minerva medix-priset 2015

advertisement
PRESSMEDDELANDE
MINERVA MEDIX-PRISET 2015
Helsingfors universitet överräcker den 21.9.2015 Minerva Medix-priset, en summa på 20.000 € till
forskningsgruppen som leds av docent Gonghong Wei. Priset är en belöning för den bästa år 2014
publicerade finländska artikeln inom områdena biomedicin eller klinisk forskning. Arbetet har
publicerats i den högt ansedda journalen Nature Genetics.
Det är den 28. gången som Medix-priset överräcks.
Prostatacancer är den vanligast förekommande formen av cancer hos män och kräver näst flest liv av alla
cancertyper. I Finland diagnosticeras 4000 nya fall varje år.
Människans genetiska kod är i stora drag identiskt mellan olika populationer. Dock så existerar små
variationer, så kallade polymorfier i DNA-sekvensen. Dessa utgörs ofta av förändringar av enstaka baser,
mer kända som enbaspolymorfier. Genom att kartlägga och jämföra enbaspolymorfier i DNA från
tiotusentals prostatacancerpatienter och friska kontroller har cirka hundra enbaspolymorfier funnits vara
associerade med risken att få prostatacancer. Hur enbaspolymorfierna leder till ökad prostatacancerrisk
har dock inte varit känt.
Gonghong Weis forskargrupp designade en studie för att undersöka hur en enbaspolymorfi (rs339331),
på kromosom 6, interagerar med ett DNA-bindande protein (HOXB13) och påverkar risken för
prostatacancer. De experimentella resultaten visade att den risk-associerade enbaspolymorfin (DNA-bas
T istället för C) ökade bindningen av HOXB13 till DNA, vilket i sin tur resulterade i ett ökat genuttryck
av genen RFX6. Ökat uttryck av RFX6 leder till ökad celldelning samt ger tumörceller invasiva
egenskaper. Bärare av enbaspolymorfin rs339331 har högre uttryck av RFX6, vilket också är korrelerat
med hög tumörgrad.
Sammanfattningsvis är detta den första studien som förklarar, mekanistiskt, hur en enbaspolymorfi
påverkar risken för att utveckla prostatacancer. Dessa fynd har potentialen att förbättra diagnostiska test
samt terapeutiska metoder mot prostatacancer. Studiens upplägg tillhandahåller ett tillvägagångssätt för
andra forskare att försöka förstå hur DNA-polymorfier är associerade med sjukdom samt andra
egenskaper hos människan, vilket är en förutsättning för att öka förståelsen för vår arvsmassa.
Priset har donerats av Oy Medix Ab, som ägs av Minervastiftelsen, Folkhälsans Forskningsstiftelse och Medicinska
Understödsföreningen Liv och Hälsa rf. Medixbolagen omfattar Finlands ledande privata kliniska
centrallaboratorium Förenade Medix Laboratorier Ab, läkarstationen Oy Femeda Ab samt Oy Medix Biochemica
Ab som exporterar monoklonala antikroppar och diagnostiska snabbtester globalt. Medix-priset för biomedicinsk
forskning har beviljats sedan år 1988.
Sakkunnigkommittén som utsett pristagaren har bestått av akademiprof. Olli Raitakari (Åbo universitet), prof. Teuvo
Tammela (Tammerfors universitet), prof. Juha Hartikainen (Östra-Finlands universitet), prof. Sirpa Leppä (Helsingfors
universitet), prof. Petri Lehenkari (Uleåborgs universitet).
För ytterligare information vänligen kontakta:
Uleåborgs universitet
Biocenter Uleåborg
Fakulteten för biokemi och molekylär medicin
Docent Gonghong Wei
[email protected]
Oy Medix Ab
Verkställande direktör Pauliina Posti
tel. 040 519 0416
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards