Strategisk plan för införande av Lean i lantbruket LEAN LANTBRUK

advertisement
Strategisk plan för införande av Lean i lantbruket
LEAN LANTBRUK
Beskrivning av verksamheter i Fas II (mobilisering/nationell samling) och Fas III (Genomförande Lean
Lantbruk på Lantbruksföretag)
Övergripande mål
Vad ska vi göra?
Varför?
Införa Lean i Lantbruket
 Införa Lean i lantbruket i större skala
 Implementera dess filosofi och arbetssätt.
 Utveckla ett effektiva arbetssätt i lantbruksföretagen.
 Utveckla arbetsorganisation och ledarskap
Allt i syfte att vända den negativa trenden i lantbruket och öka svenska lantbruks
marknadsandelar hos kunderna (konsumenterna).
Syftet med införande av Lean är att göra lantbruket:
 Mer konkurrenskraftigt
 Resurseffektivt
 I ständig förbättring/utveckling
Med konkurrenskraftig menar vi:
 Lönsamt
 Uthålligt, långsiktigt
 Klimateffektivt
 Miljöeffektivt
 Hålla hög djurvälfärd
 Utveckla ledare och medarbetare
 Ta till sig snabbare ny kunskap och teknik och bättre metoder
Hur?








Strategiskt utvecklingsarbete (anpassa metoderna)
Kraftsamla resurser för information, utbildning och genomförande
Synka intresse och aktiviterer,
Skapa samsyn och delaktighet
Skapa förutsättningar för effektivt lärande
Synliggöra ansvarsfördelning, sätta standard,
Kvalitetssäkra
Använda samma implementeringsmodell som i Produktionslyftet för
genomförandet i lantbruksföretagen
Framgångsfaktorer:
Lean










Filosofin- mindset – ett sätt att tänka
Hålla fast vid Leanorginalet
Kvalitetssäkra lean coacher
Standardiserade arbetsmetoder
Nationell samling
Effektiv operativ organisation
Regional förankring
Långsiktig satsning
Delaktighet
Ta vara på suget efter Lean
Framgångsfaktorer:
Projektet Lean
Lantbruk
(fas I, II o III)
Vem?
Fas II: projekt, LRF projektägare)
Fas III: Öppet, kan bero på finansiär
Download