Ansökan om skolskjuts

advertisement
ESBO STAD
Bildningssektorn
Svenska bildningstjänster
ANSÖKAN OM ABONNERAD SKOLSKJUTS
Sekretessbelagd (OffL 24 §)
Ansökan och bifogade utlåtanden skickas till adressen: Esbo logistik/Skolskjutsar, PB 620, ESBO STAD.
1
Elevens namn (efternamn, förnamn)
Födelsedatum och personbeteckning
Näradress (i befolkningsregistret)
Postnummer och -anstalt
Vårdnadshavarens namn (efternamn, förnamn)
Telefon (dagtid)
Vårdnadshavarens namn (efternamn, förnamn)
Telefon (dagtid)
ELEVENS
BASUPPGIFTER
2
UPPGIFTER OM
VÅRDNADSHAVARE
E-postadresser
3
Skola
Klass (åk som ansökan gäller)
UPPGIFTER OM
ANSÖKAN
Skolskjutsförmån som man ansöker om
1)
Abonnerad skolskjuts
Behov av abonnerad skolskjuts
1)
På morgonen hemifrån till skolan
2)
2.1.
2.2.
3)
Efter skoldagen
hem från skolan
från skolan till eftermiddagsverksamhet som staden beviljat.
Hem från eftermiddagsverksamheten
3.1.
kl. 15.00
3.2.
kl. 16.45
Namn och adress på verksamhetsstället för eftermiddagsverksamhet som Esbo stad beviljat (fyll i endast om du har angett punkt 2.2. eller 3 som
transportbehov).
Tidsperiod för skolskjutsar
–
1)
Läsåret
2)
Årskurserna
resor).
.
–
. Elevens hälsotillstånd (allvarlig skada eller sjukdom som utgör hinder för självständiga
Grunden för abonnerad skolskjuts (se de allmänna principerna för beviljande av skolskjuts på sidan 2)
1)
Skolresans längd (elever i åk 1–2 längre än 3 km/elever i åk 3–10 längre än 5 km)
2)
Skolresan är, med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter, alltför svår, ansträngande eller farlig.
2.1.
Elevens hälsotillstånd (allvarlig skada eller sjukdom som utgör hinder för självständiga resor).
Expertutlåtande (läkare) finns bifogat.
2.2.
Skolväg som fastställts vara otrygg
Bifogat finns ett annat intyg som påvisar ett tungt vägande skäl (Esbo logistik ber om utlåtande från stadsteknika centralen)
2.3.
Annan orsak med nära anknytning till eleven
Bifogat finns ett expertutlåtande (psykolog, läkare) eller ett annat intyg som påvisar ett tungt vägande skäl (utlåtande från
skolansgrupp för inlärningsstöd, kopia av en pedagogisk utredning).
4
Jag ger mitt samtycke till att mitt barns näradress och mina kontaktuppgifter lämnas ut till transportföretaget.
VÅRDNADSHAVARNAS
NAMNTECKNIN
GAR OCH
NAMNFÖRTYDLI
GANDEN
Vårdnadshavarens namnteckning och namnförtydligande
5
Skolresans längd, mätt på den kortaste rutten längs vägar som är framkomliga till fots året runt (Esbo logistik fyller i)
SKOLRESANS
LÄNGD
Enkel väg
Datum
Vårdnadshavarens namnteckning och namnförtydligande
km
.
.
.
.
Datum
m
Uppgifterna på blanketten sparas i skoladministrationssystemet Primus. En registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen och information om
behandling av uppgifter enligt 24 § i samma lag finns till påseende på adressen esbo.fi > E-tjänster > Skolor och utbildning > Wilma
Esbo Logistik
29.8.2016
Postadress
PB 620
02070 ESBO STAD
E-post
[email protected]
Telefon
09 8162 4000
ESBO STAD
Bildningssektorn
Svenska bildningstjänster
ANSÖKAN OM ABONNERAD SKOLSKJUTS
Sekretessbelagd (OffL 24 §)
TILL VÅRDNADSHAVAREN ATT OBSERVERA
Uppgifterna som uppgetts på blanketten används då man fattar beslut om den enskilda eleven. Skolskjuts
beviljas av förvaltningschefen för grundläggande utbildning, med iakttagande av Grunderna för beviljande av
skolskjutsar, som nämnden Svenska rum godkänt.
De allmänna principerna för beviljande av skolskjuts är följande:
-
Förutsättningen för skolreseförmånen är att eleven går i en skola som kommunen anvisat (i enlighet med
6 § i lagen om grundläggande utbildning).
-
Föräldrarna ansvarar för skolresor för elever som ansökt och blivit antagna till undervisningsformer enligt
28 § i lagen om grundläggande utbildning (andrahandsskola).
-
Skolskjuts kan beviljas på basis av ett sakkunigutlåtande eller någon annan tungt vägande orsak.
-
Skolskjuts beviljas med hänsyn till en adress inom Esbo. Denna adress är elevens adress enligt
befolkningsregistret.
-
Skolskjuts kan beviljas för hela eller en del av läsåret.
Om elevens hälsotillstånd (allvarlig skada eller sjukdom) utgör ett hinder för självständiga resor och eleven
behöver skolskjuts under flera årskurser, kan skolskjuts beviljas på basis av ett läkarutlåtande.
Mer information om ansökan om skolskjuts och om grunderna för dess beviljande fås på nummer 09
8162 4000. Grunderna för beviljande av skolskjuts finns i sin helhet på adressen
http://www.esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Grundlaggande_utbildning/Bra_att_veta/Skolskjuts
Esbo Logistik
29.8.2016
Postadress
PB 620
02070 ESBO STAD
E-post
[email protected]
Telefon
09 8162 4000
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards