Mål- och bedömningsmatris Kemi, år 7-9.

advertisement
Gunnarsbyskolan
Mål- och bedömningsmatris Kemi, år 7-9.
Mål
Grundläggande
kvalité
Högre kvalité
natur och människa
– ha kunskap om
några grundämnen,
kemiska föreningar
och kemiskt-tekniska
produkter,
Har kunskap om
några grundämnen,
kemiska föreningar
och kemiskt-tekniska
produkter.
– ha kunskap om
egenskaper hos luft
och dess betydelse
för kemiska processer
som korrosion och
förbränning,
Har kunskap om
egenskaper hos luft
och dess betydelse
för kemiska processer
som korrosion och
förbränning.
Visar genom
relevanta exempel på
kunskap om atomens
byggnad och kemisk
bindning som
förklaringsmodell för
kemiska processer.
Genomför mätningar,
observationer och
experiment samt har
insikt i hur de kan
utformas.
Utvecklar kunskap
om hur kemiska
experiment bygger
på begrepp och
modeller och hur
dessa kan utvecklas
genom
experimenterande.
Utmärkt kvalité
Utvecklar kunskap
om omvandlingar vid
kemiska reaktioner.
Har inblick i äldre
tiders kemiska
tänkande och
kunnande om
– ha kunskap om de
Har kunskap om de
Reflekterar över
grundämnen och
viktigaste kretsloppen viktigaste kretsloppen materiens
kemiska
föreningar, och
i naturen samt kunna i naturen samt kunna oförstörbarhet,
beskriva några
beskriva några
omvandlingar,
beskriver med
exempel hur
spridningsprocesser
spridningsprocesser
kretslopp och
för materia i luft,
för materia i luft,
spridning.
kunskapen om
naturen utvecklats
vatten och mark,
vatten och mark.
och hur den både
formats av och
– ha kunskap om
Har kunskap om
Kan föra diskussion
format människors
vattnets egenskaper
vattnets egenskaper
utifrån sina
världsbilder.
och kunna beskriva
och kunna beskriva
kunskaper om
dess roll som
dess roll som
vattnets kretslopp.
lösningsmedel och
lösningsmedel och
som transportmedel i som transportmedel i
mark och växter,
mark och växter.
den
naturvetenskapliga
verksamheten
– kunna genomföra
mätningar,
observationer och
experiment samt ha
insikt i hur de kan
utformas,
– kunna genomföra
experiment utifrån en
hypotes och
formulera resultatet,
Genomför
experiment utifrån en
hypotes och
formulerar resultatet.
Använder begrepp,
modeller och
teorier från biologi,
fysik och kemi för
att skapa nya
frågeställningar och
hypoteser om
företeelser i
omvärlden.
Redovisar med
exempel kunskaper
om hur vardagliga
problem bearbetas
Gunnarsbyskolan
– kunna med hjälp av
exempel belysa hur
kemins upptäckter
har påverkat vår
kultur och världsbild,
Belyser med hjälp av
exempel hur kemins
upptäckter har
påverkat vår kultur
och världsbild.
Ger historiska
exempel på hur ett
vetenskapligt
arbetssätt har hjälpt
till att lösa
vardagliga och
samhälleliga
problem.
– ha inblick i hur
experiment utformas Har inblick i hur
och analyseras utifrån experiment utformas Bidrar vid
teorier och modeller, och analyseras utifrån bearbetning av
teorier och modeller. vardagliga problem
till frågeställningar
som går att
vetenskapligt
undersöka.
kunskapens
användning
– kunna använda
Kan använda resultat Använder sina
resultat av mätningar av mätningar och
naturvetenskapliga
och experiment i
experiment i
kunskaper för att
diskussioner om
diskussioner om
granska och värdera
miljöfrågor,
miljöfrågor.
ställningstaganden i
frågor som rör miljö,
– kunna använda
Kan använda såväl
resurshushållning,
såväl kemiska
kemiska kunskaper
hälsa och teknik i
kunskaper som
som estetiska och
vardagslivet.
estetiska och etiska
etiska argument i
argument i frågor om frågor om
Skiljer på
resursanvändning,
resursanvändning,
naturvetenskapliga
föroreningar och
föroreningar och
och andra sätt att
kretslopp,
kretslopp.
skildra verkligheten,
till exempel i den
– ha kunskaper om
Har kunskaper om
information som
industriella
industriella
media
tillämpningar inom
tillämpningar inom
tillhandahåller.
kemiområdet,
kemiområdet.
Bidrar på ett aktivt
– kunna med hjälp av Kan med hjälp av
sätt vid diskussioner
exempel belysa hur
exempel belysa hur
om resursanvändning
kemisk kunskap har
kemisk kunskap har
i privatlivet och i
använts för att
använts för att
samhället.
förbättra våra
förbättra våra
levnadsvillkor samt
levnadsvillkor samt
hur denna kunskap
hur denna kunskap
har missbrukats,
har missbrukats.
– känna till hur man
på ett säkert sätt
Känner till hur man
på ett säkert sätt
till frågeställningar
som kan
undersökas
vetenskapligt samt
utvärderar
slutsatser av en
undersökning i
relation till
hypotesen och
undersökningens
uppläggning.
Planerar, genomför,
utvärderar och
dokumenterar en
undersökning.
Identifierar
skillnader mellan
naturvetenskapliga
och andra sätt att
skildra verkligheten
till exempel i den
information som
media
tillhandahåller.
Använder sin
naturvetenskapliga
kunskap för att
granska en
argumentation
rörande frågor om
miljö,
resurshushållning,
hälsa och teknik
samt de intressen
och värderingar
som ligger bakom
olika
ställningstaganden.
Tar del av andras
argument och för
diskussionen om
resursanvändning i
privatlivet och i
samhället framåt.
Gunnarsbyskolan
hanterar vanliga
kemikalier och
brandfarliga ämnen,
hanterar vanliga
kemikalier och
brandfarliga ämnen.
– kunna föra
diskussioner om
resursanvändning i
privatlivet och i
samhället.
För diskussioner om
resursanvändning i
privatlivet och i
samhället.
Download