Minnesanteckningar från Regionalt Styrgruppsmöte för

advertisement
Minnesanteckningar från Regionalt Styrgruppsmöte för
Gynekologisk Cellprovskontroll
Tid:
2007-04-02
Plats:
Biblioteket Patologen Lund
Närvarande:
Christer Borgfeldt
Gittan Lundberg
Zoltan Bekassy
Joakim Dillner
Annie Domanski
Thomas Lindén
Kerstin Nilsson
Bengt Walles
Agneta Westman
1. Mötet öppnades av Christer Borgfeldt.
2. Christer Borgfeldt valdes till mötesordförande och Agneta Westman till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes enligt förslag i kallelsen. Gittan Lundberg påpekade att hon
inte får all information pga. fel emailadress. Uppdatering av emailadresser under
övrigt. Alla inom Region Skåne har en skaneadress.
4. Föregående mötesanteckningar godkändes. Kaj Bjelkenkrantz ombeds att redovisa
kring "sämsta uppföljarna" vid nästa möte.
5. Diskussion kring täckningsgraden för respektive distrikt och hur man kan öka
täckningsgraden.
Zoltan Bekassy föreslog att vi använder oss av pressen för att nå ut med information
och göra reklam för cellprovskontrollen.
Joakim Dillner påpekade att det finns olika sätt att redovisa täckningsgraden och att
det är viktigt att vid en jämförelse dessa siffror är framräknade enligt samma
parametrar.
Joakim föreslog att vi använder oss av Nationella kvalitetsregistrets sätt att presentera
dessa siffror.
Olika åtgärder för att öka täckningsgraden behöver göras. Dels informationsbiten till
kvinnorna för att motivera dessa att delta i screeningsprogrammet dels
resurstilldelning till provtagarna. Styrgruppen är överens om att
provtagningsresurserna måste prioriteras.
Gittan Lundberg ansåg att informationsbiten inte ligger på oss utan på
Folkhälsoinstitutet. Vi behöver få ut information om nuvarande läge. Joakim och
Christer kontaktar Medicinsk rådgivare Stefan Rydén vid Hälso-och
sjukvårdsledningen. De informerar även Spesak-gruppen.
6. Speciell kallelse till kvinnor som inte tagit prov på 10 år. Vilka kvinnor gäller det?
Hur får vi fram dessa? Hur skall åldersintervallen vara? Hur skall kallelsen vara
utformad? Finns det resurser att ta dessa prover inom nuvarande provtagning?
Helsingborg och Kristianstad tror att de klarar detta inom nuvarande organisation.
Joakim ger oss ett underlag på vilka kvinnor det gäller och vi fortsätter diskussionen
kring detta projekt. Styrgruppen prioriterar detta arbete.
7. En uppdatering av Vårdprogrammet för handläggandet av cervixdysplasier bör ske. Ett
Nationellt vårdprogram håller på att tas fram men det tar minst ett år till innan detta är
klart.
Det är viktigt att uppföljningen sker på likartat sätt i hela regionen för att få mätbara
och jämförbara siffror. En arbetsgrupp bildas förslagsvis bestående av Christer B
(sammankallande) Charlotte Hellsten, Ingrid Laike, Barbara Schülke, Lena Dillner,
och Agneta W.
8. Gittan föreslår att någon representant för MÖL bör sitta i styrgruppen. Hon tar upp
frågan med MÖLarna.
Thomas håller oss informerade om vad som sker i Regionen vad det gäller
internetbokning. En webb sida med adress www.skane.se/minavardkontakter finns i
nuläge.
Kerstin har varit i kontakt med Stina Murath på Profdoc Lab AB som erbjuder oss att
pröva deras Internet bokningssystem gratis. Kerstin och Thomas tar reda på kostnader
om man byter system.
Joakim vill att vi lyfter frågan om kallelsesystemet till IT centralt.
Fortsatt diskussion kring denna fråga i kommande möten.
Aktuella emailadresser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
övriga kan kompletteras senare.
Kommande möte: 14 maj 2007 kl 14.00
/ Agneta
Download