Barnsexturism - Brottsoffermyndigheten

advertisement
Barnsexturism
- om svenskars sexuella exploatering
av barn i andra länder
Helena Karlén, Generalsekreterare, ECPAT Sverige
22 februari 2011
”It’s
wrong in our culture, but not for Africans.
African girls are all married by the time
they’re 14. Girls grow up very young, they’re
often having sex when they’re 12. So can you
say that’s wrong when it’s their tradition?”
Business traveller, South Africa.
Världskongresser mot Kommersiell
Sexuell Exploatering av Barn
Första Världskongressen,
Stockholm 27 - 30 augusti, 1996
122 regeringar deltog
• Deklaration, Aktionsplan, Aktiv uppföljning
Andra Världskongressen
Yokohama, 17- 20 december, 2001
136 regeringar deltog
Tredje Världskongressen,
Rio de Janeiro, 25-28 november, 2008
137 regeringar deltog
Kommersiell sexuell
exploatering av barn
Barnpornografi
Barnsexturister
dokumenterar ofta sina
övergrepp. Barn skickas
också från ett land till ett
annat för produktion av
barnpornografi.
Barnsexturism
I takt med hårdare
lagstiftning och ökade
insatser från myndigheter
tenderar köparna att resa
till andra länder för att begå
sexuella övergrepp på
barn.
Trafficking
Efterfrågan från exempelvis
barnsexturister leder till att barn
förs från en plats till annan.
Kommersiell sexuell
exploatering av barn
•
Global handel – människohandel uppskattas som den tredje mest
lönsamma kriminella verksamheten i världen (FN)
•
Den organiserade brottsligheten tjänar miljarder på att barns kroppar
exploateras sexuellt antingen genom att offren förs till köparna,
(trafficking), offren levereras på utländsk ort dit köparna reser,
(barnsexturism) eller genom övergreppsbilder som tillhandahålls på
Internet (barnpornografi)
•
Efterfrågan är motorn i handeln
•
Låg prioritet, brist på kunskap, låga straff, luckor i lagstiftningen i
kombination med andra externa som interna faktorer som gynnar
företeelsen
Artikel 34
FN:s Konvention om barnets rättigheter
Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av
sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall
konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och
multilaterala åtgärder för att förhindra
(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling;
(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell
verksamhet;
(c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt
material.
Regeringens mål och
handlingsplanens syfte
”Inga barn i andra länder ska utsättas för
sexuell exploatering av personer från
Sverige”
Källa: Nationell handlingsplan mot sexuell exploatering
av barn, 2007, sid 4
Studie om svenskars sexuella
exploatering av barn utomlands
Concluding Observations
68. The Committee is concerned at the lack of data on
the number of Swedish citizens involved in sexual
exploitation of children abroad as well as the types
of offences. The Committee is also concerned at the
limited information provided on investigations,
prosecutions and punishments of the perpetrators. The
Committee further notes with concern that no measures
have reportedly been taken to prohibit there issuing of
passports to persons freed after posting bail.
Concluding Observations 12 juni 2009
Concluding Observations
69. The Committee recommends that the State party increase its efforts to
prevent and combat the worrying phenomenon of child sex tourism, including
by:
(a) Consistently prosecuting offenders for the crimes committed abroad when they
return to Sweden;
(b) Setting up a mechanism for collecting data and information reating to sex
tourism, including investigations, prosecutions and punishments, in a systematic
manner;
(c) Raising awareness to tackle attitudes, such as the idea that it is acceptable to
abuse and exploit children living in poverty in foreign countries;
(d) Strengthening cooperation with non-governmental organizations and the tourist
industry in order to better meet the guidelines set up by the World Tourist
Organization on the protection of children from sexual exploitation in tourism; and
(e) Considering reviewing and amending its legislation in order to abolish all
outstanding requirements of double criminality for prosecution in Sweden of sex
offences against children and associated crimes committed abroad.
Concluding Observations 12 juni 2009
Samverkan med resebranschen
Uppförandekod mot barnsexturism:

Utarbeta en policy mot barnsex handel

Utbilda all personal i hemlandet

Lägga till en klausul om gemensamt avståndstagande i
samtliga leverantörskontrakt

Informera sina resenärer

Informera lokala samarbetspartners på resmålet, t ex polis,
restaurang- och barägare

Årlig redovisning/rapportering
www.ecpathotline.se
Tack för att ni lyssnade!
att ni
www.ecpat.se
Download