Fiskekort Käringberget

advertisement
i samarbete med
Vindskydd
Rastplats
Naturreservat
Fiskekort för
put & take
Gångbro
Vindskydd
Vandringsled
Naturreservat
Rastplats
0
0
Skoterled
Utsikt
Raststuga
0
Vandringsled
6
9
9
3
6
6
Skoterled
Utsikt
Raststuga
12 km
12 km
12 km
Utsikt
12 km
Större allmän väg
9
Parkering
Riksväg
© Lantmäteriet MS2014/05081
3
3
Vandringsled
6
9
12 km
Soptunna
Enskild
sämre väg
Toalett
Allmän
väg
Större allmän väg
Riksväg
Storslagen natur där höga berg möter älv och myrvidder. Här finns strömmande vatten och sjöar, varav några
för mer information.
Gångbro
3
9
öring och inplanterad öring.
Fiskekort för
naturvatten
Vindskydd
Fiskekort för
put & take
0
6
ligger inom Ekopark Käringberget. Här fiskar du efter abborre, sik och gädda men även harr, naturligt lekande
Sveaskogs kundcenter 0771-787 100
Besök sveaskog.se eller ring
Gångbro
3
vattnen, naturvatten eller put & take. Här hittar du också de fiskeregler som gäller.
Fiskekort för
naturvatten
0
Fiskekort för
put & take
Fiskekort för
naturvatten
Soptunn
Toalett
Fiskekort Käringberget
Kartans blå och röda markeringar visar var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs för de olika
Fiskeregler
2014-04-01
Innan du ger dig ut på fisketuren ska du uppmärksamma följande villkor och regler:
Allmänna villkor
Regelverk för Lax- och havsöringvattendragen
n Fiskekortet är personligt och ska vara försett med ditt namn
För vattendrag som har bestånd av lax och havsöring, har
och angivet giltighetsdatum. På begäran ska du kunna uppvisa
Fiskeriverket utfärdat särskilda föreskrifter för sträckan från
fiskekortet och dessutom kunna legitimera dig. Fiskekortet ska
mynningsområdet upp till första vandringshindret (FIFS 2004:37).
alltid medföras vid fiske.
Dessa regler sammanfattas nedan.
n Vi ersätter inte borttappat kort.
n Vid fiske i naturvatten och med familjekort på put & take-vatten
fiskar varje familjemedlem med var sitt handredskap, annars
gäller ett fiskekort = ett spö.
n Med handredskap menas ett spö utrustat med lina och högst tre
krokar.
n I naturvatten får du använda tio angeldon per fiskekort (gäddsax
är inte tillåtet).
n Du får ta upp högst tre laxartade fiskar, per dygn och fiskekort.
Med laxartad fisk avses: lax, öring, röding, regnbåge, sik och harr.
n Med familjekort på put & take-vatten gäller högst sex laxartade
fiskar per dygn och fiskekort.
n Kräftor får inte fångas.
n Om du bryter mot reglerna upphör fiskerätten direkt.
Övriga regler för fiske i naturvatten som
inte omfattas av regelverket för lax- och
havsöringvattendragen
n Ryckfiske är förbjudet, men det är tillåtet att använda huggkrok
för att bärga fångad fisk.
n Fiske med utter eller nät är förbjudet.
n Du får använda flytring när du spöfiskar i naturvatten om inte
annat angetts. Flytring är även tillåtet i följande put & take vatten:
– Arvidsjaur-Älvsbyn: Snödbergstjärn.
– Käringberget: Börtingtjärnen och Mossavattnet
n Mellantjärn, Gäddtjärn, Hedströmmen och Spannån inom
fiskekort Malingsbo-Kloten är endast flugfiske tillåtet.
n Långträsket, Aborr-, Lill-, Grund-, Mitti- och Svarttjärn,
Lillbergsträsket samt Älvsträckan mellan Storforsen och
Benbrytebron i Piteälven vid Vidsel förvaltas i samarbete med
Storforsens sportfiskeklubb inom fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn.
Här gäller Storforsens sportfiskeklubbs fiskeregler. Se även
storforsenssportfiskeklubb.nu.
n Minimimått i naturvatten som inte omfattas av regelverket för laxoch havsöringsvattendragen: lax 50 cm, öring 35 cm, harr 35 cm
och gös 40 cm.
n Båt är tillåtet i följande vatten:
– Malingsbo-Kloten: Långvattnet och Malingsbosjön. I Lilla
Djurlången får endast Sveaskogs uthyrningsbåtar användas.
– För fiskekort Käringberget och Arvidsjaur-Älvsbyn gäller att
båt är tillåtet i samtliga vatten med undantag av de vatten
där utsättning av fisk sker.
n Observera att ingen uppläggning av båt får ske vid vattnet.
Minimimått i Lax- och havsöringsvattendragen
För några fiskarter gäller minimimått (från nosspetsen till stjärtfenans
yttersta spets):
n Lax 50 cm
n Öring 50 cm (undantaget Vindelälven där minimimått är 35 cm)
n Harr 35 cm
n Ål 55 cm
n Gös 40 cm
n I vattendrag som mynnar i Bottenviken i Norrbottens län, med
de begränsningar i vissa vattendrag som framgår av 11 §, får
inte öring behållas vars längd understiger 30 cm eller överstiger
45 cm. (HVMFS 2013:8)
Endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåten.
Begränsningen gäller ej odlad (fettfeneskuren) lax och öring.
Fredningstider
1. I vattendrag som mynnar i Östersjön norr om latitud 63 30 N
är fiske efter öring förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den
14 oktober.
2. Fiske efter öring är förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den
14 oktober.
3. Fiske efter lax är förbjudet i Öre älv, Ume älv, Vindelälven, Sävarån,
Rickleån, Kåge älv, Pite älv och Råne älv fr.o.m. den 1 maj t.o.m.
den 18 juni och fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.
4. Fiske efter lax är förbjudet i Lögde älv, Hörnån, Bure älv, Byske
älv, Åby älv, Kalix älv och Torne älv fr.o.m. den 1 september t.o.m.
den 31 december.
5. Fiske efter harr är förbjudet fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 31 maj.
(HVMFS 2013:8)
n Fisk som inte håller minimått eller fångas under förbudstiden
måste omedelbart återutsättas.
n Laxfiske är helt förbjudet i vissa älvar i norra Sverige.
Att tänka på
Du är själv skyldig att kontrollera vad som gäller innan du börjar
fiska. Länsstyrelsen kan ge besked (www.lst.se).
n Ändringar eller tillägg i regler och anvisningar kan göras under
pågående säsong.
n Övrig fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.
n Vid misstänkt tjuvfiske ber vid dig kontakta Sveaskogs
kundcenter på tfn 0771-787 100.
Till sist – trevlig fisketur!
• De blå och röda markeringarna på kartan visar var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs för de olika vattnen, naturvatten eller put & take.
• Naturvatten är fiskevatten med naturligt reproducerande fiskbestånd.
• Put & take är fiskevatten där kontinuerlig utsättning av fisk sker under isfri säsong.
• Under vissa tidsperioder kan det vara begränsad framkomlighet på våra vägar.
Download