare
Silverängen.
Nutritionsomhänder­tagande
av sjuka sköra äldre
TryggVE – Trygghet
­Vårdsamverkan Effektivitet
Föreläsningen kommer att belysa
bakomliggande orsaker till sjukdomsrelaterad undernäring, som är
ett mycket vanligt hälso­problem i
höga åldrar, samt hur man utreder
och behandlar problemet.
Ett arbete i samverkan mellan
­sjukhus, primärvård och kommuner
i Södra Älvsborg. Målet är att skapa
trygghet och förbättrad hälsa för
äldre med skör livssituation.
Vi identifierar multisjuka och
­multisviktande patienter oavsett
var de befinner sig i vårdkedjan och
de får ett erbjudande om att bli en
TryggVE-patient.
Elisabet Rothenberg,
leg dietist, docent, adjungerad
lektor, utvecklingsledare nutrition,
Sahlgrenska Akademin
Ingela Thorell,
äldre­sjuk­sköterska/delprojektledare,
­Primärvården Borås/Bollebygd
Praktisk information på nästa sida
Istället för läkemedel
Praktisk information
UTSTÄLLNINGAR
TryggVE, Terapigruppen, Äldre och läkemedel, Lär Ut,
Relationsinriktat a­ rbetssätt i vård och omsorg, Vårdhund och taktil stimulering
i Stenungsunds kommun, Koll på läkemedel m.fl.
TID OCH PLATS
Onsdag 6 februari 2013, kl. 09.00–16.15.
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg.
Registrering, kaffe och smörgås från 08.15.
avgift
Avgiften är 750 kr exkl. moms för anställda inom kommunerna
i Västra G
­ ötaland och Västra Götalandsregionen.
För övriga 1 500 kronor exkl. moms.
Det ingår förtäring (kaffe-lunch-kaffe) under dagen.
ANMÄLAN
Anmälan görs direkt på: www.grkom.se/kurser
Bekräftelse och vägbeskrivning kommer med e-post efter anmälningstidens utgång.
Vid frågor kring anmälan kontakta Susanne Ericsson, 031–335 51 31.
Sista anmälningsdag är 18 januari.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full ­avgift.
Anmäld plats kan överlåtas till annan person på arbetsplatsen/förvaltningen eller i
­kommunen/primärvården/sjukvården
upplysningar
Innehåll:
Praktiskt:
Telefon:
Sara Nordenhielm, [email protected]
Theresa Larsen, [email protected]
Karin Westberg, [email protected]
031–335 50 00
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards