Oroliga själar - Pfizer Farmaci

advertisement
Oroliga själar
Om generalisera
tsyndrom (GAD),
för dig som är drabbad och dina närmaste.
1
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 1
2012-10-02 14:15
2
Faktagranskad av professor Jan Wållinder, Psykiatriska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal.
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 2
2012-10-02 14:15
”Sluta oroa dig i onödan!”
Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen
många gånger.
På ett sätt är den relevant, eftersom den som lider av GAD ofta oroar sig
just för saker som det egentligen inte finns någon logisk anledning att vara
orolig för.
Men å andra sidan, om du är drabbad har logik ingen betydelse. Du har
inget val, du oroar dig ändå. Vilket är en av de saker som gör GAD till just ett
sjukdomstillstånd.
Men, du är inte ensam. Och det finns hjälp att få.
I denna lilla skrift ska vi försöka räta ut några av de frågetecken du och dina
närstående kan tänkas ha om generaliserat ångestsyndrom.
3
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 3
2012-10-02 14:15
Den nyttiga ångesten...
Ångest är ett laddat ord. När vi använder det i dagligt tal står det alltid för
något negativt. Inte så konstigt, för det är aldrig behagligt att känna stark oro
och ångest. Men det finns en mening med det mesta kroppen har för sig, och
ångest är en stressreaktion som i grund och botten inte bara är nyttig, utan till
och med nödvändig.
När du är stressad är du maximalt vaken, och kroppen är aktiverad. Du är
beredd på att hantera fara, genom att avvärja eller fly från den. Samma mekanismer gör dig ”taggad”, redo att prestera maximalt när du behöver det.
... och den onyttiga.
Men stressen kan också bli överdriven. Om stressreaktionerna blir för starka,
med muskelspänning, hyperventilering, domningar etc blir de handikappande
och plågsamma. Ångesten kan bli så stark att man till sist svimmar. Vissa
kroppsliga sjukdomar kan också ge ångestsymtom.
Men ångest kan också vara ett symtom på psykisk ohälsa. Det finns flera
olika typer av sjuklig ångest. Gemensamt är att de dels inte är en rimlig reaktion på en verklig fara, dels är ständiga eller återkommande. Fobier (t ex rädsla
för öppna platser, trånga utrymmen, folksamlingar osv) och tvångshandlingar
(som t ex att ständigt tvätta händerna) och tvångstankar kan också ingå i
bilden, som ett sätt att bemästra ångesten.
En annan ångestform är panikångesten. Den kommer i plötsliga attacker
som kan vara så intensiva att den som drabbas tror sig vara på väg att dö. Detta
förvärras ofta av att attackerna upplevs som så svåra att patienten dessutom får
ytterligare ångest inför tanken på att få ytterligare en.
Till gruppen ångesttillstånd hör också generaliserat ångestsyndrom
(på engelska Generalized Anxiety Disorder – GAD).
4
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 4
2012-10-02 14:15
5
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 5
2012-10-02 14:15
6
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 6
2012-10-02 14:15
En oro som påverkar hela livet
Generaliserat ångestsyndrom är inget ovanligt. Antagligen har minst 200 000
svenskar sjukdomen. Men man tror att mörkertalet är stort. Många som lider av
sjukdomen söker inte läkare och får därför aldrig någon diagnos.
Generaliserad ångest innebär att man ständigt oroar sig och är ängslig utan
rimlig anledning. Oron är så stark att den påverkar det mesta i livet.
Hos många personer som har GAD uppfattas deras ängslighet ofta mer
som ett karaktärsdrag eller ett sätt att vara än som ett symtom. En del har också
varit oroliga mer eller mindre under hela livet, även om problemet kanske inte
varit lika svårt för alla. De flesta som drabbas av generaliserad ångest förstår
att oron verkligen är överdriven. Men den går i alla fall inte att kontrollera.
GAD är betydligt mer än bara ”allmän oro”. Ofta har den drabbade andra
symtom också, som till exempel depression. Det är även vanligt med fysiska
symtom. Att ständigt vara på helspänn sliter på kroppen. Men sjukdomen kan
behandlas och möjligheterna att bli av med symtomen är goda.
7
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 7
2012-10-02 14:15
GAD har flera orsaker
Orsaken till generaliserad ångest känner vi inte riktigt till, trots att forskningen
gjort stora framsteg. Antagligen finns svaret i hur hjärnan fungerar kemiskt.
Det finns olika så kallade signalsubstanser i hjärnan. Om balansen mellan dem
rubbas kan vi få ångest, depression och andra psykiska sjukdomar. Men vi vet
inte säkert vad som rubbar balansen och varför.
GAD utlöses ofta när man har problem och svårigheter i livet. Men ärftlighet har betydelse. Vissa är helt enkelt mer benägna att drabbas. Dessa
personer känner många gånger att de varit oroliga och ängsliga hela livet,
även innan ångesten blev så svår att de fick söka läkare. Ofta brukar de också
uppfattas på det sättet av sin familj och sin omvärld.
Det är vanligt att generaliserad ångest börjar utvecklas i barndomen eller
tonåren, men man kan också drabbas som vuxen.
Kännetecken för GAD
Det är inte helt enkelt att ställa diagnosen generaliserat ångestsyndrom. Det är
helt naturligt att bli ledsen och orolig när livet är motigt. Men det betyder inte
att du är sjuk.
Det finns vissa kännetecken. Man brukar i första hand vara uppmärksam på
sex olika saker:
• Om du alltid känner dig rastlös och spänd.
• Om du ofta känner dig trött av att vara på din vakt mot faror och hot.
• Om du är så orolig att du har svårt att koncentrera dig på annat,
som t ex ditt arbete.
• Om du ofta blir irriterad över att andra inte förstår eller tar din oro på allvar.
• Om du sover dåligt eller har svårt att somna på grund av att du är orolig.
• Om du är stel och öm i musklerna på grund av att du alltid är spänd.
8
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 8
2012-10-02 14:15
Om du har haft dessa besvär i minst sex månader kan det tänkas att du har
generaliserad ångestsyndrom. Men kom ihåg: det är bara din läkare som kan
ställa diagnosen.
Diagnosen – en chock och en lättnad
Det är inte konstigt om du har blandade känslor inför din diagnos. Det är
naturligtvis alltid obehagligt att få reda på att man har en sjukdom. Men samtidigt kanske du också känner en lättnad över att något obestämt och hotfullt du
levt med länge äntligen fått ett namn. Och diagnosen innebär också att man nu
kan göra något åt problemet. Du är varken ensam eller hjälplös.
Vad ska jag säga till familjen och vännerna?
När hälsan sviktar blir den sjukes nära och kära naturligtvis alltid oroliga och
undrar vad sjukdomen innebär. Och det kan vara extra svårt när det handlar
om just psykiska problem. Många är faktiskt drabbade av psykisk ohälsa.
Öppenhet och saklighet är ofta den bästa vägen. Förklara vad generaliserat
ångestsyndrom innebär och att det går att bemästra sjukdomen.
Och kom ihåg, du har rätt att bli tagen på allvar! Dina tankar och känslor är
verkliga och påverkar ditt liv.
Ett enkelt sätt att informera dina närmaste kan vara att låta dem läsa denna
broschyr. På sista uppslaget finns dessutom adresser till webbplatser med mer
information.
9
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 9
2012-10-02 14:15
Behandling och livsstil
GAD kan behandlas på principiellt två olika sätt: med läkemedel och med
psykoterapi.
Det finns olika läkemedel mot sjukdomen. Några tillhör gruppen benzodiazepiner (t ex Sobril, Stesoid, Xanor). De ingriper i hjärnans ämnesomsättning
och har också sömnframkallande och kramplösande egenskaper. Andra
mediciner hör till den stora gruppen antidepressiva läkemedel. Hit hör t ex
Cipralex, Citalopram, Cymbalta, Efexor, Seroxat, Zoloft m fl. De fungerar
genom att påverka några viktiga signalsystem i hjärnan, serotonin, noradrenalin
och dopamin. Ett relativt nytt läkemedel Lyrica, ursprungligen använt som ett
kramplösande och smärtstillande läkemedel har också visat sig vara av nytta vid
GAD. Även här sker en påverkan på viktiga signalsubstanser i hjärnan.
De har alla för- och nackdelar och passar olika patienter olika bra. Din
läkare gör en bedömning av vad som bör fungera för dig. Men du ska inte tveka
att säga till om du känner att medicinen fungerar dåligt eller om du får problem
med biverkningar.
Den form av psykoterapi som fungerar bäst mot generaliserad ångest kallas
för kognitiv beteendeterapi. Det är en ”praktiskt” inriktad typ av terapi som
koncentrerar sig på att lära dig bemästra just de situationer och tankegångar
som utlöser din ångest. Genom att förstå hur du fungerar får du lättare att
känna igen tecknen och hantera den.
Att träna eller vara fysiskt aktiv på andra sätt, är också en bra idé. Ta trapporna i stället för hissen, cykla eller promenera i stället för att ta bilen. Motion
ökar ditt välbefinnande och är ångestdämpande i sig själv.
10
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 10
2012-10-02 14:15
Kommer jag att bli frisk igen?
Generaliserat ångestsyndrom betraktas som en kronisk sjukdom. Med det
menas att den inte går att helt bota med de metoder vi känner till idag. Men det
är inte så hopplöst som det låter.
Sjukdomen påverkar dig egentligen bara när symtomen visar sig. Du mår
inte automatiskt sämre med tiden. Därför kan man komma långt med att dämpa
eller helt ta bort symtomen. Dagens mediciner kombinerade med terapi ger dig
goda möjligheter att helt bli av med din ångest.
11
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 11
2012-10-02 14:15
12
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 12
2012-10-02 14:15
Till dig som är anhörig
Antagligen har du som har en anhörig eller vän med generaliserat ångestsyndrom svårt att förstå hur han eller hon har det. Sanningen är att du heller
knappast kan förstå. Visst, vi drabbas alla av oro och ångest då och då, men
det är stor skillnad mot vad de människor som är drabbade av GAD upplever.
Men du behöver egentligen inte förstå. Försök i stället att helt enkelt lita på
att det din vän eller anhörig känner är verkligt och inte överdrivet. Att säga åt
den drabbade att ”skärpa sig” och inte ta hans eller hennes symtom på allvar är
bland det sämsta du kan göra, det ökar bara ångesten.
Detta innebär dock inte att du hela tiden ska tycka synd om personen i
fråga. Att lida av generaliserad ångest befriar ingen från ansvar. Som anhörig
eller vän drabbar sjukdomen dig också och det är helt naturligt att du tappar
tålamodet ibland. Ingen vinner på att du utplånar dig själv, allra minst den som
behöver ditt stöd.
Ta gärna reda på så mycket du kan om GAD. Tips och länkar till mer
information hittar du i denna broschyr. Lyssna på din vän eller anhörig, det är
alltid ett mycket bra stöd.
13
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 13
2012-10-02 14:15
Vill du veta mer?
www.depressionslinjen.com
www.kbt.nu
Information om Kognitiv Beteendeterapi
samt förteckningwöver KBT-terapeuter
www.angest.se
Svenska ångestsyndromsällskapet, patient och anhörigförening
www.adaa.org
Anxiety Disorders Association of America
Litteratur:
”Fri från oro, ångest och fobier” av Maria Farm Larsson och
Håkan Wisung. ISBN 9172320109
14
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 14
2012-10-02 14:15
15
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 15
2012-10-02 14:15
LYR20121001PSE10
Pfizer AB 16
191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
C289977_Lyrica_Oroliga_sjalar_GAD.indd 16
2012-10-02 14:15
Download