Psykolog - 130211.indd

advertisement
Psykolog
Psykologer utreder, diagnostiserar och behandlar psykiska problem och sjukdomar.
Man arbetar också förebyggande och
med utveckling av individer, grupper och
organisationer. Som psykolog kan man
också vidareutbilda sig till specialistpsykolog eller psykoterapeut.
Psykologers arbete handlar om att utreda,
diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar och om att förebygga
psykisk ohälsa. För att kunna hjälpa en
person som mår psykiskt dåligt måste man
veta hur friska, stabila människor fungerar.
Den kunskapen kan också användas för att
stödja både enskilda personer och personalgrupper i sin utveckling. Att stödja, vägleda
och motivera är viktiga arbetsuppgifter för
psykologer. Man kan också arbeta med att
handleda och ge råd och stöd till dem som
i sitt jobb möter människor med svåra problem och som själva utsätts för stress. Även
personbedömning och urval i samband med
rekryteringar ingår i psykologernas kompetensområde. Arbete med organisationsutveckling och ledarskap är vanligt.
Psykologer finns i dag inom alla sektorer
i samhället. Nedan finns några exempel på
var psykologer kan arbeta, men det finns
också många andra möjligheter.
Människor som drabbas av psykiska problem hamnar ofta hos sjukvårdens psykologer. Inom den sektorn behandlar psykologerna även människor som har psykiska
störningar eller sjukdomar. På sjukhuset
arbetar man ofta i team med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal. Psykologen ska
tillsammans med dem utreda vilka patientens problem är och sedan behandla dem.
Psykologer kan även finnas i företag och
organisationer och inom skolan, socialtjänsten och idrottsvärlden.
Som legitimerad psykolog kan man
specialisera sig inom olika verksamhetsområden. Specialistpsykologer arbetar
med metodutveckling inom olika verksamhetsområden. De kan också fungera som
handledare till andra yrkesgrupper, mentorer
för andra psykologer samt utföra praktiskt
psykologarbete på avancerad nivå.
Psykologyrket kräver att man kan samarbeta med andra och kunna uttrycka sig
väl i tal och text. Arbetet sker ofta i kontakt
med andra yrkesgrupper och anhöriga,
varför man måste vara bra på att beskriva
sin bedömning och sitt tillvägagångssätt.
Självfallet måste man också vara intresserad av människor och vara beredd att möta
människor som har det svårt. Det är viktigt
att kunna hålla sin egen person och livssituation utanför arbetet och att inte ta med
sig jobbet hem.
Som psykolog använder man sig själv
som verktyg i arbetet. Grunden är den
vetenskapliga och metodologiska utbildningen. Samtalet är centralt i arbetet och
man kan även använda tester av olika slag
för att ringa in olika problem.
Att tänka på
• Psykologer kan jobba inom många olika
verksamheter i samhället.
• Man kan arbeta med allt från vård till
utveckling, både av individer, grupper
och organisationer.
• Man träffar människor som har det svårt
på olika sätt i livet.
• Man måste vara bra på att skilja på yrkesoch privatliv.
Utbildning
Psykologer utbildas inom högskolan på
psykologprogrammet som omfattar 5 års utbildning. Utbildningen innehåller både teori
och praktik. Bland annat håller man i slutet
av utbildningen terapi med egna patienter
under handledning.
Man måste själv gå i terapi under utbildningen. Vid vissa högskolor måste man
själv betala en viss del av kostnaden för det.
Gruppterapi är ett kostnadsfritt alternativ.
Kontakta högskolorna för mer information.
För studier på psykologprogrammet krävs
grundläggande behörighet och särskild behörighet i vissa ämnen. Kontrollera aktuella
krav med respektive utbildningsanordnare.
Efter psykologexamen krävs ett års handledd praktisk tjänstgöring i psykologarbete
(PTP) för att få legitimation som psykolog.
Som legitimerad psykolog kan man
specialisera sig inom områdena arbetslivets
psykologi, klinisk psykologi och pedagogisk psykologi. Specialistutbildningen är
tre år lång och efter genomgången utbildning utfärdar Sveriges Psykologförbund ett
specialistbevis gällande det område man
specialiserat sig inom.
Denna yrkesinformation samt
information om ytterligare yrken
inom landstinget finner du på
www.lvn.se/Jobb--utbildning/Unga/
Plugga-vidare/
Framtid
Psykologernas kunskap behövs inom allt
fler områden i samhället vilket gör att deras
arbetsmarknad vidgas. Arbetslösheten för
gruppen är låg och förbli det även det kommande året. Vi bedömer att konkurrensen
om de lediga jobben blir liten i landet som
helhet. Enligt Arbetsförmedlingens prognos
på fem till tio års sikt ökar behovet av
psykologer samtidigt som stora pensionsavgångar är att vänta, vilket betyder att
psykologernas arbetsmarknad förblir god.
www.lvn.se
Foto: Håkan Nordström & Most Photos. Text hämtad från www.arbesformedlingen.se [130211]
Arbetsbeskrivning
Download