Lean kan leda till effektivare mjölkproduktion

advertisement
Lean kan leda till klimateffektivare mjölkproduktion
Genom att tillämpa leanprinciperna på gårdsnivå i svensk mjölkproduktion kan man utveckla
verksamhetens arbetssätt och arbetsorganisation samtidigt som klimatet mår bättre. Lean är en
strategi som fokuserar på att eliminera slöserier, och en studie genomförd på tre halländska gårdar
visar tydliga kopplingar mellan verksamhetens strävan att kapa slöserier och minskade utsläpp av
klimatgaser.
Studien genomfördes i ett sammarbete mellan Hushållningssällskapet Halland, SIK – Institutet för
Livsmedel och bioteknik och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. På tre gårdar med
mjölkproduktion genomfördes en värdeflödesanalys på gårdsnivå samt beräkningar av
mjölkproduktionens klimatavtryck. Studien visar att det finns en tydlig koppling mellan de slöserier
som kan identifieras i en värdeflödesanalys och utsläpp av växthusgaser.
Genom att arbeta systematiskt med förbättringar skapas större möjligheter att jobba med specifika
frågor på gården, t.ex. minskad klimatpåverkan. Exempelvis går ett effektivt utnyttjande av resurser
som foder, diesel och el hand i hand med en minskad klimatpåverkan. Att inte utnyttja djurens fulla
potential i form av mjölkproduktion eller tillväxt kan betraktas som ett slöseri. En stabil produktion
med hög tillväxt eller hög mjölkavkastning innebär att mindre mängd växthusgaser genereras per kilo
producerad produkt. Genom att arbeta utifrån det grundläggande synsättet att alla former av slöseri
elimineras kan man både åstadkomma lönsamma produktivitetsförbättringar samtidigt som
utsläppen av växthusgaser minskar.
Lean är resurseffektivitet
Lean är kraftfullt med vägledande principer för
att effektivisera ett produktionssystem och har
därför en stor potential när det gäller att
genomföra bestående förändringar i arbetet
med att utveckla en verksamhet. Detta
resurseffektiva synsätt (Lean Production) på
gårdsnivå kan ses som ett första steg som ökar
lönsamheten hos mjölkproducenten samtidigt
som ett viktigt steg i processen är att
effektivisera hela mjölkkedjan. Med ett
miljöperspektiv inkluderas även hållbarheten
Leanprinciper ursprungligen utvecklade för industriell
i det direkta arbetet.
verksamhet går med att tillämpa inom
Studien ”En modell för att implementera
mjölkproduktion, både med fördel för en bättre
Lean i svensk mjölkproduktion ”
fungerande arbetsorganisation men också för att nå en
finansierades av Stiftelsen
mer klimateffektiv produktion.
lantbruksforskning.
Text: Martin Melin, Hushållningssällskapet Halland
Download