Lean som verksamhetsstrategi i Region Östergötland

advertisement
Lean som verksamhetsstrategi i Region Östergötland
Region Östergötlands Målbild har utformats av landstingsdirektören med utgångspunkt i de
övergripande politiska verksamhetsplanerna, med inriktning på områdena tillgänglighet, kvalitet och
delaktighet. Syftet med målbilden är att fokusera verksamhetsplanen på det som är direkt
värdeskapande för patienten.
Målbilden har formen av ett leanhus vilket illustrerar att Lean, som är en filosofi som går ut
på strävan efter ständiga förbättringar, ska hjälpa oss att nå fortsatta goda resultat.
Lean är uttalat att vara Region Östergötlands verksamhetsstrategi för att styra våra
verksamheter mot målbilden.
Lean som strategi och filosofi ser vi som tankesätt, principer, metoder som hänger samman
för vägledning och stöd, i syfte att styra och utveckla verksamheten.
Leanhuset, se nedan, är en visuell beskrivning av de beståndsdelar som vi i Region
Östergötland anser att Lean står för;
Patient-/kundfokus:
Kundfokus innebär att skapa värde för patienten/kunden genom att vi som profession får en
gemensam förståelse för patientens/kundens perspektiv. Det handlar bland annat om att se
patienten som individ och se till patientens hela behov, att göra patienten delaktig i sin egen
vård och att involvera denne i utvecklingsarbete.
Patientsäkerhet: Grunden i vår verksamhet är säker vård. Region Östergötland arbetar
systematiskt för öka patientsäkerheten genom att analysera, fastställa och undanröja orsaker
till risker, tillbud och negativa händelser för patienten.
Skapa flöde: Systematiskt etablera flöde i processerna, genom att samordna aktiviteter i
processerna, undvika att gasa och bromsa och eftersträva att det blir så få ansvarsbyten som
möjligt. Att samordna aktiviteterna i processerna kräver sidledsansvar.
Rätt från mig: Se till att fel förebyggs, identifieras och elimineras för att skapa kvalitet på
alla nivåer. Syftet är att skapa en miljö där avvikelser åtgärdas så att de inte uppträder igen.
Jämna ut arbetsbelastningen: Förstå inflöde och variationen samt bemanna med rätt
resurser, planera och följa upp produktionen. Med planering av produktionen kan man aktivt
påverka och till stora delar jämna ut arbetsbelastningen.
Eliminera slöserier: Ta bort exempelvis dubbelarbete, väntetid och stopp i processen.
Lita på standarder: Fastställa väl fungerande rutiner och riktlinjer som definierar hur
uppgifter löses på rätt sätt och vilken kvalitet som skall utmärka en viss åtgärd. Avvikelser
från standarder ska ses som en drivkraft till förbättring.
Synliggöra: Få en tydlig överblick över enhetens arbetsprocesser och resultat. Bryta ner
övergripande mål till mål för daglig styrning. Regelbundet följa upp mål och agera på
avvikelser. Lean-/målstyrningstavla är ett av redskapen för att visualisera mål, resultat och
pågående förbättringsarbete.
Coachande ledarskap och aktivt medarbetarskap:
Tillsammans skapa delaktighet och engagemang för uppdrag, mål, utveckling och resultat. Ha
ett förhållningssätt som präglas av helhetsyn på verksamheten, med sidledsansvar och att
kunna se patientens/kundens perspektiv. Respektera enskilda individer och varandras
verksamheter. Få allas engagemang i förbättringsarbete samt att skapa klimat för
förbättringsarbete.
Ständiga förbättringar: Skapa en kultur och struktur där alla delar ansvaret för att driva
förbättringar. Det handlar såväl om mindre förändringar i det dagliga arbetet som större
projekt. Prioritering av förbättringsförslag baseras på fakta och sker i linje med mål för
verksamheten.
Download