Brödtext xxxxxxxxxx

advertisement
Inlämningsuppgift litteraturuppsats VT 2017 D-OP6
Uppsatsskrivning litteratur: D-kurserna i språk och Orientalistikprogrammet termin 6
Institutionen för lingvistik och filologi
Inlämningsuppgift till metodföreläsningen Från strukturalism till poststrukturalism.
Seminarieledare: Gail Ramsay.
Litteratur
1. Bergsten, Staffan (red.). Litteraturvetenskap. En inledning (Lund: Studentlitteratur) 2002 (2
uppl. el. sen.).
2. Tenngart. Paul. Litteraturteori (Malmö: Gleerups) 2008 el. 2010 (2a uppl. el. sen.).
Referensverk
3. Barry, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory 2. ed.
(Manchester: Manchester University Press) 2002.
4. Bergsten, Staffan och Elleström, Lars, Litteraturhistoriens grundbegrepp (Lund:
Studentlitteratur) 1990, 2004.
5. Lodge, David. The Art of Fiction (London: Penguin Books) 1992.
6. Waugh, Patricia (red.). Literary Theory (Oxford: Oxford University Press) 2006.
samt självständigt litteraturval.
Uppgift
Välj ett modernt skönlitterärt verk (en roman, kortroman eller novell) från det språkområde som
du studerar. Det går bra att välja en översättning. Ställ en fråga som du tycker vore intressant att
utforska i samband med verket. Föreslå en teoretisk utgångspunkt som passar för frågan och
beskriv sedan hur du metodiskt skulle kunna gå till väga för att finna svar på din fråga. Vänd dig
till läraren i språket om du vill ha hjälp med förslag.
Förslag på teoretiska utgångspunkter
Narratologi – Att undersöka berättandets principer i Verkets titel av Författarens namn
Intertextualitet – Reflektion av annat/andra verk i Verkets titel av Författarens namn
Biografisk litteraturforskning – Kunskaper om författaren berikar läsupplevelsen: Exemplet
Verkets titel av Författarens namn
Ekokritik (Ecocriticism) – Naturen/Miljön/Djuren i Verkets titel av Författarens namn
Inlämningsuppgift litteraturuppsats VT 2017 D-OP6
Sätt dig med hjälp av kurslitteraturen in i teorin som passar den fråga som intresserar dig och
applicera den metodiskt på det verk du valt. Beskriv hur du metodiskt skulle kunna iscensätta
teorin (operationaliseringen) för att få svar på din fråga på ungefär 3-4 sidor, 1,5 radavstånd.
Några råd
Narratologi: Om du väljer att undersöka narratologin, berättarteknik och tematik, se exempel i
The Art of Fiction av David Lodge, kapitel 48, ”Narrative Structure”, sid. 215-218. För en
närmare utredning av narratologi, se Lars-Åke Skalins avsnitt om ämnet i Staffan Bergsten (red.).
Litteraturvetenskap. En inledning (Lund: Studentlitteratur) 2002 el. sen. sid. 173-188.
Intertextualitet: Om du väljer att undersöka intertextualiteten, reflektionen av andra texter och
samspelet texter emellan, se exempel i The Art of Fiction av David Lodge, kapitel 21,
”Intertextuality”, sid. 98-103.
Biografi: Om du väljer att göra en biografisk undersökning kan du förslagsvis sätta dig in i
författarens bakgrund och miljö och förklara hur du gör för att ta fram biografiskt
bakgrundsmaterial. Se Carina Burmans avsnitt om ämnet i Staffan Bergsten (red.).
Litteraturvetenskap. En inledning (Lund: Studentlitteratur) 2002 el. sen. sid. 71-80.
Ekokritik: Om du väljer ekokritik så välj litterärt verk med utgångspunkt i den fråga du vill ställa.
Berätta hur du tänker gå till väga för att få svar på din fråga. Ta hjälp av ett avsnitt i Cheryll
Glotfeltys och Harold Fromms The Ecocriticism Reader eller Peter Barrys Beginning Theory: An
Introduction to Literary and Cultural Theory 2002, 2 ed. el. sen samt kapitlet om detta ämne i
Paul Tenngarts Litteraturteori 2008 el. 2010 (sid. 153 ff).
Jag ser fram emot intressanta frågor och förslag till hur ni tänker komma fram till svar! Lycka till
och kontakta mig gärna om det finns frågor.
Gail
Download